DENNIS BRINNER FÖR ÖSTAFRIKA

Ttela - - Sidan 1 - SUSANNE ENGDAHL-JENSEN 0520-42 26 38 susanne.engdahl-jensen@ttela.se

Dennis Ny­ström har bott i Tan­za­nia i 17 år och han brinner för Östafrika. Ef­ter svens­kan är hans and­ra­språk Swa­hi­li fö­re eng­els­kan. Ti­den i Afri­ka ge­nom­sy­rar hans liv och nu har han va­rit på hjälp­re­sa till det fat­ti­ga lan­det Sydsu­dans fat­ti­gas­te del – Lo­ti­mor där män­ni­skor sväl­ter.

SVT:S pro­gram Kor­re­spon­den­ter­na har gjort ett pro­gram be­tit­lat ”Att rö­ja en väg” som vi­sar på svå­rig­he­ten att ta sig fram ”ut­an väg” till Ny­ang­a­tom­fol­ket i Sydsu­dan som blev en ny stat år 2011 ge­nom ut­bryt­ning från Su­dan. En ton­gi­van­de per­son i pro­gram­met är Bengt Kling­berg som är ak­tiv i pingst­kyr­kan Jön­kö­ping/pmu:s pro­jekt ”Food for Work”-pro­gram i lan­det. I ett förs­ta steg hand­lar det om att kun­na ta sig fram med för­nö­den­he­ter – att rö­ja väg.

Tack va­re Pingst­kyr­kan i Jön­kö­ping och många med dem bör­jar hop­pet spi­ra i Lo­ti­mor. Sjuk­vård, mat, vat­ten och se­dan sko­la, det är vad man hop­pas på.

DENNIS NY­STRÖM OCH Bengt Kling­berg har gått på sam­ma sko­la, va­rit klass- och rums­kom­pi­sar – de kän­ner varand­ra väl och Dennis bad Bengt hö­ra av sig om de skul­le be­hö­va en chauf­för då Dennis är van att kö­ra i sko­gen. Och Dennis fick ett sam­tal och en för­frå­gan om att kö­ra en av bi­lar­na. De bå­da be­ta­la­de sin re­sa själv och det som de har med sig som mat, me­di­ci­ner och vat­ten­pum­par be­ta­las via kyr­kors kol­lekt, en­skil­da gå­vor samt Pingst­kyr­kans se­cond hand i Troll­hät­tan med fle­ra.

DEN 6 APRIL var det dags att lyf­ta från Land­vet­ter mot Nai­ro­bi på upp­drag av oli­ka kyr­kor i Kenya, Sydsu­dan, Tan­za­nia och Eti­o­pi­en för att få fram sjuk­vård, tek­nik, mat och klä­der med me­ra till den yt­terst svår­till­gäng­li­ga plat­sen Lo­ti­mor.

– Det är verk­li­gen en an­nan värld här. Man kan nog in­te kom­ma läng­re bort, sä­ger Dennis.

På en Miche­linkar­ta fick man fyl­la i de vägar som in­te ri­tats in. Att ta sig dit bil­vä­gen är in­te smärt­fritt, bö­ki­ga myn­dig­he­ter, ur­då­li­ga vägar och in­re stri­dig­he­ter som gör att om­rå­det in­te loc­kar till sig väs­ter­län­ning­ar.

FRÅN NAI­RO­BI ÄR re­san egent­li­gen in­te lång, 140 mil, men den tar en vec­ka och där vägen är som sämst tog sex mil åt­ta tim­mar att kö­ra.

Man kör­de i en bil­kon­voj med sju bi­lar där det var vik­tigt att hål­la ihop för fram­för sig ha­de man en mi­li­tär­styr­ka på åt­ta kpist­be­väp­na­de män som be­skyd­da­re.

– Ef­ter en tim­mes kör­ning blir nån i min bil kiss­nö­dig och jag in­ser att jag mås­te be om lov att stop­pa kon­vo­jen. Åt­ta kpist­be­väp­na­de kil­lar hop­par av fla­ket och de som be­hö­ver får lät­ta på tryc­ket me­dan mi­li­tä­ren gör sitt ar­be­te. Det är in­te var­je dag man kis­sar un­der be­vak­ning, ing­et jag kom­mer att sak­na. Med i kon­vo­jen finns lä­ka­re och sjuk­skö­ters­kor.

Dennis be­rät­tar att det be­hövs

en spe­ci­ell re­se­för­säk­ring då man be­fin­ner sig i des­sa om­rå­den. Med sig ha­de man 300 li­ter bräns­le, vat­ten och mat med me­ra.

– Vi fick ba­ra 13 punk­te­ring­ar som fick la­gas där­u­te. Vi sov ute på madras­ser med mygg­nät.

Väl fram­me i det vack­ra Lo­ti­mor höll by­höv­ding­en ett tal till dem.

– De har en slags guds­tro och han be­rät­ta­de att man un­der lång tid bett till Gud att nån skul­le bör­ja bry sig om dom. ”Nu ser vi att vi har fått bö­nesvar”, sä­ger han – vad sva­rar man på det?

”MIN FÖRS­TA NATT i Lo­ti­mor är mag­sjuk, men det går ing­en nöd på mig. Jag har mat, hus­rum och me­di­ci­ner, som­nar tack­sam över det”, skri­ver Dennis i sin blogg där han be­rät­tar om den dra­ma­tis­ka re­san.

Ny­a­ga­tom­fol­ket le­ver på bo­skap som get, ko och hönskött, de har ing­en frukt el­ler grön­sa­ker.

– Här finns inga af­fä­rer och inga peng­ar – så långt från vå­ra liv här. Mind­re än en pro­cent kan lä­sa och skri­va. Någ­ra få kan de språk jag lärt mig, res­ten pra­tar ba­ra sitt eget Ny­ang­atom­språk.

Pe­ri­o­den var ”gans­ka sval” med 26-27 gra­der på nat­ten, nå­gon natt var det 22 gra­der och då fry­ser man. För­ra gång­en man res­te hit var det ald­rig un­der 40 gra­der. Man lyc­ka­des la­ga en vat­ten­pump då man ha­de med sig re­serv­de­lar och fick god hjälp av en kil­le lokalt som ha­de kun­skap om pum­par­na, men inga de­lar att la­ga med.

RE­SAN HEM BLEV näs­tan li­ka dra­ma­tisk som re­san till Lo­ti­mor, men lät­ta­de bi­lar gör skill­nad. Mat, me­di­ci­ner, bräns­le, vat­ten och en del öv­rig ut­rust­ning läm­na­de man kvar så bi­lar­na var ba­ra halv­ful­la vil­ket av­se­värt på­ver­ka­de fram­kom­lig­he­ten.

– Jag blev ta­gen av en­ga­ge­mang­et jag kän­de, sä­ger en rörd Dennis Ny­ström.

Och trots fa­ror och um­bä­ran­den kan han ab­so­lut tän­ka sig att åter­vän­da.

– Jag har fun­de­rat på var­för jag gör det­ta och om det är värt att be­ta­la för att gö­ra en sån här re­sa. Även­ty­ret för­stås, jag gil­lar den här ty­pen av ut­ma­ning­ar, men det är in­te hu­vud­an­led­ning­en, det hand­lar in­te i förs­ta hand om mig. Jag är över­ty­gad om att vårt upp­drag här på jor­den in­te i förs­ta hand är att för­verk­li­ga oss själ­va, ut­an att bry oss om dem som in­te syns och lyss­na till dem som in­te hörs – det är min driv­kraft.

Bild: DENNIS NY­STRÖM

FLIC­KAN. ”Jag går på en ga­ta i Lo­kichog­gio och en li­ten tjej tit­tar på mig. Hon drar i mam­mas kjol och jag ser hur mam­man sä­ger ”Uli­za ba­si” (frå­ga då). Tje­jen spring­er fram till mig och vi pra­tar en stund, hon vill bli fo­to­gra­fe­rad, vi tit­tar på bil­der­na till­sam­mans och hon ser nöjd ut. Sen ro­par mam­ma att hon in­te får kom­ma för sent till sko­lan. Jag ser hen­ne för­svin­na i folk­vim­let. För­mod­li­gen kom­mer vi ald­rig att ses igen, hon har en tuff fram­tid, men är på god väg. Hon får gå till sko­lan och kom­mer att få en ut­bild­ning.”

FINAST. Ju bre­da­re hals­band desto fi­na­re.

HEJ. Dennis Ny­ström har med stor re­spekt fo­to­gra­fe­rat män­ni­skor­na – här vi­sas prov på im­po­ne­ran­de kropps­ta­tu­e­ring­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.