KIT HARINGTON

Jon Snow

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Vinternär Här -

Så, du är de­fi­ni­tivt inte död den här sä­song­en …

Jag är inte död i år! Nu kan jag sä­ga det.

Var det myc­ket smuss­lan­de med att ta dig till och från film­in­spel­ning­en i sä­song sex?

Fak­tiskt inte. Jag trod­de att jag skul­le få ett pri­vatjet till in­spel­ning­en … Men det blev inte myc­ket av det. Men det fanns drö­na­re på film­in­spel­ning­en un­der [film­ning­en av] ”Batt­le Of The Ba­s­tards”. Vi ha­de det här [lar­met] ”dro­ne, dro­ne, dro­ne!” och då var jag tvung­en att springa och göm­ma mig un­der ett pa­ra­ply och ta mig till ett tält. Det var gans­ka spän­nan­de.

Kom­mer sä­song sju ut­veck­la mer av den gans­ka bist­ra Jons op­ti­mis­tis­ka si­da?

Jag tror det finns en op­ti­mism i sjun­de sä­song­en, i al­la fall i bör­jan. När han blir krönt till kung i Nor­den mot slu­tet av sjät­te sä­song­en ler han en aning. Han bör­jar få sa­ker ur hän­der­na, bör­jar räd­da och be­skyd­da folk och gö­ra det han har för­sökt att gö­ra i åra­tal. Det är kanske inte op­ti­mism pre­cis – världen hål­ler ju för fan på att gå un­der!

Kän­ner du dig sä­ker nu – inte ens GOT kan väl dö­da dig två gång­er?

Fak­tiskt inte. Jag kän­de mig sä­ker i sjät­te sä­song­en för att jag tyck­te det skul­le va­ra då­lig sto­ry­tel­ling att dö­da mig i sam­ma sä­song som jag åter­uppli­va­des! Men ef­ter sä­song sex åter­går allt till det nor­ma­la igen. Han är i li­ka stor livs­fa­ra som al­la and­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.