Spi­noff ?

Ge­or­ge R.R. Mar­tin har av­slö­jat att he­la fem oli­ka tv-se­ri­er från Ga­me of Thrones-världen är un­der ut­veck­ling. Vi har någ­ra idéer om vad de bör hand­la om …

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Vinternär Här - Ri­chard Ed­wards

I BE­GYN­NEL­SEN …

Långt in­nan Stark- och Lan­nis­ter-fa­mil­jer­na bör­ja­de käbb­la om Wes­te­ros var det de så kal­la­de ”First Men” som härs­ka­de över lan­det ef­ter att ha in­gått en pakt med de ur­sprung­li­ga in­vå­nar­na, sko­gens barn. I pro­ces­sen be­käm­pa­de de White Wal­kers, eta­ble­ra­de Natt­väk­tar­na och bygg­de mu­ren för att be­skyd­da ri­ket. Med jät­tar som fort­fa­ran­de fritt strö­var runt i Nor­den skul­le det­ta kun­na bli en se­rie med li­te mer vikt på fantasy än Ga­me of Thrones – spän­nan­de så länge det inte blir för likt Sil­ma­ril­li­on.

ROBERTS UPP­ROR

Det finns go­da chan­ser att många av hän­del­ser­na som led­de till att Ro­bert Ba­rat­he­on tog Järn­tro­nen från den gal­na kung Ae­rys II kom­mer att för­kla­ras i de sis­ta epi­so­der­na av Ga­me of Thrones, så kanske att det­ta är över­flö­digt.

Hursom­helst så vi­sar led­trå­dar­na vi re­dan fått om den här pe­ri­o­den – kung­a­mör­da­ren Jai­me, Ly­an­na Starks död, Jon Snows fö­del­se – att det­ta var en kon­flikt som är näs­tan li­ka spän­nan­de som Wes­te­ros nu­va­ran­de makt­kamp.

MANCE RAYDER

Me­dan de sto­ra fa­mil­jer­na i Wes­te­ros var upp­tag­na med att stri­da mot varand­ra kla­ra­de den ti­di­ga­re Natt­väk­tar­med­lem­men Mance Rayder att byg­ga en ar­mé med det fria fol­ket norr om mu­ren och där­med för­e­na en rad oli­ka stam­mar till en sam­lad kraft som gjor­de syd­län­ning­ar­na oro­li­ga. Histo­ri­en om hur ”Crow” byt­te si­da och där­ef­ter över­be­vi­sa­de si­na ti­di­ga­re fi­en­der att dö för ho­nom kun­de ha bli­vit myc­ket se­värt – även om det skul­le krä­va att skå­de­spe­lar­na till­bring­a­de myc­ket tid ute i ky­lan.

TAR­GA­RY­EN-BAR­NEN

När vi mö­ter Dae­ne­rys förs­ta gång­en är hen­nes äld­re bror Vi­se­rys så de­spe­rat ef­ter att åter­krä­va sin fars tron att han

har ar­ran­ge­rat att gif­ta bort hen­ne med Khal Dro­go, så att han får möj­lig­het att an­vän­da Dot­hra­ki-ar­mén. Histo­ri­en om hur han blev en så ge­nom­gå­en­de otrev­lig och för­rä­disk typ skul­le kun­na va­ra gans­ka se­värd, pre­cis som histo­ri­en om de två kung­li­ga bar­nen som har till­bring­at he­la sitt liv i ex­il i Es­sos. Man kanske ock­så ha­de fått se någ­ra sub­ti­la hin­tar om Da­nys se­na­re för­kär­lek för dra­kar.

NÅ­GOT HELT AN­NAT

Wes­te­ros är ett stort stäl­le så var­för ba­ra pra­ta om folk och plat­ser vi re­dan hört ta­las om? Ga­me of Thrones är så upp­ta­gen av det aris­to­kra­tis­ka ma­ski­ne­ri­et att den or­di­nä­ra män­ni­skan knappt får nå­gon tid på skär­men. Så det bäs­ta vo­re kanske att föl­ja fotsol­da­ter och van­li­ga män­ni­skor som mås­te le­va med kon­se­kven­ser­na av Tar­ga­ry­ens, Starks, Lan­nis­ters och and­ra fa­mil­jers be­slut.

En till­ba­kablick på bör­jan av White Wal­kers.

”På med päl­sar­na, kil­lar. Det­ta blir vårt livs strid.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.