68 DOWNTON ABBEY

ÅR: 2010–2015

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Top 100 - SOB

Få trod­de att Ju­li­an Fel­lo­wes pe­ri­odd­ra­ma skul­le få en så stor kul­tu­rell ge­nom­slags­kraft när det kom. Men den­na histo­ria om den aris­to­kra­tis­ka Craw­ley-fa­mil­jen och de­ras tjä­na­re i bör­jan på 1900-ta­let träf­fa­de verk­li­gen en nerv hos tit­tar­na. Det blev ett äk­ta världs­fe­no­men och ny­he­ten om att sjät­te sä­song­en skul­le bli den sis­ta fick fan­sen att grå­ta sal­ta tå­rar ner i sitt portvin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.