Kri­tik mot cy­kel­pas­sage

Ttela - - Sidan 1 - NIKLAS JO­HANS­SON 0521-57 59 15 niklas.jo­hans­son@ttela.se

Att det sker olyc­kor vid cy­kel­pas­sa­gen på Vass­bot­ten är ovan­ligt. Men buss­chauf­fö­rer­na tyc­ker in­te om att kö­ra vid plat­sen.

Ett över­gångs­stäl­le skul­le in­te öka sä­ker­he­ten för de som kor­sar Vass­bot­ten­le­den i Vä­ners­borg. – Det är far­li­ga­re att gå över på ett över­gångs­stäl­le än där det in­te finns ett, sä­ger tra­fi­kin­gen­jör Björn Mag­nus­son.

Ex­akt vad som hän­de när en man ti­di­ga­re i vec­kan blev påkörd av en bil på Vass­bot­ten­le­den är än­nu oklart. Men Vä­ners­borgs buss­chauf­fö­rer pas­se­rar olycks­plat­sen åt­skil­li­ga gång­er var­je dag och de TTELA har ta­lat med är in­te nöj­da med hur pas­sa­gen är ut­for­mad.

– Den är helt idi­o­tisk. Has­tig­hets­grän­sen blir 40 pre­cis in­nan, men bi­lis­ter­na tän­ker in­te på det ut­an ga­sar på. Ska det va­ra en över­gång där ska det va­ra ett över­gångs­stäl­le, sä­ger Rai­mo Sil­von­saa­ri.

– Den är rent livs­far­lig. Folk kli­ver rätt ut, de tit­tar ald­rig, sä­ger Eva An­der­sen, buss­chauf­för och skydds­om­bud på buss­bo­la­get No­bi­na.

HON TROR IN­TE att ett över­gångs­stäl­le är lös­ning­en, ef­tersom det in­vag­gar folk i en falsk sä­ker­het.

Björn Mag­nus­son, tra­fi­kin­gen­jör på Vä­ners­borgs kom­mun, har tit­tat i sta­tistik som sträc­ker sig till­ba­ka till år 2000.

– Det är för­stås olyck­ligt att det har hänt en olyc­ka, men det är fak­tiskt förs­ta gång­en vid den pas­sa­gen. An­led­ning­en till att vi in­te har ett över­gångs­stäl­le där är tra­fik­sä­ker­he­ten. Ba­ra un­ge­fär hälf­ten av bi­lar­na stan­nar. Det är far­li­ga­re att gå över på ett över­gångs­stäl­le än där det in­te finns ett. Över­gångs­stäl­len har ing­et med tra­fik­sä­ker­het att gö­ra, det hand­lar om fram­kom­lig­het, sä­ger han.

DEN OLYCKSDRABBADE PAS­SA­GEN på Vass­bot­ten är en obe­va­kad cy­kel­pas­sage och in­te en cy­kelö­ver­fart, det är skill­nad på de två va­ri­an­ter­na. I Vä­ners­borg finns inga cy­kelö­ver­far­ter. Myc­ket kort­fat­tat är det bi­lis­ter som har fö­re­trä­de i det förs­ta fal­let (se fak­taru­ta) och cy­klis­ter­na i det and­ra.

Fast det är in­te he­la san­ning­en. När en bi­list har svängt i en kors­ning el­ler en ron­dell och di­rekt ef­ter ska pas­se­ra en obe­va­kad cy­kel­pas­sage ska man ge cyk­lan­de till­fäl­le att pas­se­ra (se fak­taru­ta). Björn Mag­nus­son tyc­ker att den be­stäm­mel­sen är in­kon­se­kvent och märk­lig.

Buss­chauf­fö­rer­na fö­re­slår att för­änd­ring­en i has­tig­het från 50 till 40 kilo­me­ter i tim­men när man kom­mer med bil norr­i­från ska flyt­tas läng­re från pas­sa­gen. En tan­ke är ock­så att sät­ta upp nå­gon form av var­nings­ljus för cy­klis­ter och gång­tra­fi­kan­ter.

– När det hän­der en så­dan här olyc­ka får vi tän­ka till, sä­ger Björn Mag­nus­son.

EN MÖJ­LIG­HET ÄR att tit­ta på hur has­tig­hets­be­gräns­ning­en är ut­for­mad. En an­nan tänk­bar åt­gärd är ett lik­nan­de sy­stem som finns på Re­si­dens­bron där bi­lis­ter­na var­nas när nå­gon är på väg över. Fart­hin­der för bi­lar­na är han där­e­mot skep­tisk till. Vass­bot­ten­le­den är myc­ket tra­fi­ke­rad, över 8 000 for­don pas­se­rar var­je dygn.

Buss­chauf­fö­rer­na är re­jält kri­tis­ka till hur fot­gäng­a­re i all­män­het upp­trä­der och de­ras bris­tan­de upp­märk­sam­het i tra­fi­ken. Björn Mag­nus­son hål­ler med. – Man öns­kar ju att re­gel­ef­ter­lev­na­den skul­le va­ra bätt­re. Men det gäl­ler al­la tra­fi­kan­ter.

Bild: STEFAN BENNHAGE

MYC­KET TRA­FIK. Vass­bot­ten­le­den i Vä­ners­borg är hårt tra­fi­ke­rad och vid den obe­va­ka­de cy­kel­pas­sa­gen blev en man påkörd och svårt ska­dad ti­di­ga­re i vec­kan.

VILL HA VAR­NINGS­LJUS. Eva An­der­sen är buss­chauf­för och skydds­om­bud på buss­bo­la­get No­bi­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.