Simp­sons

El­ler: Var­för du bor­de slu­ta att lyss­na till den rik­ti­ga världen och ta all lär­dom från Simp­sons.

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Innehåll - Text: Mark Po­well

DÖD­LIG­HET

Dok­tor Hib­bert: Li­te döds­ång­est är nor­malt. Du kom­mer att gå ige­nom fem sta­di­er. Det förs­ta är för­ne­kel­se. Homer: Glöm det, jag är inte dö­en­de! Dok­tor Hib­bert: Det and­ra är ils­ka. Homer: [ro­par] Du­din­lil­le …!

Dok­tor Hib­bert: Så kom­mer räds­la. Homer: [be­kym­rad] Vad kom­mer ef­ter räds­la? VAD KOM­MER EF­TER RÄDS­LA?!

Dok­tor Hib­bert: För­hand­ling. Homer: Dok­torn, ta ut mig här­i­från! Du ska få bra be­talt …

Dok­tor Hib­bert: Till sist, ac­cep­tans. Homer: Vi kom­mer än­då al­la dö förr el­ler se­na­re.

One Fish, Two Fish, Blow Fish, Blue Fish

Far­far: Homer, hjär­tin­fark­ten fick mig att in­se att jag kom­mer att dö en dag. Homer: Åh, pap­pa – du och din in­bill­ning …

Oh Brot­her, Whe­re Art Thou?

NATURENS HARMONI

Homer: På da­gen kom­mer pon­nyn strö­va fritt om­kring i kvar­te­ret och på nat­ten kom­mer den att ku­ra ihop sig om­bo­nat mel­lan bi­lar­na i ga­ra­get. Lisa: Pap­pa, nej!

Mar­ge: Det är olag­ligt!

Homer: Det får dom­sto­len be­dö­ma! Lisa’s Po­ny

Homer: [vif­tar med ar­mar­na mot en svärm av ar­ga bin]. Dum­ma bin! Fy! Au! Au­uu! De för­sva­rar sig, på nå­got sätt!

Lisa’s Ri­val

ATT ÖVERVINNA RÄDS­LA

Mar­ge: En­ligt den här boken går tå­get i över 240 kilo­me­ter i tim­men! Vad hän­der om nå­got går fel?

Homer: [hån­fullt] ”Vad hän­der …?” Vad hän­der om jag gick in i duschen och hal­ka­de på en tvål? [Pa­us] Her­re­gud, jag kun­de ha dött!

Mar­ge Vs. The Mo­no­rail

Mar­ge: Al­la är räd­da för nå­got. Homer: Inte jag.

Mar­ge: Strump­doc­kor!

Homer: [skri­ker] Var? VAR?! Fe­ar Of Fly­ing

”Barn, ni för­sök­te ert bäs­ta – och ni miss­lyc­ka­des ka­pi­talt. Lär­do­men är: för­sök ald­rig.”

FADERLIG VIS­DOM

Homer: [till Bart] Min son, jag vill be om ur­säkt. Jag var så upp­ta­gen med att upp­munt­ra dig att jag inte såg hur vär­de­lös du var. Om du för­lå­ter mig lo­var jag att ald­rig upp­munt­ra dig igen. Bart Star Homer: [till Bart] Jag för­sök­te att sä­ga åt dig. Jag för­sök­te att straf­fa dig. Och, go­de Gud, jag för­sök­te till och med att pra­ta med dig. Och det en­da jag kan gö­ra är att hop­pa över ra­vi­nen [på en ska­te­board] själv! Bart The Da­re­de­vil

Homer: [till Lisa] Du skul­le inte ha va­rit här idag om jag inte ha­de bli­vit hus­hål­lets över­hu­vud.

Bart: Hey, Homer, kan vi äta ett pa­ket gla­syr till lunch?

Homer: Okej!

I Mar­ri­ed Mar­ge

Homer: Kom igen, Bart! Kom ihåg vad Vin­ce Lom­bar­di sa: ”Om du för­lo­rar, är du ute ur fa­mil­jen!”

Dead Put­ting So­ci­e­ty

Homer: Tyst, ung­ar! Om jag hör ett ord till så får inte Bart se på teck­na­de fil­mer och Lisa får inte gå på uni­ver­si­te­tet!

Oh Brot­her, Whe­re Art Thou?

Homer: Var inte så för­sik­ti­ga mot varand­ra ba­ra för att ni är sys­kon. Jag vill se er slåss för kär­le­ken till era för­äld­rar! [Slår på och av lju­set] Slåss! Slåss! Slåss! Slåss!

Lisa On Ice

Homer: Barn, ni för­sök­te ert bäs­ta – och ni miss­lyc­ka­des ka­pi­talt. Lär­do­men är: för­sök ald­rig. Burns’ Heir

PER­SON­LIG STIL

Homer: Får den­na mig att se fet ut? Lisa: Nej, den får dig att se ut som ett verk­tyg för re­ge­rings­för­tryck. Homer: Men inte fet?

The Troub­le With Tril­li­ons

Homer: Mar­ge, att du är po­lis gör dig till mannen. Nå­got som gör mig till kvin­nan … och det är inte jag in­tres­se­rad av. Bort­sett från att an­vän­da kvin­noun­der­klä­der li­te då och då. Nå­got som, som sagt, ba­ra hand­lar om be­kväm­lig­het.

The Spring­fi­eld Con­nec­tion

ARBETSMORAL

Bart: Usch! Jag or­kar inte job­ba! Att job­ba är för grön­gö­ling­ar.

Homer: Min son, jag är stolt över dig! Jag var dub­belt så gam­mal som du när jag in­såg det.

Th­ree Men And A Co­mic Book

Homer: Lisa, om du inte gil­lar ditt jobb så strej­ka inte. Du ba­ra går dit var­je dag och gör job­bet halv­hjär­tat. Det är så vi gör i USA!

The PTA Dis­bands

EKONOMI

Homer: Jag viss­te det var för bra för att va­ra sant. Var­je gång man får en mil­jon dol­lar är det nå­got som för­stör.

Lisa: Jag tror inte man an­vän­der ut­rops­tec­ken på äk­ta chec­kar.

Mr. Lisa Go­es To Washing­ton

Homer: Visst, han har hur myc­ket peng­ar som helst men det finns en sak han inte kan kö­pa.

Mar­ge: Va­då?

Homer: [pa­us] En di­no­sau­rie!

Dog Of De­ath

Homer: [kän­ner un­der sof­fan] AJ! Vasst … USCH! Slem­migt … Oj, oj! Rör sig … Aha! [Drar ut 20 dol­lar]. Äsch, 20 dol­lar … jag ville ha en jord­nöt.

Ho­mers hjär­na: För 20 dol­lar kan du kö­pa många jord­nöt­ter!

Homer: För­kla­ra hur.

Ho­mers hjär­na: Peng­ar kan väx­las mot va­ror och tjäns­ter.

Boy-scoutz ’N The Hood

FI­LO­SO­FI

Homer: Böc­ker är vär­de­lö­sa! Jag har ba­ra läst en en­da bok, Att dö­da en sång­få­gel, och den lär­de mig ingen­ting om att dö­da sång­fåg­lar! Visst, den lär­de mig att inte dö­ma nå­gon ef­ter hud­fär­gen … men vad hjäl­per det mig?

Di­a­tri­be Of A Mad Housewi­fe

Homer: Vad är po­äng­en med att gå ut? Vi kom­mer än­då ba­ra till­ba­ka hit. Sce­nes From The Class Strugg­le In Spring­fi­eld

MORAL

Homer: Det var en gång ett stort elakt le­jon som fick en tagg i sin tass. Al­la by­bor­na för­sök­te att dra ut den men ing­en var stark nog. Så de häm­ta­de Her­ku­les och Her­ku­les an­vän­de sin sto­ra styr­ka. Och bin­go! I al­la fall, mo­ra­len är att le­jo­net var så lyck­ligt att han gav Her­ku­les en stor … skatt. Bart: Hur kun­de ett le­jon ha en skatt? Homer: Det var förr i ti­den!

Blood Feud

Homer: Barn, nu ska jag be­rät­ta om en an­nan så kal­lad ond kil­le. Han ha­de långt hår och någ­ra vil­da idéer och han gjor­de inte all­tid det som var rätt. Och han het­te … jag kom­mer inte ihåg. Men po­äng­en är … nå, jag minns inte det hel­ler. Mar­ge, du vet vad jag pra­tar om – han kör­de den där blå bi­len?

Homer The He­re­tic

Homer: Lyss­na, Mar­ge, det krävs två för att lju­ga – en som lju­ger och en som lyss­nar.

Co­lo­nel Homer

”Lisa, vam­py­rer finns inte – pre­cis som äl­vor, troll och es­ki­må­er.”

HIMMELSK MAT

Homer: Åh, jag kan inte få nog av den här blod­pud­ding­en!

Bart: Den hem­li­ga in­gre­di­en­sen är blod.

Homer: Blod? Usch! Jag hål­ler mig till hjärn- och njur­pa­jen, tack … Simp­son­ca­li­fra­gi­listi­cex­pi­a­la (An­noyed Grunt) cious

Homer: Min öl! Du fick ald­rig chan­sen att bli min urin!

The Way We We­ren’t

Homer: Fros­ted Kru­sty Fla­kes är det som tog Bart dit han är idag. Det kan ha va­rit ke­mi­ka­li­er­na som gjor­de ho­nom så smart.

Bart The Ge­ni­us

Homer: [Me­dan hun­den äter hund­mat] Men hal­lå – var­för får han kött och inte vi?

Mar­ge: Du skul­le inte vil­ja ha hans mat, det är mest try­nen och in­äl­vor. Homer: Mmm … try­nen.

Dog Of De­ath

Mar­ge: Homer, minns du att du skul­le för­sö­ka be­grän­sa dig till sex mid­da­gar med griskött i vec­kan?

Homer: Mar­ge, jag är ba­ra en män­ni­ska!

Prin­ci­pal Char­ming

KONFLIKTLÖSNING

Mar­ge: Det lå­ter som om du vill kö­pa en pon­ny. Lo­va mig att du inte gör det. Homer: Mmm.

Mar­ge: Vad be­ty­der det?! Ja el­ler nej? Homer: Buh.

Mar­ge: Det där är inte rik­ti­ga ord! Homer: Snuh.

Lisa’s Po­ny

KUL­TUR

Homer: Om en pi­stol kan be­skyd­da nå­got så vik­tigt som en bar så är den bra nog att be­skyd­da min fa­milj med. The Cartridge Fa­mily

Homer: Lisa, vam­py­rer finns inte – pre­cis som äl­vor, troll och es­ki­må­er. Tre­e­house Of Hor­ror IV

Homer: In­for­ma­tions­mo­tor­vä­gen vi­sa­de mannen på ga­tan vad vis­sa nör­dar an­ser om Star Trek.

And Mag­gie Ma­kes Th­ree

SJÄLVFÖRBÄTTRING

Mar­ge: Vi fick åt­minsto­ne en gra­tis ut­gå­va av Det Bäs­ta …

Homer: Mar­ge, jag har ald­rig läst ett ma­ga­sin i he­la mitt liv, och jag kom­mer inte att bör­ja nu.

Mr Lisa Go­es To Washing­ton

Lisa: En­ligt Eter­ni­ty-ma­ga­si­net kan du gå ned i vikt via omed­ve­ten in­lär­ning. Det be­ty­der att en idé plöts­ligt plan­te­ras i ditt hu­vud ut­an att du vet om det.

Homer: Åh, Lisa, det där är en ladd­ning med fett, krä­migt smör! Bart’s Friend Falls In Lo­ve

TRO OCH AND­LIG­HET

Homer: När kom­mer jag lä­ra mig? Sva­ren på li­vets pro­blem finns inte i bot­ten på en flas­ka – de finns på tv! The­re’s No Dis­gra­ce Li­ke Ho­me

Bart: Vil­ken är din re­li­gi­on? Homer: Åh, du vet, den med al­la väl­me­nan­de reg­ler som inte fun­ge­rar i det verk­li­ga li­vet … Eh, kris­ten­do­men.

Ho­mer­pa­loo­za

Homer: Din mam­ma har en ga­len idé om att gam­bling är fel. Även om de sä­ger att det är okej i Bi­beln. Lisa: Verk­li­gen? Var?

Homer: Eh … nå­gon­stans på slu­tet. Lisa The Gre­ek

Homer: Jag har all­tid haft ett tom­rum i mig. Jag har för­sökt att fyl­la det med fa­milj, re­li­gi­on och ar­be­te, men det var åter­vänds­ga­tor. Jag tror den här [vi­bre­ran­de] sto­len är sva­ret.

Brot­her, Can You Spa­re Two Di­mes?

Homer: Vad är gre­jen med att gå till en bygg­nad var­je sön­dag? Finns inte Gud över­allt? Och den allsmäk­ti­ge har väl bätt­re sa­ker för sig än att bry sig om var en kil­le till­bring­ar en yn­ka tim­me i vec­kan? Och vad hän­der om vi har valt fel re­li­gi­on? Var­je vec­ka gör vi Gud ba­ra ar­ga­re och ar­ga­re! Homer The He­re­tic

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.