Kallt upp­ror

Vin­ter­skur­kar­na

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Vinternär Här -

White Wal­kers, det is­kal­la Da­mok­les svärd som har hängt över Wes­te­ros se­dan Ga­me of Thrones bör­ja­de, är på väg och ver­kar till slut nå fram till mu­ren den här sä­song­en.

Tack va­re Brans sy­ner vet vi nu myc­ket mer om des­sa is­kal­la mör­da­re. De ska­pa­des av sko­gens barn för att skyd­da dem från män­ni­skor. De kan inte – i te­o­rin i al­la fall – kom­ma för­bi mu­ren på grund av ma­gin som bäd­dats djupt in i det enor­ma bygg­nads­ver­kets struk­tur av Brans be­röm­da för­fa­der, Bran the Buil­der.

Men när Bran ”be­rör­des” av Natt­kung­en lyc­ka­des White Wal­kers lo­ka­li­se­ra den unga Stark-poj­ken och bry­ta sig ige­nom för­svar som ti­di­ga­re ha­de hål­lit dem ut­an­för. Brans för­bin­del­se med de­ras odö­da ledare kun­de ge dem nyc­keln ge­nom mu­ren – och in i Wes­te­ros.

Så vad hän­der nu? Vi är be­red­da att slå vad om att Bran kom­mer att dra sö­derö­ver till den and­ra si­dan av mu­ren och att han oav­sikt­ligt öpp­nar dör­ren för de odö­da i sam­ma ve­va. Det kan bli en kri­tisk punkt: Kom­mer mu­ren – och det nor­ra ri­ket – att fal­la? Det känns väl­digt Ge­or­ge RR Mar­tin-ak­tigt att ge oss en oö­ver­vin­ne­lig bar­riär ba­ra för att, ja, för­stö­ra den. Vi får kanske änt­li­gen se den fal­la nu i sjun­de sä­song­en …

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.