Gräs­plan på Hal­le­vi kan bli för­se­nad

Ttela - - Nyheter - NIKLAS JOHANSSON 0521-57 59 15 [email protected]­la.se

Kul­tur- och fri­tids­nämn­den vill änd­ra om i sin in­ve­ste­rings­bud­get för de kom­man­de fem åren. Och konst­gräs­pla­nen på Hal­le­vi kan nu skju­tas på fram­ti­den.

För­ra vec­kan be­rät­ta­de TTE­LA om för­sla­get till kul­tur- och fri­tids­nämn­dens in­ve­ste­rings­bud­get för åren 2018 till 2022. Den här vec­kan var för­sla­get up­pe för be­hand­ling. Och det blev en änd­ring.

Från början var det tänkt att sex mil­jo­ner kro­nor skul­le an­vän­das till en konst­gräs­plan på Hal­le­vi 2019. 2020 skul­le det som i dag kal­las Ban­dyns hus er­sät­tas med Fot­bol­lens hus för sju mil­jo­ner. Lo­ka­ler­na ska hy­ras av för­e­ning­ar.

UN­DER SAMMANTRÄDET KOM för­sla­get att de här två in­ve­ste­ring­ar­na by­ter tid­punkt, vil­ket in­ne­bär att konst­grä­set på Hal­le­vi flyt­tas fram ett år.

– En mo­ti­ve­ring är att man har bli­vit lo­vad ett Fot­bol­lens hus re­dan 2010, sä­ger nämn­dens ord­fö­ran­de Ma­ri­ka Ise­torp (MP).

Det året tog då­va­ran­de barn- och ung­doms­nämn­den be­slu­tet att Ban­dyns hus skul­le åt­gär­das.

I öv­rigt föl­jer nämn­den det för­slag som för­valt­ning­ens tjäns­te­män ta­git fram. Det in­ne­bär bland an­nat att om­kläd­nings­rum i ishal­len görs i ord­ning näs­ta år och att B-hu­set vid Idrotts­hu­set åt­gär­das 2021 och 2022 för sju mil­jo­ner per år.

MEN POLITIKERNA VILL egent­li­gen ha mer peng­ar. I vå­ras tog kul­turoch fri­tids­nämn­den be­slut om att be­gä­ra 87 mil­jo­ner kro­nor till in­ve­ste­ring­ar un­der de fem kom­man­de åren, full­mäk­ti­ge be­vil­ja­de 35 mil­jo­ner.

– Jag tycker att det är ir­ri­te­ran­de att vi ba­ra fick sju mil­jo­ner per år, det är så myc­ket som be­hö­ver gö­ras. Vi har tving­ats stry­ka hur många in­ve­ste­ring­ar som helst, sä­ger Ma­ri­ka Ise­torp.

Nämn­den var in­te enig i be­slu­tet om Fot­bol­lens hus/konst­gräs på Hal­le­vi. S, C, MP och V var för roc­ka­den, M, L, och SD var emot. Och än är in­te sista or­det sagt, det av­gö­ran­de be­slu­tet tas av kom­mun­full­mäk­ti­ge.

– Det är in­te spi­kat. Jag är in­te 100 pro­cent sä­ker på att jag kom­mer att stöd­ja be­slu­tet he­la vägen, det är en le­van­de frå­ga. Jag har va­rit am­bi­va­lent, sä­ger Ma­ri­ka Ise­torp.

Bild: KENT ENG

”Jag tycker att det är ir­ri­te­ran­de att vi ba­ra fick sju mil­jo­ner per år”, sä­ger Ma­ri­ka Ise­torp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.