BONUS

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Sci-fi & Fantasy -

Se­ri­en kun­de ha bli­vit väl­digt an­norlun­da – Gel­lar fick först rol­len som Cor­de­lia och det kräv­de en ex­tra run­da sten­hår­da prov­spel­ning­ar in­nan hon lyc­ka­des över­be­vi­sa pro­du­cen­ter­na om att hon var den ut­val­da. Li­kaså kan tilläg­gas att Ry­an Rey­nolds prov­spe­la­de för rol­len som Xan­der.

Se­ri­en lek­te en del med öpp­nings­se­kven­ser­na, till ex­em­pel ge­nom att ha med Dawn i öpp­ning­en till sä­song 5, och ge­nom att ha med klipp av den nör­di­ga Trio-med­lem­men Jo­nat­han i öpp­ning­en till den bril­jan­ta epi­so­den ”Su­pers­tar”.

Trots suc­cén med Angel som spi­noff var det and­ra för­sök som inte gick li­ka bra – en spi­noff med Faith föll ald­rig på plats och den fö­re­slag­na ani­ma­tions­se­ri­en fick till och med en kort pi­lo­te­pi­sod. Den vi verk­li­gen ville se var Rip­per, en spi­noff med Gi­les gjord av BBC och in­spe­lad i Eng­land. Ja­mes Mars­ters ska­pa­de upp­stån­del­se på det förs­ta Sfx-even­tet i Brighton. Da­ve Gol­der som då var re­dak­tör för SFX be­rät­tar: ”Han och Em­ma Caul­fi­eld (Anya) var i green room där det inte fanns nå­gon to­a­lett. Den när­mas­te to­a­let­ten var en bit ner i kor­ri­do­ren och det var en grupp fans mel­lan oss och den. Em­ma mås­te gå, men var rädd för att bli om­ring­ad av fan­sen. Så Ja­mes läm­na­de green room och dis­tra­he­ra­de dem me­dan Em­ma stack iväg till to­a­let­ten …”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.