Ut­gi­ven 1991 pro­du­cent Rick Pa­ras­har

Topp 100 - Tidernas basta rockalbum - - Innehåll -

Trots att Pearl Jam så små­ning­om vän­de ryg­gen mot mainstream­få­ran var ban­dets bäs­ta ski­va de­ras mest kom­mer­si­el­la – den mag­ni­fi­ka de­bu­ten Ten.

Istäl­let för att grä­va ner sig i sorg ef­ter att sång­a­ren i de­ras ti­di­ga­re band Mot­her Lo­ve Bo­ne ha­de dött sat­te gi­tar­ris­ten Sto­ne Gos­sard och ba­sis­ten Jeff Ament ihop ett nytt band. Sång­a­ren Ed­die Ved­der och gi­tar­ris­ten Mi­ke Mccre­a­dy an­slöt och Pearl Jam var ett fak­tum.

Ung­do­men var bort­skämd 1991. Si­da A på C90­kas­set­ten i den klum­pi­ga fre­e­sty­len kun­de in­ne­hål­la Nir­va­nas Ne­vermind, och på si­da B kun­de man åter­fin­na Ten, Se­att­le-ri­va­ler­na Pearl Jams de­bu­tal­bum.

Det var ett sound­track till ton­å­ring­ens pro­blem­fyll­da värld som het­te du­ga. Geo­gra­fiskt och tids­mäs­sigt ut­gjor­de bå­da des­sa ski­vor mal­len till den fram­väx­an­de grung­e­rö­rel­sen, men den en­da ge­men­sam­ma näm­na­ren var egent­li­gen den kras­sa världs­syn som Kurt Co­bain och Ed­die Ved­der de­la­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.