34 BLACK MIR­ROR

ÅR: 2011–NU

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Top 100 - WS

Char­lie Broo­kers syl­vas­sa an­to­lo­gi­se­rie är det­ta år­tu­sen­dets Twi­light Zo­ne – även om inte ens Twi­light Zo­ne ha­de en epi­sod med politiker som har sex med en gris … Black Mir­ror är rug­gig, full av svart hu­mor och ge­nu­int obe­hag­lig. Den pe­kar fing­er mot so­ci­a­la me­di­er och tek­no­lo­gis­ka fram­steg. De två förs­ta sä­song­er­na var ex­plo­si­va och 2014 gjor­des ock­så en fan­tas­tisk an­ti-fest­lig jul­spe­ci­al med John Hamm i hu­vud­rol­len. Den Net­flix-pro­du­ce­ra­de tred­je sä­song­en läm­na­de inte hel­ler nå­gon be­svi­ken då den an­vän­de sig av en rad skå­de­spelar­ta­lang­er i topp­skik­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.