True De­tecti­ve

Den förs­ta sä­song­en av True De­tecti­ve gör den enk­la po­lis­se­ri­en till stor konst.

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Innehåll - Text: An­dy Kel­ly

Från all­ra förs­ta stund vi­sar True De­tecti­ve si­na in­ten­tio­ner. Ansla­get vi­sar en majså­ker i Lou­i­si­a­na i full brand – in­ten­si­va, orange elds­flam­mor mot en djup­blå natt­him­mel – och för­med­lar att det­ta är inte ba­ra en ny dec­ka­re; det är ett styc­ke konst. Med Matt­hew Mc­co­naug­hey och Woody Har­rel­son i kar­riär­de­fi­ni­e­ran­de rol­ler be­rät­tar förs­ta sä­song­en histo­ri­en om två de­tek­ti­ver och ett mord­myste­ri­um i de ame­ri­kans­ka syd­sta­ter­na. I grun­den är det en gans­ka ty­pisk po­lis­se­rie, men re­gis­sör Ca­ry Jo­ji Fu­ku­na­gas öga för käns­la, ljus och kom­po­si­tion, de två hu­vud­rol­ler­nas pre­sta­tion och de my­to­lo­gis­ka un­der­to­ner­na hö­jer se­ri­en över de and­ra kon­kur­ren­ter­na i gen­ren.

BIO PÅ TV

Har­rel­son spe­lar Mar­ty Hart, en tem­pe­ra­ments­full och rak mord­de­tek­tiv. Mc­co­naug­hey spe­lar hans part­ner, Rust Cohle, en plå­gad själ som gör Hart fru­stre­rad ge­nom att pra­ta i långa drag om hur me­nings­lös vår ex­istens är. Det är en roll som (vid si­dan om ett par hög­pro­fi­le­ra­de fil­mer) för­flyt­ta­de Mc­co­naug­hey från nå­gon som ba­ra var ögongo­dis i en ro­man­tisk ko­me­di till se­ri­ös skå­de­spe­la­re.

Hans ex­cent­ris­ka men däm­pa­de pre­sta­tion är en av höjd­punk­ter­na i se­ri­en.

Det är tyd­ligt re­dan från det ögon­blic­ket du­on hit­tar Do­ra Langes lik i den ned­brän­da majså­kern att hen­nes död är mer än ba­ra ett till­fäl­ligt mord. Hon är na­ken, hon har krönts med horn och ryg­gen är märkt med en oc­kult sym­bol.

Me­dan de un­der­sö­ker mor­det hit­tar de två de­tek­ti­ver­na fle­ra re­fe­ren­ser till ”Gu­la kung­en”. Myste­ri­et om vem den­na gåt­ful­la fi­gur är blir driv­kraf­ten bakom dra­mat. Se­ri­en känns he­la ti­den som om den är på väg att gå över till det pa­ra­nor­ma­la. Man fun­de­rar på om den Gu­la kung­en inte ba­ra är en mör­da­re ut­an en över­na­tur­lig kraft. Den­na käns­la för­stärks av Co­les kraf­ti­ga, sym­bo­lis­ka hal­lu­ci­na­tio­ner. Se­ri­ens medryc­kan­de, my­tis­ka un­der­ström­ning­ar kny­ter den till en rad and­ra verk: Den Gu­la kung­ens namn är ta­get från en sam­ling un­der­li­ga ro­ma­ner skriv­na 1895 av Ro­bert W. Cham­bers, me­dan Thomas Li­got­tis dyst­ra fi­lo­so­fi lig­ger im­pli­cit i Cohles mör­ka syn på verk­lig­he­ten. Det här dju­pet finns inte i CSI: Cy­ber.

Se­ri­en är ock­så ena­stå­en­de vi­su­ellt sett. Cole och Harts ut­red­ning tar dem till mör­ka, glöm­da hörn av syd­sta­ter­nas lands­bygd, vac­kert fil­mat av Fu­ku­na­ga. De be­sö­ker en obe­hag­lig hus­bils­bor­dell som kal­las The Ranch där rym­ling­ar re­kry­te­ras som pro­sti­tu­e­ra­de. De be­sö­ker ock­så en ned­bränd kyr­ka som står i för­grun­den av en lång rad fa­bri­ker och rö­ken de spyr ut. Här hit­tar de en bi­sarr mål­ning som vi­sar en böjd, kvinn­lig fi­gur med horn­kro­na på hu­vu­det. Bå­de se­ri­e­ska­pa­ren Nic Piz­zo­lat­to och Fu­ku­na­ga ville ge se­ri­en ett fil­miskt ele­ment och de lyc­ka­des mer än väl. Med Fu­ku­na­ga som re­gis­sör för he­la se­ri­en får den en vi­su­ell och at­mo­sfä­risk kon­ti­nu­i­tet och det är verk­li­gen synd att han inte åter­kom­mer till den and­ra sä­song­en (som be­rät­tar en ny histo­ria med helt nya skå­de­spe­la­re).

Al­la åtta, tims­långa av­snitt i förs­ta sä­song­en är fyll­da med spår som tit­ta­ren kan för­sö­ka att puss­la ihop. In­ter­net stod i lå­gor med om­ständ­li­ga te­o­ri­er och ryk­ten – fle­ra fö­reslog att Cohle kun­de va­ra mör­da­ren. Se­ri­en by­ter of­ta mel­lan två tids­lin­jer, 1995 och 2012, och i den sist­nämn­da ser vi Hart och Cohle för­hö­ras av po­li­sen om de­ras ut­red­ning. Det­ta är än­nu en kva­li­tet med se­ri­en: Man är ald­rig helt sä­ker på om man kan li­ta på de två hu­vud­rol­ler­na.

True De­tecti­ve ger oss ett in­ten­sivt och spän­nan­de dra­ma på re­la­tivt kort tid. En märk­bar av­sak­nad av väl­skriv­na kvinn­li­ga roll­ka­rak­tä­rer är se­ri­ens en­da svag­het – nå­got som för­hopp­nings­vis för­bätt­ras.

”True De­tecti­ve ger oss ett in­ten­sivt och spän­nan­de dra­ma på re­la­tivt kort tid.”

Mer be­vis på att sto­ra Hol­ly­wood­stjär­nor nu är med i tv-se­ri­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.