Ga­me Of Thrones

Värl­dar­na kol­li­de­rar i Ga­me of Thrones. Näst sis­ta sä­song­en var bör­jan på slu­tet.

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Innehåll - Text: Craig Mclean

Det är lunch­dags i Wes­te­ros. El­ler rät­ta­re sagt, det är rök­pa­us. Lång­hå­ri­ga kri­ga­re stry­ker si­na rö­da skägg och an­das ut ci­ga­rett­rök i den fuk­ti­ga luf­ten.

Den långa, skräm­man­de Bri­en­ne of Tarth öpp­nar en plast­burk med ett skrov­mål – en kol­hyd­ra­trik di­et som gör gott när man ska mar­sche­ra mot de sal­ladsä­tan­de syd­län­ning­ar­na från Kings Lan­ding. Den ny­li­gen ut­ro­pa­de Kung­en i Norr är där­e­mot inte helt re­do för strid. Jon Snow är kanske klädd i full krigs­ut­rust­ning, men i lä­der­stöv­lar­na är det inte någ­ra kni­var som göm­mer sig – ut­an en Ip­ho­ne och ett tju­go­pack Marl­bo­ro Lights-ci­ga­ret­ter.

Det är sep­tem­ber 2016 och vid nor­dir­länds­ka Li­nen Mill Film and Te­le­vi­sion Stu­di­os, göm­da på lands­byg­den 4 mil från Bel­fast, är det lug­net fö­re stor­men. In­spel­ning­en av den sjun­de sä­song­en av Ga­me of Thrones be­fin­ner sig i start­fa­sen. Här ute i när­he­ten av sta­den Ban­bridge och i Ti­ta­nic Qu­ar­ter i Bel­fast job­bar en di­ger ar­mé av skå­de­spe­la­re och öv­rig be­sätt­ning med att fil­ma and­ra av­snit­tet.

Även i en av­kor­tad sä­song på sju epi­so­der av HBO:S eldspru­tan­de, ult­ra­po­pu­lä­ra tv-mas­to­dont har man kvar ett berg att be­sti­ga. Och, kanske, ett mänsk­ligt berg som åter­kom­mer för att kros­sa skal­lar.

[Var­ning för spoi­lers!] I sjät­te sä­song­ens nerv­kitt­lan­de höjd­punkt, ”The Winds of Winter”, knöts fle­ra lö­sa trå­dar ihop – och många trass­li­ga pro­blem lös­tes. Cer­sei brän­de ned Sept of Bae­lor och många av si­na fi­en­der, och där­ef­ter tog den barn­lö­sa drott­ning­en över Järn­tro­nen. Men hur länge va­rar det? Ef­ter att ha vun­nit mot Bol­tonar­mén i Batt­le of the Ba­s­tards är nu Stark­fa­mil­jen upp­ta­gen med att för­e­na fa­mil­jer­na i Nor­den un­der Jon Snow – omed­vet­na om den ny­li­gen av­slö­ja­de hem­lig­he­ten om oäk­ting­en Snows verk­li­ga fa­ders­här­komst: han är halvt Tar­ga­ry­en.

Sam­ti­digt, på and­ra si­dan ha­vet, har Dae­ne­rys Tar­ga­ry­en till slut satt se­gel mot Wes­te­ros, al­li­e­rad med bå­de dra­kar, dot­hra­ki­er, dor­ni­er, un­sul­li­ed, Greyjoyer och, den far­li­gas­te av al­la,

”På många sätt är den­na sä­song en helt an­nan se­rie – det är lik­som tred­je fa­sen.”

White Wal­kers är som is­glass … men inte li­ka sö­ta. Vi fick veta mer om White Wal­kers mys­tis­ka ledare i sjät­te sä­song­en. Även Natt­kung­en blev för­vå­nad över hur lång Bran är nu. Sak­ta ner, kil­len!

Ty­ri­on Lan­nis­ter. Kan det­ta verk­li­gen gå vägen?

I en kor­ri­dor en bit ifrån sit­ter en av män­nen som har an­svar för att få ihop des­sa kon­kur­re­ran­de in­tri­ger och dric­ker kaf­fe. Hur upp­le­ver ma­nus­för­fat­ta­ren och pro­du­cen­ten Bry­an Cog­man att det är att sam­ord­na mö­tet mel­lan al­la des­sa ar­mé­er och fa­mil­jer?

”Det är otro­ligt ro­ligt och väl­digt ut­ma­nan­de”, sva­rar han med ett le­en­de. ”Jag tror att den­na sä­song på många sätt är en helt an­nan se­rie. Det är lik­som tred­je fa­sen av Thrones. Da­nys nä­ra fö­re­stå­en­de an­komst änd­rar allt. Så det var rik­tigt ro­ligt att le­ka med. Att värl­dar­na kol­li­de­rar är ett bra te­ma för den här sä­song­en, tror jag.”

Nå­got an­nat som stö­ter ihop för förs­ta gång­en är skå­de­spe­lar­na: många av dem har va­rit fle­ra mil bor­ta från varand­ra un­der de se­nas­te 60 av­snit­ten.

”Åh, ja, det är så ro­ligt”, nic­kar Cog­man.

”De har al­la bli­vit väl­digt go­da vän­ner ge­nom re­le­a­se­e­ven­ten. Och fak­tum är att vi är al­la här och fil­mar [in­om­hus­sce­ner] på sam­ma gång, så de har lärt kän­na varand­ra ge­nom åren. De har ba­ra inte haft ge­men­sam­ma sce­ner – el­ler i vis­sa fall har de inte haft sce­ner till­sam­mans se­dan se­ri­ens förs­ta få av­snitt, in­nan histo­ri­er­na bör­ja­de att för­gre­na sig.

Så det har va­rit den störs­ta gläd­jen de tre sis­ta sä­song­er­na, men sär­skilt den här sä­song­en: att kas­ta in al­la des­sa roll­ka­rak­tä­rer sam­ti­digt och se hur de re­a­ge­rar på varand­ra. Jag tror det blir väl­digt ro­ligt för publi­ken ock­så.”

VINTERKRIGARE

När vi be­sö­ker film­in­spel­ning­en är det många i Got-tea­met som pre­cis har kom­mit till­ba­ka från Em­my­ga­lan i Los Ang­e­les. Se­ri­en vann 12 av 33 no­mi­ne­ring­ar. Där­med har den vun­nit to­talt 38 pri­ser, vil­ket slår re­kor­det som in­ne­hafts av 90-tals­ko­me­din Fra­si­er.

Än­då har al­la kom­mit till­ba­ka till den nor­dir­länds­ka film­in­spel­ning­en med is i ma­gen. Mer än nå­gon­sin står på spel. En sak är att vin­tern till slut har an­länt, och snart kom­mer även slu­tet – det­ta är den näst sis­ta sä­song­en av Ga­me Of Thrones. En an­nan sak är att sjät­te sä­song­en ha­de en rad höjd­punk­ter: Cer­seis sto­ra wild­fi­re-stunt, Batt­le of the Ba­s­tards, Ho­dors död, öde­läg­gel­sen av slav­hand­lar­nas flot­ta och sce­nen där Ram­say Bol­ton slu­kas av hun­dar­na.

Hur ska man över­träf­fa det­ta? Sär­skilt som

”det sto­ra kri­get är här”, som se­ri­ens förs­ta trai­ler ny­li­gen lo­va­de.

”Eh, nej”, sä­ger Cog­man och ler. ”Tro det el­ler ej, se­ri­en går dit den går, helt or­ga­niskt. In­sat­ser­na es­ka­le­rar, och histo­ri­en es­ka­le­rar på ett na­tur­ligt sätt sam­ti­digt som kri­get es­ka­le­rar. Så jag tror inte vi tar oss an det med tan­ken ’ja, vi mås­te över­träf­fa

”Den störs­ta gläd­jen den här sä­song­en är att kas­ta in al­la ka­rak­tä­rer sam­ti­digt.”

världen är Gendry? Kan nå­gon få ett lyck­ligt slut? Låt oss va­ra re­a­lis­tis­ka; nej, det kan de inte. Det har vi ve­tat se­dan Ned för­lo­ra­de sitt hu­vud. Så klart – barn som har fötts som ett re­sul­tat av den he­ta förs­ta sä­song­en går nu i sko­lan och frå­gar si­na för­äld­rar var­för de fick nam­net Kha­le­e­si när det up­pen­bart är en he­der­sti­tel. Fans har lagt myc­ket tid på det­ta och de hung­rar ef­ter svar. Sjät­te sä­song­en såg ut att hin­ta om sa­ker som kom­ma skall – bå­de hals­bry­tan­de ac­tion och ef­ter­läng­ta­de av­slö­jan­den. Men den­na sä­song har ba­ra sju kor­ta epi­so­der på sig att krat­ta ma­ne­gen och ge Ga­me of Thrones en chans att lan­da bra – och det är inte så lätt när man fly­ger en så här stor dra­ke.

det­ta’ … Men vi har de­fi­ni­tivt någ­ra spek­ta­ku­lä­ra sa­ker pla­ne­ra­de, det är en sak som är sä­ker.”

IN I EL­DEN

Väl till­ba­ka i hu­vud­kvar­te­ret i Bel­fast är det svårt att inte hål­la med, även om vi inte vet myc­ket om den kom­man­de hand­ling­en (kom­bi­ne­rat med Nda-av­tal som ho­tar att ge vår först­föd­da till White Wal­kers). På ko­sty­mav­del­ning­en hål­ler de på med vin­ter­ut­rust­ning­en till dot­hra­ki­er­na ef­tersom, som en i tea­met för­kla­rar, de hit­tills lätt­kläd­da, öken­vand­ran­de ryt­tar­na nu är i Wes­te­ros. I rum­met in­till po­le­ras Lan­nister­u­ni­for­mer.

Sme­den Tom­my Dunn och hans team på sex per­so­ner är li­ka upp­tag­na. ”Vi le­ver i en värld med sköl­dar för till­fäl­let för en se­kvens vi har i Spa­ni­en”, av­slö­jar han in­nan han ho­tar med att skä­ra av vår tunga med en glö­dan­de bit av va­ly­riskt stål.

Un­der ti­den, hos skulp­tö­rer­na, är tre hant­ver­ka­re upp­tag­na med var­ma vaj­rar och van­li­ga köks­kni­var. De job­bar med att ut­for­ma en hög med 40 plast­block, stap­la­de till en dubbeldäc­ka­res di­men­sio­ner för att bli en enorm … ja, det vo­re att att av­slö­ja för myc­ket.

En sak vi kan sä­ga med viss sä­ker­het är att det är kvin­nor­na som styr i den sjun­de sä­song­en av GOT. Cer­sei, San­sa, Da­ny, Arya, Ya­ra Greyjoy, Olen­na Ty­rell, El­la­ria av Dor­ne och, så klart, den skräc­kin­ja­gan­de, unga Ly­an­na Mor­mont – glöm de skäg­gi­ga män­nen i den­na näst sis­ta run­da,

”Ut­veck­ling­en av de kvinn­li­ga ka­rak­tä­rer­na är kom­plex och stark.”

Arya har änt­li­gen kom­mit ut ur the House of Black and White.

des­sa for­mi­dab­la kvin­nor är se­ri­ens äk­ta kri­ga­re. Den in­of­fi­ci­el­la drott­ning­en i gäng­et hål­ler helt med.

”När jag först läs­te böc­ker­na och [hör­de] att de gjor­de om dem till en tv-se­rie”, bör­jar Gwen­do­li­ne Christie (som spe­lar Bri­en­ne av Tarth), ”fun­de­ra­de jag på om de ville be­grän­sa an­ta­let kvinn­li­ga hu­vud­rol­ler. Och jag blev väl­digt glad över att de kvinn­li­ga roll­ka­rak­tä­rer­na har fått den upp­märk­sam­het de för­tjä­nar, och fått en plats i för­grun­den av se­ri­en. Vi ser en ut­veck­ling av de kvinn­li­ga ka­rak­tä­rer­na som jag tror är tre­di­men­sio­nell, kom­plex, kon­flikt­fylld – och ock­så stark.”

Själv­klart in­ne­bär stor makt stort an­svar. Det gäl­ler li­ka myc­ket bakom som fram­för ka­me­ran. Har Cog­mans och tea­mets ar­be­te bli­vit svå­ra­re nu när Ga­me of Thrones är rus­si­net i ka­kan för HBO och fan­sen världen över har sky­höga för­vänt­ning­ar? Vak­nar Cog­man & Com­pa­ny mitt i nat­ten med fe­ber­dröm­mar och ser den tre­ög­de kor­pen fram­för sig som sä­ger: ”Vi har ba­ra 13 av­snitt kvar – sab­ba inte det­ta för oss nu …”?

”Nej, det tror jag helt är­ligt inte”, sä­ger Cog­man och är tyd­lig. ”Det ger oss myc­ket fri­het. Vi har en väl­dig tur som har en ka­nal och ett pro­duk­tions­team som kan an­ta i stort sett var­je ga­len idé vi har och re­a­li­se­ra den. Det kan man inte sä­ga om många se­ri­er. Så det har va­rit en fan­tas­tisk lyx för ma­nus­för­fat­tar­na. Vi kan skri­va en scen om en zom­bi­e­ar­mé som tril­lar ut­för en klip­pa och de gör det för oss! El­ler vi kan skri­va en scen där Jon Snow står mitt bland häs­tar som ga­lop­pe­rar fram och till­ba­ka, och de gör även det för oss! Så det är helt fan­tas­tiskt.”

Låt sä­song­en – och det sto­ra kri­get om Wes­te­ros öde – bör­ja …

Sjun­de (och näst sis­ta) sä­song­en av Ga­me Of Thrones kan ses på HBO Nor­dic.

”Gör min häst re­do för kamp, bond­tjoc­kis!”

Drott­ning Da­ny & Co. är en häf­tig trupp på skol­går­den.

Kom­mer den en gång så na­i­va San­sa att få hämnd på dem som har lu­rat hen­ne ti­di­ga­re?

Kom­mer Lan­nis­ter-tvil­ling­ar­nas sto­ra skul­der be­ta­las den här sä­song­en?

Dae­ne­rys: En drott­ning vars pla­ti­na­hår per­fekt mat­char hen­nes ner­ver av stål.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.