CONLETH HILL

Va­rys

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Vinternär Här -

Var är Va­rys när den här sä­song­en bör­jar?

Han står fort­fa­ran­de på bå­ten … Han har inte fått sit­ta på he­la re­san och han fick inte kö­pa tax­free. Nej, allt är som när vi läm­na­de det. Vi an­län­der nå­gon­stans … al­li­hop … och bör­jar pla­ne­ra.

Det ser ut som om vi är på väg in i en stor kon­fron­ta­tion den här sä­song­en. Var finns hans lo­ja­li­tet?

Ri­ket har all­tid va­rit det­sam­ma – ri­ket är fol­ket. Så han vill det bäs­ta för fol­ket. De blomst­rar un­der en rätt­vis härs­ka­re, in­bil­lar jag mig. Det är vik­tigt för ho­nom.

Fun­de­ra­de du nå­gon gång på att an­vän­da en flint­hät­ta för att bli skal­lig?

Nej, det var ald­rig ett al­ter­na­tiv. Jag tror en flint­hät­ta ha­de smält un­der allt ljus och al­la elds­flam­mor och run­nit ner över an­sik­tet. Jag ha­de sett ut som nå­gon från Boy Ge­or­ges Ta­boo. Jag bru­kar ra­ka hu­vu­det en må­nad in­nan vi bör­jar fil­ma. Men i år gjor­de jag en film än­da fram till Em­my­ga­lan. Så då ha­de jag två da­gar på mig i Los Ang­e­les att gö­ra [mitt nyra­ka­de hu­vud] li­te bru­na­re.

Du är inte den en­da fa­mil­je­med­lem­men som är med i GOT …?

Min bror Ro­nan job­bar med ljud. Han vann pre­cis sin tred­je Em­my. Så nu är han rik­tigt stolt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.