Ttela

VIF, War­gön och VFK gör ge­men­sam sak

- ULF THURESSON 0520-42 26 23 ulf.thuresson@ttela.se

Den fö­re­slag­na in­ve­ste­rings­pla­nen sa konst­gräs på Hal­le­vi 2019 och Fot­bol­lens Hus 2020. Då vän­de Kultur- och fri­tids­nämn­den på ord­ning­en. Nu vill War­göns IK, Vä­ners­borgs FK och Vä­ners­borgs IF att tur­ord­ning­en blir den ur­sprung­li­ga.

När Kultur- och fri­tids­nämn­den fick en mind­re bud­get än man öns­kat sig tving­a­des man re­vi­de­ra in­ve­ste­rings­pla­nen, och det nya för­sla­get sa bland an­nat konst­gräs på Hal­le­vi 2019 och Fot­bol­lens Hus (det som i dag är Ban­dyns Hus) året där­på.

Men ef­ter att nämn­den haft mö­te den 18 sep­tem­ber var ord­ning­en den om­vän­da.

NU GÖR WAR­GÖNS IK, Vä­ners­borgs IF och Vä­ners­borgs FK vad man kan för att vän­da till­ba­ka tur­ord­ning­en en gång till, och un­der mån­dags­kväl­len skrev där­för för­e­ning­ar­nas ord­fö­ran­de un­der en ge­men­sam skri­vel­se i ärendet. Där skri­ver man att: ... För fot­bol­len i Vä­ners­borgs bäs­ta an­ser vi det nöd­vän­digt att in­ve­ste­ring­ar­na med konst­gräs på Hal­le­vi IP och Fot­bolls Hus på Vä­ner­sval­len bå­da sker 2019.

... Om ovanstå­en­de än­då in­te är ge­nom­för­bart är WIK, VFK och VIF helt över­ens om att den ur­sprung­li­ga in­ve­ste­rings­pla­nen ska ge­nom­fö­ras.

Eric Bön­st­röm är ord­fö­ran­de i War­gön:

– Hal­le­vi (gräs­plan) har va­rit av­stängd i fem vec­kor nu, och då mås­te vi in på pla­ner­na vid Sport­cent­rum.

Pro­ble­met är att på Vä­ner­sval­len Nord och Syd är det re­dan fullt, och det är där­för även VFK och VIF pri­o­ri­te­rar konst­gräs i Var­gön fram­för ett Fot­bol­lens Hus.

Med konst­gräs på Hal­le­vi skulle tryc­ket på Sport­cent­rum mins­ka.

– Det är brist på pla­ner i Vänersborg, det kan vi kon­sta­te­ra, sä­ger VFK:S ord­fö­ran­de Ro­ger Eng­ström.

Och VIF:S klubb­chef Pa­trik Ka­ta­ja hop­pas att po­li­ti­ken tar till sig klub­bar­nas öns­ke­mål:

– Nu när vi stäl­ler oss bakom den här skri­vel­sen al­la tre har jag svårt att se att de in­te skulle lyss­na på oss.

VAD AL­LA TRE tyc­ker är märk­ligt är att ing­en frå­gat klub­bar­na om vad de tyck­te in­nan det änd­ra­des i in­ve­ste­rings­pla­nen.

– Pe­ter Nilson (en­hets­chef vid Arena Fri­tid) bor­de ve­ta vad vi vill, sä­ger Eric Bön­st­röm, och hop­pas sam­ti­digt att den ge­men­sam­ma skri­vel­sen ska bli start­skot­tet till bätt­re kom­mu­ni­ka­tion.

Bön­st­röm har ock­så väckt tan­ken på ett fot­bolls­råd med al­la kom­mu­nens klub­bar.

En konst­gräs­plan i Var­gön kom­mer att an­läg­gas på den nu­va­ran­de grus­pla­nen. Fot­not: Full­mäk­ti­ge fast­stäl­ler in­ve­ste­rings­bud­ge­ten i no­vem­ber.

 ?? Bild: ULF THURESSON ?? PRI­O­RI­TE­RAR KONST­GRÄS. Pa­trik Ka­ta­ja (VIF), Eric Bön­st­röm (WIK) och Ro­ger Eng­ström (VFK) hop­pas på änd­rad tur­ord­ning, och konst­gräs på Hal­le­vi fö­re ett Fot­bol­lens Hus på Vä­ner­sval­len.
Bild: ULF THURESSON PRI­O­RI­TE­RAR KONST­GRÄS. Pa­trik Ka­ta­ja (VIF), Eric Bön­st­röm (WIK) och Ro­ger Eng­ström (VFK) hop­pas på änd­rad tur­ord­ning, och konst­gräs på Hal­le­vi fö­re ett Fot­bol­lens Hus på Vä­ner­sval­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden