Ol­ja med He­le­ne Nork

Ttela - - Kultur & Nöje - JO­NAS MYRHOLM 0520-42 26 37 jo­nas.myrholm@tte­la.se

I dag är det ver­nis­sage för en ny ut­ställ­ning på Hand­kraft i Troll­hät­tan. Nu tar He­le­ne Nork plats för att vi­sa ett an­tal ol­je­mål­ning­ar där still­het är ett ge­nom­gå­en­de te­ma.

He­le­ne Nork bor i Äl­väng­en och bru­kar ha ett par tre ut­ställ­ning­ar om året, och de­bu­ten på Hand­kraft äg­de rum för någ­ra år se­dan.

När hon nu är till­ba­ka i Troll­hät­tan är det på ett spe­ci­ellt te­ma.

– Jag för­sö­ker få fram en käns­la av still­het och lugn, som jag tyc­ker vi har för li­te av i värl­den. Själ­va ut­ställ­ning­en he­ter ”Ba­lans” och jag in­ne­hål­ler till ex­em­pel hus i gröns­ka och träd­går­dar, sä­ger hon.

– Tan­ken är att det ska fin­nas en hel­het i det, så att tav­lor­na fun­ge­rar till­sam­mans. Jag må­lar helst i ol­ja, det går att gö­ra så myc­ket med fär­gen och det är ut­ma­ning­en, sä­ger hon.

Ut­ställ­ning­en på­går till och med 6 april.

Bild: PRIVAT

He­le­ne Nork stäl­ler ut hos Hand­kraft.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.