Ut­gi­ven 1971 pro­du­cent Rod­ger Bain

Topp 100 - Tidernas basta rockalbum - - Innehåll -

Histo­ri­en om Black Sab­bath är full av ka­os, in­spi­ra­tion, tur och ögon­blick av ren ge­ni­a­li­tet – in­te minst un­der de­ras fi­nas­te pe­ri­od un­der det ti­di­ga 1970ta­let. Mel­lan 1970 och 1975 släpp­te ban­det sex ban­bry­tan­de al­bum – en se­rie ski­vor som fort­fa­ran­de är snudd på oö­ver­träf­fad.

Om Pa­ra­noid från 1970 gjor­de att folk på bå­da si­dor om At­lan­ten fick upp ögo­nen för Black Sab­bath, så var det med upp­föl­ja­ren Mas­ter Of Re­a­li­ty från 1971 som allt ham­na­de på plats. Att ban­det var med och pro­du­ce­ra­de ski­van gav dem möj­lig­het att ex­pe­ri­men­te­ra. To­ny Iom­mis be­slut att stäm­ma ner gi­tar­ren tre halv­to­ner för att mins­ka sträng­spän­ning­en och där­i­ge­nom gö­ra in­stru­men­tet mer lätt­spe­lat för hans ska­da­de fing­rar bi­drog till att gö­ra Black Sab­bat­hs sound än­nu tyng­re, tä­ta­re och mer olycks­bå­dan­de.

Re­sul­ta­tet blev en av de bäs­ta och mest ban­bry­tan­de ski­vor­na un­der ban­dets kar­riär.

”Det he­la var ett ex­pe­ri­ment”, minns gi­tar­ris­ten To­ny Iom­mi. ”Vi stäm­de ner för att få mer kraft

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.