Crazy Ex-girl­fri­end

Vi firar den ma­gis­ka och mu­si­ka­lis­ka ga­len­ska­pen hos en av de mest okon­ven­tio­nel­la serierna på tv: Crazy Ex-girl­fri­end.

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Innehåll - Text: Pop­py-jay Pal­mer

Någ­ra gång­er får se­ri­er tit­lar som inte alls be­skri­ver dem. Om di­na vän­ner och fa­milj ha­de re­kom­men­de­rat en se­rie som het­te Crazy Ex-girl­fri­end är det inte otänk­bart att du ha­de sagt ”Okej, jag läg­ger den på lis­tan” ut­an att läg­ga den på lis­tan el­ler ha­de nå­gon av­sikt att gö­ra det. Men när du till slut kom­mer fram till att ko­me­di­se­ri­en Crazy Ex-girl­fri­end inte ba­ra är en mu­si­kal ut­an ock­så vann en drös pri­ser 2016 – Gol­den Glo­be och ett par Em­my-pri­ser – kanske du blir ge­nu­int in­tres­se­rad. Och när du fak­tiskt hit­tar den på Net­flix kom­mer du snart att ham­na med snabb­mat fram­för tv:n med ögo­nen klist­ra­de vid skär­men tills se­ri­en är slut. Och li­ta på oss när vi sä­ger att du inte vet vad du ska hit­ta på ef­teråt.

Crazy Ex-girl­fri­end-ab­sti­nens kan vi­sa sig på många oli­ka sätt. Det van­li­gas­te är att man bris­ter ut i sång och dans närsom­helst och ma­niskt ser på se­ri­ens mu­si­kal­num­mer igen och igen på Net­flix. Så otro­ligt be­ro­en­de­fram­kal­lan­de är den, och in­nan förs­ta av­snit­tet är slut kom­mer du att för­stå pre­cis hur då­ligt se­ri­ens namn fak­tiskt är.

Men trots spek­ta­ku­lä­ra mu­si­kal­num­mer, om­sorgs­fullt ko­re­o­gra­fe­ra­de ko­me­di­se­kven­ser och dra­ma­tis­ka vänd­ning­ar är det roll­ka­rak­tä­rer­na du verk­li­gen blir en­ga­ge­rad i. Al­la är kom­plexa, ro­li­ga, för­fär­li­ga och älsk­vär­da på sam­ma gång. Det bäs­ta ex­emp­let på det är se­ri­ens hjäl­tin­na (och be­grep­pet ”hjäl­tin­na” an­vänds väl­digt löst här), Re­bec­ca Bunch (Rachel Bloom). Från se­ri­ens start är hon på ran­den till ett ner­vöst sam­man­brott.

Vid förs­ta ögon­kas­tet har hon allt: Hon är en Ya­le­och Har­vard-ut­bil­dad ad­vo­kat som har ett väl­be­talt dröm­jobb i en pre­stige­lad­dad ad­vo­kat­fir­ma i New York. Men om hen­nes kär­leksliv ha­de mat­chat hen­nes pro­fes­sio­nel­la si­da skul­le se­ri­en tvek­löst va­ra väl­digt trå­kig och de­fi­ni­tivt inte för­tjä­nat en egen sek­tion i en bok om de bäs­ta tv-serierna ge­nom ti­der­na.

Allt går bra på job­bet, mer än bra fak­tiskt – över­pre­ste­ran­de Re­bec­ca er­bjuds en ge­ne­rös be­ford­ran som hen­nes mam­ma in­si­ste­rar på att hon ska ac­cep­te­ra. Men pre­cis in­nan hon tac­kar ja är det nå­got som hän­der och Re­bec­ca mås­te plöts­ligt ur­säk­ta sig. Hon stor­mar ut från kon­to­ret och får en pa­ni­kat­tack på en bak­ga­ta. Och så, mitt i pa­ni­kat­tac­ken, för­änd­ras allt: i stil med en äk­ta Hol­ly­wood-ro­mans ser hon Josh Chan (Vin­cent Rod­ri­gu­ez III), hen­nes förs­ta som­mar­kär­lek som dum­pa­de hen­ne sis­ta da­gen på läg­ret för tio år se­dan, på and­ra si­dan ga­tan. Hon sä­ger hej. Han är glad att se hen­ne. De upp­da­te­rar varand­ra på vad som hänt ef­ter att ha va­rit ifrån varand­ra i tio år. Plöts­ligt vet Re­bec­ca vad hon vill ha och det är inte att va­ra ner­dro­gad med ång­est­däm­pan­de medicin och an­ti­de­pres­si­va i ett in­skränkt kon­tor i stan.

Gri­pen av ögon­blic­ket och en fan­ta­si som har blom­mat ut be­stäm­mer Re­bec­ca sig för att läm­na sitt gam­la liv och flyt­ta till and­ra si­dan lan­det, till West Co­vi­na i Ka­li­for­ni­en där Josh

Chan bor för till­fäl­let. Och allt det­ta i lop­pet av av­snit­tets tio förs­ta mi­nu­ter. Crazy Ex-girl­fri­end vet ex­akt hur man gör nå­got kon­cist. Den föl­jan­de histo­ri­en hand­lar om Re­bec­ca Bloom och hur hon kas­tar si­na me­di­ci­ner och för­sö­ker att ta itu med li­vet som gäl­ler hen­nes be­satt­het av ro­mans, van­fö­re­ställ­ning­ar och sö­kan­det ef­ter lyc­ka – och allt det­ta på egen hand.

Re­bec­ca är på in­tet sätt en per­fekt hu­vud­per­son – hon är of­ta fram­fu­sig, ego­is­tisk och ut­an kon­takt med verk­lig­he­ten – men hon gör sitt bäs­ta, och hen­nes re­sa är fa­sci­ne­ran­de he­la vägen. Crazy Ex­girl­fri­end är en av de säll­syn­ta se­ri­er som kla­rar av att få en att grä­mas, skrat­ta och bli känslo­mäs­sig på sam­ma gång. Re­bec­cas miss­lyc­kan­den kan of­ta skyl­las på hen­ne själv, men man vill inte slu­ta he­ja på hen­ne. Det kan ock­så be­ro på att hon spe­las bril­jant av Rachel Bloom som inte ba­ra spe­lar hu­vud­rol­len ut­an ock­så är med på att ska­pa, för­fat­ta och pro­du­ce­ra se­ri­en. Hon kan dess­utom sjunga och dan­sa. Vi vo­re sjukt miss­unn­sam­ma om vi inte ha­de im­po­ne­rats av hen­nes ta­lang­er.

Crazy Ex-girl­fri­end är i hög grad Re­bec­cas se­rie, men ut­veck­ling­en av de fa­sci­ne­ran­de roll­ka­rak­tä­rer­na runt hen­ne är ock­så en an­led­ning till att vi fort­sät­ter att tryc­ka på knap­pen för ”näs­ta av­snitt” ut­an att tve­ka. Ta till ex­em­pel hen­nes nya bar­ten­der­kom­pis Greg Ser­rano (San­ti­no Fon­ta­na) som drar slut­sat­sen att han är al­ko­ho­list

”Re­bec­ca ska­par dra­ma, Dar­ryl ska­par käns­lor. Det är en per­fekt ba­lans.”

i bör­jan av and­ra sä­song­en. Han har käm­pat med någ­ra pri­va­ta sa­ker som plöts­ligt av­slö­jas då han för­svin­ner helt från ra­darn. Det fak­tum att han inte ba­ra bör­ja­de sö­ka hjälp ut­an ock­så be­stäm­de sig för att var så öp­pen om sitt be­ro­en­de (som vi­sa­des i den glim­ran­de ”Greg’s Drin­king Song”-se­kven­sen i epi­so­den ”When Will Josh See How Cool I Am?”) var en rik­tig vänd­punkt för ka­rak­tä­ren. Den fick oss ock­så att grå­ta myc­ket. Spy­di­ga, kå­ta Greg i bör­jan på sä­song ett blev snart en tre­di­men­sio­nell fi­gur med in­ter­na stri­der och am­bi­tio­ner, och man kun­de inte an­nat än att va­ra stolt över ho­nom.

En lik­nan­de si­tu­a­tion dy­ker upp med Dar­ryl White­fe­at­her (Pe­te Gard­ner). Via än­nu en fan­tas­tiskt ut­förd per­son­lig re­sa-histo­ria ut­veck­las han snart från att va­ra en bi­fi­gur till nå­gon du ba­ra har lust att pac­ka in i en filt och tvångs­ma­ta med varm cho­klad, visp­gräd­de och marsh­mal­lows tills al­la hans dröm­mar går i upp­fyl­lel­se. Hans re­sa är inte li­ka tung som Gregs, men den är fort­fa­ran­de häp­nads­väc­kan­de och kom­plex.

Som en medelålders, skild far och en öd­mjuk äga­re av en ad­vo­kat­fir­ma i West Co­vi­na kom­mer Dar­ryl med i se­ri­en som en man som re­dan har gjort allt. Han har levt sitt liv och haft många upp­le­vel­ser och han tän­ker att ad­vo­kat­fir­man är det en­da han har kvar.

Det vill sä­ga, i al­la fall fram till Josh Chans vän White Josh (Da­vid Hull) kys­ser ho­nom. Dar­ryl vak­nar upp – i al­la år har han trott att han är he­te­ro men när han så ser in i sig själv in­ser han att, ja, han kun­de gott tän­ka sig att kys­sa White Josh igen (och igen). Där­med kom­mer han ut till de an­ställ­da som bi­sex­u­ell i ett fan­tas­tiskt 80-tals­mu­si­kal­num­mer med den un­der­ba­ra ti­teln ”Get­ting Bi.”

Crazy Ex-girl­fri­end är en av få tv-se­ri­er som be­rät­tar histo­ri­en om en medelålders bi­sex­u­ell

man, nå­got som är en gans­ka märk­lig sta­tistik. Men det stan­nar inte där. Den blomst­ran­de ro­man­sen mel­lan Dar­ryl och White Josh är det älsk­vär­da mot­styc­ket till dra­mat som på­går mel­lan Re­bec­ca och vem det nu är som har fång­at hen­nes upp­märk­sam­het den här vec­kan. Re­bec­ca ska­par dra­ma, Dar­ryl ska­par käns­lor. Det är en per­fekt ba­lans.

När man ser var­je av­snitt ef­ter varand­ra, i mot­sats till att vän­ta en vec­ka för att få se en ny, blir det väl­digt tyd­ligt hur fan­tas­tisk se­ri­ens ka­rak­tärs­ut­vecling är. Vi har än­nu inte nämnt Pau­las pro­ble­ma­tis­ka mor/bäs­ta vän-för­hål­lan­de till Re­bec­ca el­ler He­at­hers väg till ”Miss Douche”be­röm­mel­se el­ler Va­len­ci­as på­gåen­de över­gång från en hemsk per­son till en gans­ka trev­lig.

Crazy Ex-girl­fri­end fort­sät­ter att gö­ra sa­ker man inte ha­de för­vän­tat sig och vi fort­sät­ter att re­kom­men­de­ra den till folk som väg­rar att läg­ga den till sin lis­ta. Så fort du har ta­git dig för­bi ti­teln kom­mer du att för­stå att allt är möj­ligt.

Dans­num­mer med sto­ra kring­lor kan man få se i den här se­ri­en.

Gregs ut­veck­ling från en gans­ka en­kel till en mer kom­plex fi­gur är en av höjd­punk­ter­na i se­ri­en.

De få­ni­ga ko­sty­mer­na är än­nu en or­sak till att äls­ka se­ri­en. Blooms ma­nus,skå­de­spel och sång­ta­lang­er kom­mer till sin rätt i Crazy Ex-girl­fri­end.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.