Orp­han Black

Hur kan sci-fi-kult­se­ri­en Orp­han Black fort­sät­ta att le­ve­re­ra över­rask­ning­ar en bra bit in i tred­je sä­song­en? Am­bi­tio­ner­na är fort­fa­ran­de sky­höga.

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Innehåll - Text: Ta­ra Ben­nett

Or­den ”det­ta för­änd­rar allt” kas­tas runt täm­li­gen of­ta när det gäl­ler över­ras­kan­de vänd­ning­ar i tv-se­ri­er nu­för­ti­den, men Orp­han Blacks se­ri­e­ska­pa­re Gra­e­me Man­son och John Faw­cett har fak­tiskt för­tjä­nat dem ef­ter sis­ta av­snit­tet i sä­song två. För ef­ter av­slö­jan­de­na om att Sa­rah Man­ning (Ta­ti­a­na Mas­la­ny) och hen­nes ti­di­ga­re okän­da klon­syst­rar föd­des ge­nom ett hem­ligt eu­ge­nik­pro­gram, Pro­ject Le­da, av­slö­ja­de de plöts­ligt att det ock­så fanns ett mot­sva­ran­de man­ligt pro­gram, Pro­ject Cas­tor. Publi­ken blås­tes av ba­nan när den upp­täck­te att Mark Rol­lins (Ari Mil­len), en ka­rak­tär de mött i sä­song två, egent­li­gen var en klon själv, nå­got som be­tyd­de att Sa­rah och syst­rar­nas värld skul­le ex­plo­de­ra.

Det var verk­li­gen li­te av en vänd­ning och den för­änd­rar full­stän­digt spel­reg­ler­na till kult­se­ri­en som är på väg att bli ett glo­balt fe­no­men på grund av den hög­kon­cep­tu­el­la pre­mis­sen och Ta­ti­a­na Mas­la­nys makt­de­mon­stra­tion som (för när­va­ran­de) sju di­stink­ta klon­syst­rar. När tred­je sä­song­en bör­jar mås­te Sa­rah och hen­nes syst­rar nu kom­ma fram till vad Cas­tor-kil­lar­na kom­mer att av­slö­ja om sitt ur­sprung och de mås­te hit­ta bo­te­med­let till det som är på väg att dö­da Co­si­ma. På te­le­fon från en in­spel­nings­plats i Ka­na­da fnis­sar Mas­la­ny när hon kon­fron­te­ras med kom­pli­ka­tio­ner­na som in­tro­du­ce­ra­des den här sä­song­en och sä­ger: ”Jag tror att det vi ten­de­rar att gö­ra i se­ri­en är att så fort vi bör­jar bli be­kvä­ma med hur vi gör sa­ker så för­sö­ker vi sab­ba det yt­ter­li­ga­re li­te för oss själ­va.”

”Det är en jät­tes­tor sä­song”, fort­sät­ter skå­de­spe­la­ren. ”Det är en enorm sä­song och vi fort­sät­ter att nys­ta i myste­ri­et. Och som ti­di­ga­re sä­song­er drar vi un­dan mat­tan från föt­ter­na pre­cis när man tror att man bör­jar för­stå vad det är som hän­der. Plöts­ligt har man tu­sen fler frå­gor. Så det kom­mer att fort­sät­ta att va­ra ett myste­ri­um.”

OLI­KA KLUBBAR

För att ut­veck­la det te­mat be­rät­tar se­ri­e­ska­pa­ren Gra­e­me Man­son i en se­pa­rat in­ter­vju att myc­ket fo­kus i den här sä­song­en kom­mer att lig­ga på att ut­fors­ka kon­se­kven­ser­na av de två klon­klub­bar­na och de­ras mot­stri­di­ga mål. ”Pro­ject Cas­tor skil­jer sig från Pro­ject Le­da för att Le­da-flic­kor­na väx­te upp åt­skil­da och kän­de inte till varand­ra”, för­kla­rar Man­son för att ge li­te sam­man­hang. ”De väx­te upp i oli­ka mil­jö­er för att se hur det på­ver­ka­de dem. Kil­lar­na väx­te upp till­sam­mans som brö­der och viss­te om att det var klo­ner, så det är mind­re av den där vil­da sär­skilj­ning­en och star­ka in­di­vi­du­a­li­te­ten hos poj­kar­na än hos flic­kor­na.”

Så även om publi­ken har lärt sig att det kom­mer nya Le­da-klo­ner med di­stink­ta per­son­lig­he­ter kom­mer det att va­ra väl­digt an­norlun­da att lä­ra kän­na kil­lar­na som Ari Mil­len har fått i upp­drag att por­trät­te­ra. ”Det är en ut­ma­ning för Ari”, ut­veck­lar Man­son, ”ef­tersom de väx­te upp till­sam­mans, så de är mer li­ka och olik­he­ter­na är sub­ti­la­re.”

”När vi bör­jar bli be­kvä­ma för­sö­ker vi sab­ba det för oss själ­va.”

”Det blir en kon­flikt mel­lan brö­der­na i tred­je sä­song­en.”

Ti­di­ga­re var Mas­la­ny den en­da skå­de­spe­la­ren i se­ri­en som spe­la­de fle­ra rol­ler och hon er­kän­ner att det har va­rit ro­ligt att ha nå­gon i upp­sätt­ning­en som kan iden­ti­fi­e­ra sig med hen­nes upp­le­vel­ser.

”Ari är en fan­tas­tisk skå­de­spe­la­re” sä­ger hon be­geist­rat, ”och han ha­de de­fi­ni­tivt sin egen tolk­ning och sin egen pro­cess när det gäll­de hur han skul­le lö­sa upp­gif­ten. Men det är all­tid bra att ha en al­li­e­rad och vi har de­fi­ni­tivt en öp­pen dis­kus­sion var­je gång det är nå­got som dy­ker upp.”

Mas­la­ny fort­sät­ter: ”Det var otro­ligt att se hans förs­ta klons­cen. Hans för­stå­el­se för den tek­nis­ka si­dan sam­ti­digt som han fix­ar att va­ra när­va­ran­de och av­slapp­nad och inte age­ra ute­slu­tan­de tek­niskt im­po­ne­ra­de på mig. Och det har va­rit coolt att se nå­gon an­nan gå ige­nom sam­ma pro­cess som jag.”

Den låg­mäl­da och be­sked­li­ga Mil­len är helt klart li­te rörd av Mas­la­nys hyll­ning­ar och med­ger att det var först pre­cis fö­re sis­ta epi­so­den i sä­song två som det var klart att han skul­le bli Pro­ject Cas­tors an­sik­te. Det var inte för­rän i bör­jan av tred­je sä­song­en som han kun­de lä­sa i ma­nu­set hur li­ka hans ka­rak­tä­rer skul­le va­ra, som Man­son för­kla­ra­de, och där­ef­ter var hans jobb i stort sett att ut­nytt­ja sub­ti­li­tet på oli­ka sätt.

FLE­RA TRÅ­DAR

”Jag tror den störs­ta ut­ma­ning­en var att vi vet att Pro­ject Cas­tor är själv­med­vet­na ef­tersom de väx­te upp till­sam­mans, så för mig var upp­gif­ten att upp­täc­ka olik­he­ter­na bland al­la lik­he­ter­na”, för­kla­rar Mil­len. ”Att hit­ta de små ny­an­ser­na som gör Rudy till Rudy; som gör Mark till Mark; som gör Seth till Seth. Un­der in­spel­nings­da­gar­na då jag spe­la­de fler än en av Cas­tor-poj­kar­na kun­de det va­ra ut­ma­nan­de att by­ta mel­lan dem, att gå ut från en och in i den and­re – spe­ci­ellt om jag inte ha­de fått så myc­ket sömn på nat­ten”, ler han. ”Men det var en väl­digt ro­lig pro­cess att helt en­kelt för­sö­ka por­trät­te­ra des­sa poj­kar och de­ras bro­der­skap.”

Le­da-syst­rar­na har haft två sä­song­er på sig att kny­ta band och hit­ta en ge­men­sam platt­form, så frå­gan blir hur bra Cas­tor-poj­kar­na kom­mer över­ens. Mil­len tän­ker sig för en aning in­nan han sva­rar: ”Ja, de är brö­der, så de käm­par. Men Mark har si­na eg­na idéer om vem han vill va­ra och vad han har lust att gö­ra. Och brö­der­na och Pro­ject Cas­tor kom­mer att sa­bo­te­ra för ho­nom. Så det blir en kon­flikt där. Ut­an att rö­ja för myc­ket är det ock­så nå­got med de and­ra poj­kar­na; de är på väg att nå en punkt i li­vet där nå­got är väl­digt, väl­digt vik­tigt.”

Men Man­son för­säk­rar att fastän in­tres­set för att upp­täc­ka mer om Cas­tor-poj­kar­na den här sä­song­en är stort så kom­mer se­ri­en fort­fa­ran­de att fo­ku­se­ra på Le­da-kvin­nor­na. Man­son ger oss sin syn på sä­song­en : ”Sa­rah är den som går i tä­ten och mö­ter al­la ut­ma­ning­ar. Ali­son han­te­rar sin egen värld och bi­drar med hjälp när hon kan. Co­si­ma tar itu med ve­ten­ska­pen. Ve­ten­ska­pen är ett hot mot dem och ock­så ett hot mot hen­ne själv, så det är en in­ten­siv per­son­lig histo­ria för Co­si­ma. Det jag gil­lar med syst­rar­na är att de tyc­ker om att ge varand­ra ut­rym­me att gö­ra vad var och en öns­kar. Så om vi ger Co­si­ma ut­rym­me att gö­ra vad som helst det här året så är det att slapp­na av, ha li­te kul med Fe­lix (Jor­dan Ga­va­ris) och ta ett li­tet steg till­ba­ka från ve­ten­ska­pen. Hon får ock­så hänga med la­bas­si­sten­ten Scott (Josh Vo­key). Han har för­tjä­nat li­te mer tid på skär­men den här sä­song­en och vi får till och med mö­ta hans katt”, ler se­ri­e­ska­pa­ren.

En myc­ket stor del av Co­si­mas histo­ria kom­mer ock­så att rö­ra sig om kon­se­kven­ser­na av att hen­nes

äls­ka­re, Del­p­hi­ne Cor­mi­er (Evely­ne Brochu), tar kon­troll över Dy­ad-pro­jek­tet. ”När det gäl­ler tred­je sä­song­en är det en enorm kon­flikt mel­lan des­sa ka­rak­tä­rer”, sä­ger Brochu ret­fullt. ”Lik­som i det verk­li­ga li­vet kan du ha jät­te­bra ke­mi med nå­gon men ni blir än­då inte till­sam­mans av oli­ka orsaker. Det be­ty­der inte att ke­min är bor­ta”, sä­ger hon me­dan hon lyf­ter ena ögon­bry­net. ”Så det kom­mer att bli en väl­digt in­tres­sant sä­song för ’Cop­hi­ne’.”

Al­la des­sa hän­del­ser kom­mer att le­da till en fullspäc­kad sä­song men Mas­la­ny vill ock­så fram­hä­va ar­be­tet med res­ten av se­ri­ens om­tyck­ta ka­rak­tä­rer. ”Vi kom­mer få se många coo­la gäst­stjär­nor och bi­rol­ler spe­la en stör­re roll den här sä­song­en än ti­di­ga­re. Vi får se mer av Paul (Dy­lan Bru­ce). Vi får ock­så se mer av Mrs S (Ma­ria Doy­le Ken­ne­dy) och [Ali­sons ma­ke] Don­nie (Kristi­an Bru­un).”

VÄN­TA OCH SE!

Apro­på den ove­tan­de ti­di­ga­re mo­ni­to­ren Don­nie fick han en mer fram­trä­dan­de roll mot slu­tet av and­ra sä­song­en ef­ter att han oav­sikt­ligt dö­dat Dr Le­ek­ie (Matt Fewer) och ef­ter att han bör­jat la­ga ett bru­tet äk­ten­skap. Bru­un be­rät­tar: ”Den här sä­song­en är Don­nie och Ali­son igång på all­var. Team Hend­rix är verk­li­gen en stör­re grej än i nå­gon an­nan sä­song. Vi får se dem job­ba ihop för sin fa­milj. Don­nie är star­ka­re än folk tror och vi vet hur stark Ali­son är, så när de är till­sam­mans finns det inte nå­got de inte kan han­te­ra. De kom­mer att ha en mas­sa kul för sig”, skrat­tar han.

Dy­lan Bru­ce hål­ler med och de­lar sin en­tu­si­asm för rikt­ning­en Paul är på väg att ta.

”Jag äls­kar min sto­ry den här sä­song­en! Han är till slut i sitt rät­ta ele­ment. Jag gör många kul sa­ker så jag ger high-fi­ve till ma­nus­för­fat­tar­na var­je gång jag ser dem för att jag blir så glad när jag lä­ser ma­nu­set.”

Mas­la­ny kitt­lar ock­så med att den Le­daal­li­e­ra­de de­tek­ti­ven Art Bell kom­mer att få en stör­re bak­grunds­hi­sto­ria det här året. ”Han har all­tid va­rit det mo­ra­lis­ka na­vet i se­ri­en, och han har all­tid käm­pat för syst­rar­na av nå­gon an­led­ning vi ald­rig helt har för­stått. Vi får myc­ket mer in­blick i ho­non den är sä­song­en.”

Med så många histo­ri­er att ta hän­syn till och ba­lan­se­ra mås­te man frå­ga sig hur myc­ket för­fat­tar­na vet och hur myc­ket som dik­tas upp på vägen. Man­son för­kla­rar: ”Vi har all­tid haft en tan­ke om vil­ken form se­ri­en ska ta. I bör­jan av förs­ta sä­song­en viss­te vi att He­le­na var Sa­ra­hs tvil­ling­sys­ter. I and­ra sä­song­en viss­te vi att vi ha­de lust att av­slö­ja man­li­ga klo­ner, men vi viss­te inte vem det skul­le bli. Så vi hål­ler sa­ker till­räck­ligt löst för att kun­na sty­ra histo­ri­en i den rikt­ning vi vill, men sam­ti­digt har vi någ­ra sto­ra all­män­na sa­ker som vi vill ska hän­da längs vägen.” Om du vill se vad som hän­der finns det fem sä­song­er på Net­flex. Vad väntar du på?

Den förs­ta som blin­kar för­lo­rar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.