VAR STÅR VI NU?

Ga­me of Thrones är in­ne i sin sis­ta fas. Vad kan vi vän­ta oss av fort­sätt­ning­en?

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Vinternär Här -

Jon Snow är självlart mitt i hän­del­ser­nas centrum. En Stark är till­ba­ka i Win­ter­fell, men han har fått med sig en orm. Litt­le­fing­er sa att ”ka­os är en ste­ge”, och han är ga­ran­te­rat inte fär­dig med si­na in­tri­ger. Från Got-histo­ri­en har vi lärt oss att män har al­li­e­rat sig med White Wal­kers i det för­flut­na och Litt­le­fing­er har som va­na att väl­ja vin­nar­si­dan. Den ha­las­te mannen i he­la kung­a­ri­ket ute­stäng­er sä­kert inte en is­kall al­li­ans …

Dae­ne­rys är un­der ti­den fast be­slu­ten att ta Järn­tro­nen. Men hon vet ingen­ting om White Wal­kers, och hen­nes dra­kar kom­mer ut­an tve­kan att be­hö­vas i Nor­den, där gam­la sa­gor om so­van­de is­dra­kar kan vi­sa sig bli spek­ta­ku­lä­ra mot­styc­ken till de eldspru­tan­de öd­lor­na. Sång­en om is och eld har inte sjung­its än, men den kom­mer tro­ligt­vis att bli en du­ett mel­lan Jon och Da­ny som vi nu vet är släkt och som an­ting­en kom­mer att räd­da Wes­te­ros el­ler se det brin­na.

Cer­sei Lan­nis­ter gör na­tur­ligt­vis inte sa­ker lät­ta­re. Drott­ning­en av Wes­te­ros på­min­ner om den gal­ne kung Ae­rys (kan Wild­fires för­råd un­der Kings Lan­ding bli ett va­pen mot White Wal­kers?), och vi vet al­la vad Ja­mie gjor­de mot ho­nom. Mag­gys pro­fe­tia sä­ger att Cer­seis bror kom­mer att dö­da hen­ne, och när vi al­la för­mo­da­de att det kom­mer va­ra Ty­ri­on … ja, det är väl inte så stor skill­nad på att dö­da en kung mot att dö­da en drott­ning, el­ler hur?

Gal­na drott­ning­ar, dra­kar­mé­er, forn­ti­da pro­fe­ti­or – och det in­nan Greyjoy-flot­ten är med, en möj­lig Cle­ga­ne-strid el­ler al­la jok­rar som kan vän­da upp och ned på ma­nu­set när som helst. Vad kom­mer Sam att upp­täc­ka i ci­ta­del­let? Var i he­la

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.