56 FRINGE

ÅR: 2008–2013

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Top 100 - DB

Först trod­de man att det var en en­kel upp­da­te­ring av Ar­kiv X, men J.J. Abrams ”FBI mö­ter knäp­pa fe­no­men”-se­rie ut­veck­la­des snabbt till en unik pre­miss. Fäl­ta­gen­ten Oli­via Dunham, den stör­de ve­ten­skaps­man­nen Wal­ter Bishop och hans skurk­ak­ti­ga son Pe­ter in­går i en spe­ci­al­styr­ka för att un­der­sö­ka fe­no­men i ”ut­kan­ten” av van­lig ve­ten­skap. En hand­ling som in­ne­bär pa­ral­lel­la uni­ver­sum och tids­re­sor får oss att föl­ja fle­ra ver­sio­ner av ka­rak­tä­rer­na och al­ter­na­ti­va tids­lin­jer. Det finns ett vac­kert för­hål­lan­de mel­lan de sar­kas­tis­ka ka­rak­tä­rer­na; släng in Le­o­nard Ni­moy som en åter­kom­man­de skurk och du har 100 epi­so­der med su­pers­mart sci-fi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.