Nya för­sko­lan i Gö­ta klar

Ttela - - Sidan 1 - PASI HAKOPURO 0520-42 26 84 pasi.hakopuro@ttela.se

Den nya för­sko­lan i Gö­ta har va­rit igång i en må­nad. Nu har den ock­så in­vigts. En na­tur­nä­ra sko­la som tar emot cir­ka 80 barn.

För­sko­le­barn på Ryr­sjö­sko­lan tas om hand av en per­so­nal­styr­ka på 13 per­so­ner.

– Det känns otro­ligt lyx­igt att få job­ba här. Det känns att mil­jö­er­na är väl an­pas­sa­de för den här verk­sam­he­ten, det är ljust och öp­pet. Jag är ny här och det känns kul att va­ra med och ska­pa nå­got nytt här, sä­ger för­s­kol­lä­ra­ren Jo­han­na Kal­de­by.

SKO­LAN ÄR EN nöd­vän­dig sats­ning för att kun­na ta emot det ökan­de an­ta­let för­sko­le­barn i kom­mu­nen.

– Det är gläd­jan­de med en ny för­sko­la, det här gör ock­så Gö­ta me­ra at­trak­tivt, sä­ger ut­bild­nings­nämn­dens ord­fö­ran­de Ca­rin Thorén Hans­son (S).

Sko­lan in­bju­der till lek och fy­sisk ak­ti­vi­tet och är byggd all­de­les in­till sko­gen.

– Det är inga ra­ka gång­ar in­ne i går­den, jag har till­sam­mans med per­so­na­len va­rit in­vol­ve­ra­de i ut­form­ning­en, sä­ger för­sko­le­che­fen Pia Matts­son.

Berg­vär­me­pump och sol­cel­ler gör att ener­giåt­gång­en blir spar­sam. 80 pro­cent mind­re än om an­lägg­ning­en drevs med ol­ja el­ler fjärr­vär­me, en­ligt Lars-ove Samu­els­son el­kon­sult som va­rit in­vol­ve­rad i byg­get.

Belys­ning, föns­ter och ven­ti­la­tion är bygg­da med tan­ke på ener­giåt­gång, luft­kva­li­tet och ljud­ni­vå.

SKO­LANS AL­LA PLAT­SER fyll­des di­rekt. Och fler plat­ser kom­mer att be­hö­vas i kom­mu­nens öv­ri­ga sko­lor.

– Till hös­ten kom­mer vi att be­hö­va två av­del­ning­ar till, och ser vi yt­ter­li­ga­re någ­ra år fram­åt väx­er be­ho­vet yt­ter­li­ga­re. Men ef­ter det kom­mer det att sta­bi­li­se­ras, sä­ger bild­nings­che­fen Leif Gart­dman.

Bild: PASI HAKOPURO

Bild: PASI HAKOPURO

NYTT. Jo­han­na Kal­de­by tyc­ker att lo­ka­ler­na är jät­te­bra och att det ska bli ro­ligt att få ska­pa nå­got nytt i Ryr­sjö­sko­lan.

KLIPP TILL. In­vig­ning­en sked­de ge­nom att fle­ra barn klipp­te ban­det.

IN­FLY­TAN­DE. Kom­mu­nens för­sko­le­chef Pia Matts­son gil­lar att per­so­na­len har fått in­fly­tan­de över lo­ka­ler och ute­mil­jön.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.