99 BA­BY­LON 5

ÅR: 1994–2007

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Top 100 - WS

Ett bril­jant för­sök att be­rät­ta en kom­plex sci­ence fic­tion-histo­ria över fem år. Ba­by­lon 5 var vik­tigt att tit­ta på un­der 1990-ta­let. Rymd­sta­tio­nen, med sam­ma namn som se­ri­en, bör­ja­de som ett di­plo­ma­tiskt cen­ter, men blev snart ba­sen för ett upp­ror mot jor­dens för­tryc­kan­de re­ge­ring och de livs­far­li­ga Sha­dows. B5 ha­de vink­ling­ar och vänd­ning­ar som var omöj­li­ga att för­ut­se, och de gräns­spräng­an­de in­tri­ger­na och min­nesvär­da roll­ka­rak­tä­rer­na upp­väg­de den ibland in­ne­hålls­lö­sa di­a­lo­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.