35 SE­IN­FELD

ÅR: 1989–1998

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Top 100 - MH

Den­na le­gen­da­ris­ka se­rie ska­pa­des av

Lar­ry Da­vid och stå-up-ko­mi­kern Se­in­feld själv. Den vi­sa­de att man inte be­hö­ver ha en ”si­tu­a­tion” för att gö­ra en bra ko­me­di – en­dast oför­glöm­li­ga roll­fi­gu­rer som brot­tas med li­vets mot­gång­ar. Se­in­feld – som hand­lar om en man och hans tre neu­ro­tis­ka vän­ner – ger lå­ga kon­cept­po­äng, höga sketch­po­äng och högs­ta po­äng till den otro­ligt häf­ti­ga te­ma­mu­si­ken med ”slap bass”-riffs. Ef­ter att ha in­gett re­spekt hos al­la 90-ta­lets kri­ti­ker tac­ka­de Jer­ry för sig ef­ter nio sä­song­er då se­ri­en i all­ra högs­ta grad fort­fa­ran­de var på topp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.