The Crown

I vil­ken grad höll ska­par­na bakom Net­flix-se­ri­en The Crown sig till den rik­ti­ga histo­ri­en om drott­ning Eli­za­beth II:S for­ma­ti­va år?

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Innehåll -

WOLFERTON SPLASH

Vil­ken är histo­ri­en? Ef­ter att re­dan ha fått en lunga bor­to­pe­re­rad upp­täcks en elakar­tad tu­mör i Ge­org VI:S kvar­va­ran­de lunga. Han dör av can­cer när Eli­za­beth är på tur­né.

Fak­ta el­ler fik­tion? FAK­TA. En kom­bi­na­tion av tung rök­ning och den ovän­ta­de stress som följ­de med att le­da na­tio­nen ge­nom and­ra världs­kri­get blev en stor på­frest­ning för den medelålders kung­en. År 1951 ge­nom­gick kung­en pneu­mo­nekto­mi för att ta bort väns­ter lunga. Men det var fak­tiskt inte can­cern som dö­da­de kung­en. Han ha­de ti­di­ga­re käm­pat med åder­förkalk­ning och spo­ra­dis­ka blod­prop­par varav en näs­tan led­de till am­pu­te­ring av be­net. Den 6 feb­ru­a­ri 1952 hit­ta­des Ge­org VI död i sin säng ef­ter en hjär­tin­farkt.

HYDE PARK CORNER

Vil­ken är histo­ri­en? Det är Philip som ger Eli­za­beth de tra­gis­ka ny­he­ter­na om Ge­org VI:S död för att hon ska få hö­ra det från ho­nom och inte från sta­ben.

Fak­ta el­ler fik­tion? FAK­TA. In­nan de åker på tur­né till Austra­li­en och Nya Ze­e­land till­bring­ar pa­ret li­te tid i Kenya för att få vi­la från de kung­li­ga plik­ter­na. Men det var här Eli­za­beth blev drott­ning. Den 6 feb­ru­a­ri 1952 väck­tes Philip ur en tupp­lur och fick hö­ra ny­he­ter­na. Där­ef­ter tog han med Eli­za­beth på en pro­me­nad runt re­si­den­set och gav hen­ne be­ske­det.

WINDSOR

Vil­ken är histo­ri­en? Her­ti­gen och her­ti­gin­nan av Windsor ko­kar ihop någ­ra ela­ka smek­namn till he­la Windsor-fa­mil­jen.

Fak­ta el­ler fik­tion? FAK­TA. Ed­ward och Wal­lis an­vän­de verk­li­gen en del ela­ka smek­namn på den kung­li­ga fa­mil­jen. I de­ras många brev till varand­ra re­fe­re­ra­de pa­ret till prin­ses­san Eli­za­beth (se­na­re Eli­za­beth II) som Shir­ley Temp­le på grund av hen­nes lockar och till drott­ning Eli­za­beth (fru till Ge­org VI) bå­de som Coo­kie, Monst­ret från Gla­mis och Den smak­lö­sa her­ti­gin­nan. Ef­ter att ha väg­rats ökad be­tal­ning från kung­a­hu­set skrev her­ti­gen ra­san­de om det ”ovår­da­de, ut­tjä­na­de gäng­et med gam­la kär­ring­ar”.

ACT OF GOD

Vil­ken är histo­ri­en? Ve­ne­tia Scott, Chur­chills fa­vo­rit­sek­re­te­ra­re, dör. Chur­chill är för­kros­sad. Fak­ta el­ler fik­tion? FIK­TION. I ett säll­synt ögon­blick av upp­dikt­ning i se­ri­en vi­sar The Crown en ung skräck­sla­gen sek­re­te­ra­re fånga den åld­ra­de Winston Chur­chills upp­märk­sam­het. Hon dör tra­giskt i en tra­fi­ko­lyc­ka un­der den sto­ra smo­gen 1952. Se­ri­e­ska­pa­ren Pe­ter Mor­gan er­kän­ner se­na­re att den­na histo­ria ska­pa­des för att vi­sa en mer käns­lig si­da av den for­mi­dab­la Chur­chill. Den sto­ra smo­gen i Lon­don var dock verk­lig och tog li­vet av 12 000 in­vå­na­re i Lon­don.

SMOKE AND MIRRORS

Vil­ken är histo­ri­en? Philip knä­bö­jer mot­vil­ligt för drott­ning­en ef­ter ett upp­het­sat gräl.

Fak­ta el­ler fik­tion? FIK­TION … tro­ligt­vis. Även om den förs­ta sä­song­en av The Crown vi­sar makt­kam­pen mel­lan Eli­za­beth och Philip är det an­tag­li­gen myc­ket över­dri­vet. Philip föd­des in i gre­kis­ka och dans­ka kung­a­fa­mil­jer och skul­le myc­ket väl ha för­stått eti­ket­ten med att gif­ta sig med den bli­van­de mo­nar­ken av en na­tion.

GELIGNITE

Vil­ken är histo­ri­en? Pe­ter Town­send, en van­lig med­bor­ga­re och prin­ses­san Mar­ga­rets äls­ka­re, pla­ce­ras i Bel­gi­en för att pa­ret skul­le hål­las isär. Fak­ta el­ler fik­tion? FAK­TA. Ef­ter att ha fun­nit varand­ra ge­nom sor­gen över Ge­org VI:S bort­gång – Mar­ga­rets far och Town­sends ar­bets­gi­va­re – ingick pa­ret ett för­hål­lan­de som stred mot al­la nor­mer. Trots att han stod högt i kurs hos de kung­li­ga ha­de Town­send re­dan va­rit ige­nom ett äk­ten­skap och där­med två barn i pro­ces­sen. Ef­ter att ha upp­munt­rat prin­ses­san Mar­ga­ret att vän­ta någ­ra år in­nan hon gif­te sig med en från­skild man sän­de re­ge­ring­en Town­send till Bel­gi­en för att hål­la pa­ret bor­ta från varand­ra. Bakom ku­lis­ser­na

job­ba­de drott­ning Elisabeth II och Ant­ho­ny Eden, Chur­chills ef­ter­trä­da­re som pre­miär­mi­nis­ter, för att ska­pa en lag som skul­le lå­ta Mar­ga­ret gif­ta sig med Town­send – men det skul­le be­ty­da att Mar­ga­ret gav upp sin plats i tron­följ­den. Det pri­set ville hon inte be­ta­la och i ok­to­ber 1955 till­kän­na­gav Mar­ga­ret att hon inte skul­le gif­ta sig med mannen hon äls­ka­de.

SCIENTIA POTENTIA EST

Vil­ken är histo­ri­en? Drott­ning­en an­stäl­ler en pri­vat­lä­ra­re för att kom­pen­se­ra sin ute­bliv­na for­mel­la utbildning.

Fak­ta el­ler fik­tion? FIK­TION. Än­då var drott­ning­ens utbildning okon­ven­tio­nell och blek­nar i jäm­fö­rel­se med barn­bar­net prins Wil­li­ams utbildning. Han full­följ­de en ex­a­men i geo­gra­fi vid Uni­ver­si­ty of St Andrews. Eli­za­beth II och syst­rar­na un­der­vi­sa­des av sin gu­ver­nant, Ma­ri­on Craw­ford, fram­för allt i litteratur och mu­sik. In­nan hon in­tog tro­nen un­der­vi­sa­des hon i kon­sti­tu­tio­nell histo­ria av andra­le­da­ren för aka­de­min vid Eton Col­lege. Ef­ter mö­ten med fle­ra av Stor­bri­tan­ni­ens mest in­tel­lek­tu­el­la och in­tel­li­gen­ta politiker är det inte osan­no­likt att an­ta att Eli­za­beth var ge­ne­rad över sin be­grän­sa­de utbildning.

”Char­les ha­de ett kom­pli­ce­rat för­hål­lan­de till pap­pan i barn­do­men.”

PRIDE AND JOY

Vil­ken är histo­ri­en? När de är på en åtta vec­kors lång kung­lig tur­né i Austra­li­en har Philip och Eli­za­beth ett stort gräl som fång­as på bild av jour­na­lis­ter som om­ring­ar hu­set.

Fak­ta el­ler fik­tion? FAK­TA. En­ligt för­fat­ta­ren Ro­bert Hard­man i hans bok Our Qu­een från 2011 fo­to­gra­fe­ra­des det kung­li­ga pa­ret av fo­to­gra­fen Frank Bag­nall mitt i ett gräl då Eli­za­beth kas­ta­de ten­nisrac­ke­tar och skor på sin äk­ta ma­ke. När de in­såg att de ob­ser­ve­ra­des åter­vän­de de till bo­sta­den. Det sägs att Hen­nes Ma­je­stäts pressek­re­te­ra­re stor­ma­de iväg och av­kräv­de jour­na­lis­ter­na bil­der­na, och de läm­na­de ifrån sig dem. För 50 år se­dan var fol­kets re­spekt för drott­ning­en och fos­ter­lan­det det vik­ti­gas­te; idag skul­le me­dia gjort allt för en kung­lig skan­dal el­ler skan­da­lö­sa bil­der av kung­a­fa­mil­jen.

ASSASSINS

Vil­ken är histo­ri­en? Lord Por­ches­ters för­lo­va­de kom­mer en­dast gif­ta sig med ho­nom när hon är sä­ker på att han inte läng­re är för­äls­kad i Eli­za­beth. Fak­ta el­ler fik­tion? FIK­TION. Som barn­domsvän­ner var vän­ska­pen mel­lan Eli­za­beth och Por­chie byggd på de­ras ge­men­sam­ma pas­sion för häs­tar och vän­ska­pen fort­sat­te till hans död 2001. Vis­sa spe­ku­le­ra­de i de­ras för­hål­lan­de, men som Por­chie sä­ger i The Crown: ”För hen­ne var det all­tid ba­ra Philip.”

GLORIANA

Vil­ken är histo­ri­en? Drott­ning­en an­kla­gar Philip för att do­mi­ne­ra den unge Char­les.

Fak­ta el­ler fik­tion? BÅ­DA. Även om ing­en kan va­ra sä­ker på vad drott­ning­en kän­de kring Philips för­hål­lan­de till sin älds­te son var det väl känt att Philip var upp­slu­kad av di­sci­plin och Char­les ha­de ett kom­pli­ce­rat för­hål­lan­de till pap­pan i barn­do­men. Den unge prins Char­les var käns­lig och käns­lo­sam, och hit­ta­de den tillit han sök­te i sin mor­mors famn.

Kro­nan är en tung bör­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.