Ttela

Unik sa­ne­ring på­går

- MONICA SAHLBACK 0520-42 26 07 monica.sahlback@ttela.se Sweden · Trollhattan Municipality · Nacka · James

Nu ska gif­ter­na i det som klas­sats som ett av lan­dets mest för­o­re­na­de om­rå­den snart va­ra ett min­ne blott. Med en me­tod som ba­ra tes­tats en gång ti­di­ga­re i Sve­ri­ge slut­förs sa­ne­ring­en av den gam­la kem­tvättstom­ten på Hal­vor­storp.

Som TTELA ti­di­ga­re har be­rät­tat upp­täck­tes i bör­jan av 2000-ta­let för­ore­ning­ar på tom­ten och i hu­set på Tun­hems­vä­gen i Troll­hät­tan där den ti­di­ga­re kem­tvät­ten var pla­ce­rad. Snart stod det klart att perklore­ty­len an­vänts av kem­tvät­ten, ett me­del som är bå­de häl­so-och mil­jö­far­ligt. Un­der­sök­ning­ar vi­sa­de ock­så att det fanns för­ore­ning­ar i grund­vatt­net un­der fas­tig­he­ten, som ris­ke­ra­de att spri­das.

FÖR FAMILJEN LINDHOLM som bod­de i hu­set blev upp­täck­ten bör­jan på år av oro då stu­di­er­na in­di­ke­ra­de att hal­ter­na i mar­ken var så höga att det var far­ligt att grä­va i jor­den. Hal­ter­na in­om­hus an­sågs dock in­te li­ka häl­so­far­li­ga. Men re­sul­ta­ten mo­ti­ve­ra­de än­då en sa­ne­ring för att und­vi­ka sprid­ning, ef­ter att läns-

sty­rel­sen klas­sat om­rå­det som ett av lan­dets mest för­o­re­na­de.

Ef­tersom kem­tvät­ten var ned­lagd se­dan länge kun­de in­te nå­gon stäl­las till svars. Där­för be­vil­ja­des kom­mu­nen peng­ar, cir­ka 50 mil­jo­ner kro­nor, av sta­ten för att sa­ne­ra om­rå­det. Hu­set revs och de bo­fas­ta tving­a­des flyt­ta. Se­dan dess har all för­o­re­nad mark in­om det ned­smut­sa­de om­rå­det ner till ber­gy­tan grävts bort och schakt­hå­let har åter­fyllt.

Nu har en så kal­lad ter­misk be­hand­ling på­bör­jats, en me­tod som ba­ra an­vänts en gång ti­di­ga­re i Sve­ri­ge, då vid en sa­ne­ring i Nac­ka kom­mun. I dag har ett 60-tal hål för vär­me­e­le­ment bor­rats, vil­ka är vik­ti­ga när ber­get – ner till över 20 me­ters djup – ska vär­mas upp (ko­kas) så att al­la ke­mi­ka­li­er som trängt ner förång­as. För­ore­ning­ar­na re­nas se­dan via ett kol­fil­ter in­nan de släpps ut i luf­ten.

– Den ter­mis­ka be­hand­ling­en be­räk­nas va­ra klar en bit in på 2018 och där­ef­ter ska om­rå­det ef­ter­kon­trol­le­ras un­der någ­ra år, be­rät­tar Ja­kob Aa­gaard från Krüger, fir­man som ge­nom­för sto­ra de­lar av sa­ne­rings­ar­be­tet.

FÖR KOM­MU­NEN, SOM ar­ren­de­rar tom­ten, är må­let att tom­ten ska kun­na be­byg­gas igen.

– Om man kö­per en för­o­re­nad fas­tig­het med kun­skap om att den är för­o­re­nad så blir man själv an­sva­rig för sa­ne­ring­en. Vi (kom­mu­nen) kun­de allt­så in­te kö­pa fas­tig­he­ten och få stats­bi­drag. Vi ar­ren­de­rar tom­ten av Lind­holms till och med 2021 då må­let är att läm­na till­ba­ka en bygg­bar tomt för bo­stä­der, upp­ger Hå­kan Falck, fö­re det­ta mil­jö­chef och nu­me­ra chef för Kon­to­ret för Till­växt och ut­veck­ling.

För familjen Lindholm har li­vet för­änd­rats till det bätt­re.

– Vi har bör­jat om, är lyck­li­ga. Hit­ta­de ett hus in­te så långt ifrån där vi bod­de ti­di­ga­re. Men den tid som va­rit har ta­git ork, jag hoppas att ing­en an­nan be­hö­ver va­ra med om det­ta, sä­ger Wen­che Lindholm.

 ?? Bild: STEFAN BENNHAGE ?? TI­DI­GA­RE HU­SET. Kem­tvät­ten av­veck­la­des 1974. Långt se­na­re, när hu­set var be­bott, upp­täck­tes läc­ka­get av lös­nings­me­del.
Bild: STEFAN BENNHAGE TI­DI­GA­RE HU­SET. Kem­tvät­ten av­veck­la­des 1974. Långt se­na­re, när hu­set var be­bott, upp­täck­tes läc­ka­get av lös­nings­me­del.
 ??  ?? SA­NE­RING PÅ­GÅR. Pawel Gi­ers­zewski in­går i det 20 man star­ka gäng från
SA­NE­RING PÅ­GÅR. Pawel Gi­ers­zewski in­går i det 20 man star­ka gäng från
 ?? Bild: ANDREAS OLSSON ??
Bild: ANDREAS OLSSON
 ?? Bild: ANDREAS OLSSON ?? dans­ka Krüger som nu ska på­bör­ja slut­fa­sen av sa­ne­rings­ar­be­tet på den gam­la kem­tvättstom­ten på Hal­vor­storp.
Bild: ANDREAS OLSSON dans­ka Krüger som nu ska på­bör­ja slut­fa­sen av sa­ne­rings­ar­be­tet på den gam­la kem­tvättstom­ten på Hal­vor­storp.
 ?? Bild: ANDREAS OLSSON ?? KOL­FIL­TER. Ke­mi­ka­li­er som trängt ner i ber­get förång­as och ska se­dan re­nas via ett kol­fil­ter in­nan de släpps ut i luf­ten.
Bild: ANDREAS OLSSON KOL­FIL­TER. Ke­mi­ka­li­er som trängt ner i ber­get förång­as och ska se­dan re­nas via ett kol­fil­ter in­nan de släpps ut i luf­ten.
 ?? Bild: ANDREAS OLSSON ?? EFTERKONTR­OLL. ”När den ter­mis­ka be­hand­ling­en är klar mås­te om­rå­det ef­ter­kon­trol­le­ras någ­ra år”, en­ligt Ja­kob Aa­gaard.
Bild: ANDREAS OLSSON EFTERKONTR­OLL. ”När den ter­mis­ka be­hand­ling­en är klar mås­te om­rå­det ef­ter­kon­trol­le­ras någ­ra år”, en­ligt Ja­kob Aa­gaard.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden