Kom­mer hem och fram­för nytt verk

Ttela - - Kultur & Nöje - DANIEL GUSTAFS­SON 0520-42 26 00 daniel.gustafs­[email protected]

Pi­a­nis­ten Vik­tor Ste­ner från Vä­ners­borg och vi­o­li­nis­ten Tove Lund från Troll­hät­tan kom­mer på sön­dag att fram­fö­ra ett ny­skri­vet verk i Mis­sions­kyr­kan i Troll­hät­tan. Det är mu­si­ker­nas förs­ta rik­ti­ga fram­trä­dan­de ihop. Ett sam­ar­be­te som fun­ge­rar bra.

Vi­o­li­nis­ten Tove Lund och pi­a­nis­ten Vik­tor Ste­ner är till­ba­ka på ”brotts­plat­sen” ef­ter bå­de ut­bild­ning på kung­li­ga mu­sik­hög­sko­lan och upp­trä­dan­den bå­de i Sve­ri­ge och ut­om­lands. In­för sin ge­men­sam­ma konsert i Troll­hät­tans mis­sions­kyr­ka re­par de i Vik­tor Ste­ners för­äld­ra­hem i Vä­ners­borg.

DET ÄR DE­RAS förs­ta konsert till­sam­mans, men att spe­la ihop är ing­et nytt. För­ra året kom­pa­de Vik­tor när Tove var med i Ljung­rens­ka mu­sik­täv­ling­en. De har ock­så stött på varand­ra på sko­lan i Stock­holm.

– När man går på kung­li­ga mu­sik­hög­sko­lan ryc­ker man tag i varand­ra i kor­ri­do­rer­na. Vik­tor, jag be­hö­ver nån som kan spe­la pi­a­no på den här lek­tio­nen kom, sä­ger Tove Lund med ett skratt.

Även om de in­te har spelat jät­te­myc­ket ihop ti­di­ga­re känns de som en sam­spelt duo bå­de med och ut­an in­stru­ment. De skrat­tar och sko­jar ihop och när de spe­lar upp de­lar av mu­si­ken de ska upp­trä­da med känns det som att de vill sam­ma sak med ver­ken.

– Jag har spelat med and­ra som man har brå­kat myc­ket med och som man in­te hål­ler med om nå­got, sä­ger Vik­tor Ste­ner med ett le­en­de.

– Det känns bå­de kul och lätt. Du dö­mer in­te när man gör dum­ma miss­tag, som lätt kan ske när man re­par, fort­sät­ter Tove.

PÅ DE­RAS KONSERT, som för­u­tom i Troll­hät­tan även fram­förs i Gö­te­borg, Ber­lin och Stock­holm, kom­mer dess­utom ett nytt verk fram­fö­ras. Ver­ket är skri­vet av New York-kom­po­si­tö­ren Nicky Sohn. Ver­ket kom de i kon­takt med ge­nom en vän som lärt kän­na kom­po­si­tö­ren på mu­sik­sko­lan Ju­li­ard i New York.

– Det jag tyc­ker är fint med ver­ket är att det he­ter the ot­her Cen­tral Park. Hon re­ser myc­ket mel­lan New York och Ko­rea och i USA blir Cen­tral park den här oa­sen hon gil­lar att på runt i. I Ko­rea finns det ock­så en cen­tral park, så det har bli­vit en punkt där hon kan kän­na att hon är på bå­da stäl­le­na, be­rät­tar Tove.

– Att det hand­lar om hem­läng­tan gör att det känns bra att öpp­na med det här, fort­sät­ter hon.

VER­KET KAN BESKRIVAS som kom­po­si­tö­rens in­tryck av de bå­da plat­ser­na.

– Det är in­te li­ka kons­tigt som myc­ket ny mu­sik kan va­ra. Det är väl­digt fint och har fi­na me­lo­di­er, sä­ger Vik­tor.

Kon­ser­ten är på sön­dag 22 ok­to­ber i Troll­hät­tans mis­sions­kyr­ka. För­u­tom det ny­skriv­na ver­ket blir det även mu­sik av El­gar, Franck och Pro­ko­fi­ev.

Bild: ANDREAS OLS­SON

PÅ MAMMAS GATA. Var­da­gen för Vik­tor Ste­ner och To­va Lund är kon­ser­ter på sto­ra scener. Nu kom­mer de ”hem” och fram­för ett ny­skri­vet verk i Troll­hät­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.