Star Trek

För att hed­ra den sto­re Le­o­nard Ni­moy – ori­gi­na­let och den bäs­te Spock i Star Trek – re­ser vi till­ba­ka till 1996 och den här in­ter­vjun.

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Innehåll - Text: Jo­nat­han Nor­ton

Det var en gång en man som tog på sig ett par öron och blev en le­gend. Som mr Spock i Star Trek, den vul­cans­ke förste­of­fi­ce­ren på rymd­skep­pet En­ter­pri­se, blev Le­o­nard Ni­moy fö­re­mål för bå­de kon­tro­ver­ser och be­gär. Han blev ock­så ett av de mest kän­da an­sik­te­na på pla­ne­ten. På 70-ta­let ver­ka­de det emel­ler­tid länge som om skå­de­spe­la­ren var fast be­slu­ten att di­stan­se­ra sig själv från roll­ka­rak­tä­ren. När hans and­ra själv­bi­o­gra­fi gavs ut 1996 med ti­teln I Am Spock (en upp­föl­ja­re till boken I Am Not Spock från 1975) såg det ut som om mannen till slut ha­de för­so­nats med vul­ca­nern.

För att hed­ra den sto­ra man­nens bort­gång i en ål­der av 83 ser vi till­ba­ka på en in­ter­vju som förs­ta gång­en pub­li­ce­ra­des i fjär­de ut­gå­van av SFX. In­ter­vju­a­ren ha­de tur nog att de­la en åk­tur i en Rolls-royce med ho­nom som del av en om­fat­tan­de pro­mo­tiontur­né. Ni­moy var sli­ten men i fin form och be­redd på att kla­ra ut miss­för­stånd om hans förs­ta bok.

”Jag för­sök­te inte att vän­da Spock ryg­gen”, sa han. ”Ti­teln var tänkt li­te som ett skämt, men de fles­ta läs­te inte för­bi ti­teln ut­an gjor­de ba­ra an­ta­gan­den.” Dags att få ord på sa­ker och ting … Så, är du Spock el­ler är du inte Spock? Det är jag, det är jag.

Snac­kar du med Spock i ditt hu­vud, som du sä­ger i boken att du gör?

Ja, det gör jag. På rik­tigt. När var se­nas­te gång­en du pra­ta­de med ho­nom? Vad sa han?

I mor­se. Jag får fak­tiskt inte lov att sä­ga vad han sa. Han har bett mig om att slu­ta med det. Han bör­jar att bli upp­rörd över att jag ci­te­rar ho­nom in­för he­la världen. Han sa: ”Vi kan fort­sät­ta att ha des­sa sam­tal, men var snäll och skriv inte om dem mer.” Så jag sa okej.

Så när vi pub­li­ce­rar det­ta kom­mer det att va­ra de all­ra sis­ta vis­domsor­den från Spock som pub­li­ce­ras?

Ha­ha. En ex­klu­siv in­ter­vju. Nej, tro­ligt­vis inte. Jag gör väl­digt många in­ter­vju­er …

Tryck­te du till hans ego med din förs­ta bok, I Am Not Spock? Är det­ta ett sätt att sä­ga för­låt? På ett sätt. El­ler, nej. Ef­tersom, som jag för­kla­rar i den här boken, den förs­ta boken var fel­tol­kad. Den hand­la­de ald­rig om att för­ne­ka Spock. Han var och kom­mer all­tid att va­ra en viktig del av mitt liv. Men myc­ket har skett med Spock se­dan 1975 och jag har va­rit tvung­en att om­vär­de­ra mitt för­hål­lan­de till ho­nom.

Men när du av­slog er­bju­dan­det att va­ra med i den fö­re­slag­na Star Trek: Pha­se II tv-se­ri­en och en­ligt upp­gift bad om att Spock skul­le dö­das i Star Trek II, fö­re­föll det som om du i själ­va ver­ket inte alls gil­la­de att spe­la ka­rak­tä­ren …

Jag bad verk­li­gen ald­rig om att bli dö­dad i Star Trek II. Jag till­frå­ga­des om hur jag kän­de kring om det skul­le ske och slut­li­gen bad jag om att änd­ra ma­nu­set ef­tersom den ur­sprung­li­ga döds­sce­nen inte var he­ro­isk nog för mig. Det hän­de för snabbt och det ha­de inte nå­gon po­äng. Vi ar­be­ta­de myc­ket med ma­nu­set för att gö­ra döds­sce­nen verk­lig. Du mås­te ock­så kom­ma ihåg att många var över­ty­ga­de då om att det skul­le bli den sis­ta av fil­mer­na.

”Jag bad ald­rig om att bli dö­dad i Star Trek II .”

Vil­ken pe­ri­od med Spock är du mest nöjd med? Vi var väl på topp runt mit­ten av förs­ta sä­song­en i den ur­sprung­li­ga tv-se­ri­en och ge­nom and­ra sä­song­en. Tred­je sä­song­en var myc­ket svag ge­ne­rellt sett, men den var sär­skilt otur­sam för Spock. Och han var som bäst i tred­je och fjär­de fil­men ock­så.

Det är de fil­mer­na du re­gis­se­rat …

Jag är sä­ker på att det har nå­got med sa­ken att gö­ra.

Den Spock som kom till­ba­ka i IV var an­norlun­da …

Ja, i Star Trek IV var han di­stan­se­rad. Han le­ta­de ef­ter sig själv och fick då till­ba­ka en käns­la av att va­ra an­norlun­da. Men i slu­tet när han sä­ger till sin far: ”Säg till mam­ma att jag har det bra”, så viss­te han var han var, han viss­te vart han var på väg.

Hur myc­ket av ditt liv upp­tas av Star Trek? Myc­ket. Tid­vis i al­la fall. Det har fun­nits pe­ri­o­der då Spock och Star Trek har va­rit do­mi­ne­ran­de och and­ra där de har fun­nits i bak­grun­den, men de har all­tid fun­nits där.

Är det nå­got du inte skul­le gö­ra med tan­ke på di­na fans?

Myc­ket. Jag har of­ta bli­vit till­frå­gad om att dy­ka upp som Spock ut­an­för Star Trek och det har jag und­vi­kit. Jag tror Spock ex­i­ste­rar innanför fil­mens el­ler se­ri­er­nas värld och att han en­dast fun­ge­rar innanför den kon­tex­ten. Han är inte nå­gon du kan le­ka med och sät­ta på en häst i en pa­rad el­ler så. Jag pro­va­de en gång – väl­digt ti­digt – och jag sa att det kom­mer jag ald­rig mer att gö­ra. Det var ovär­digt.

Be­kym­rar det dig att folk om 200 år kom­mer att min­nas dig som Spock och inte för någ­ra and­ra rol­ler?

Nej, inte di­rekt. Att bli ihåg­kom­men räc­ker. Nå­got an­nat be­hövs inte för mig.

Vad hop­pas du att de kom­mer ihåg om Spock? Att han var in­tres­sant. Fa­sci­ne­ran­de. Vär­de­full. An­norlun­da. Upp­fris­kan­de. Snygg. Ha­ha!

”Jag har of­ta bli­vit till­frå­gad om att dy­ka upp som Spock ut­an­för Star Trek och det har jag und­vi­kit. Spock ex­i­ste­rar i fil­mer­nas och se­ri­er­nas värld.”

Du ska för­sö­ka att gö­ra det­ta rätt. Trö­jor­na – allt hand­la­de om trö­jor­na …

Du skrat­tar, men det var du som blev se­ri­ens sex­sym­bol fram­för Kirk, vil­ket otvi­vel­ak­tigt mås­te ha va­rit pla­nen från bör­jan …

Det var bi­sarrt och för­vå­nan­de – för mig i al­la fall.

Du mås­te va­ra Spock tack­sam som hjälp­te dig att få job­bet som film­re­gis­sör.

Ab­so­lut, men jag kän­de att jag var re­do för job­bet. Min störs­ta oro var hur de and­ra i be­sätt­ning­en skul­le re­a­ge­ra, men jag ha­de inte be­hövt be­kym­ra mig. Det ver­kar som om al­la de fas­ta Trek-ka­rak­tä­rer­na fick mer att gö­ra i di­na fil­mer …

Ja, det är det jag har kal­lat Mis­sion: Im­possib­le­te­o­rin – var­je ka­rak­tär ska upp­fyl­la sin roll i histo­ri­en.

Även om Ge­or­ge Ta­kei fort­fa­ran­de sä­ger att han mis­sa­de sin nyc­kelscen i Star Trek IV … Ha­ha! Ge­or­ge har an­vänt myc­ket tid och ener­gi på att sä­ga att han från­togs den sce­nen. Det var tänkt att han skul­le mö­ta ett li­tet barn i nu­ti­dens Chi­ca­go och bar­net vi­sar sig va­ra hans för­fa­der. Dessvär­re var inte bar­net så med­gör­ligt den da­gen. Jag tyc­ker synd om Ge­or­ge, men det var ing­et vi kun­de gö­ra.

Det fram­kom­mer i I am Spock att du kom bra över­ens med Nick Mey­er som var med och skrev Star Trek IV och som re­gis­se­ra­de

Trek II och VI.

Ja och nej. Nick är en väl­digt in­tres­sant, kre­a­tiv och ener­gisk kil­le, och han job­bar hårt. Vi kom gans­ka bra över­ens när vi gjor­de Star Trek II som han re­gis­se­ra­de. Han gjor­de en myc­ket bra om­skriv­ning av ma­nu­set och han gav oss här­ligt ma­te­ri­al för Star Trek IV. Och han ut­veck­la­de någ­ra idéer för Star Trek VI där jag var pro­du­cent och där jag per­son­li­gen bad om ho­nom som re­gis­sör. Men vi var inte över­ens om ma­nu­set. Jag var inte helt till­freds med det. Det ha­de si­na styr­kor, men jag kän­de att vi kun­de ha lagt till ett an­nat ele­ment och det var vi inte över­ens om. Det är den de­len där Mc­coy och Kirk fång­as innanför Kling­o­nim­pe­ri­et för att de är åta­la­de för mord.

Det var ute­slu­tan­de tänkt som ett även­tyr, som var helt okej, men jag sa: ”Vi kan väl av­slö­ja nå­got om kling­o­ner­na som ald­rig vi­sats ti­di­ga­re.” Vi kun­de ha hit­tat på en otro­lig hem­lig­het – nå­got som var ett rik­tigt ”Wow!”-ögon­blick som publi­ken skul­le ha pra­tat om ef­teråt: ”Såg du den hem­li­ga Kling­on­kam­ma­ren?” el­ler lik­nan­de. Men Nick kun­de ald­rig för­stå det där.

”Vi kan väl av­slö­ja nå­got om kling­o­ner­na som ald­rig vi­sats ti­di­ga­re – ett rik­tigt ’Wow!’ögon­blick.”

Han är kanske en bra re­gis­sör men inte helt in­satt i Star Trek-my­to­lo­gin …

Jag gis­sar att det var nå­got så­dant. Men det var någ­ra aspek­ter kring Star Trek som han verk­li­gen fång­a­de. Han fix­a­de ba­ra inte att ta ste­get in i myste­ri­et – den mys­tis­ka, kul­tu­rel­la si­dan av sa­ker.

I Am Spock in­ne­hål­ler inte så myc­ket prat bakom ryg­gen el­ler kritik av Shat­ner …

Allt jag kan sä­ga är att, ja, Bill och jag har vå­ra dus­ter. Men jag är ock­så skyl­dig ho­nom myc­ket. Jag skul­le ald­rig ha kun­nat ut­veck­la Spock så som jag har gjort ut­an hans uni­ka por­trät­te­ring av Kirk.

Men tar den in sport­ka­na­len?

Det ur­sprung­li­ga – och det bäs­ta – ar­bets­la­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.