Lad­dat för ro­lig som­mar

Ttela - - Sidan 1 - YVONNE OLS­SON 0520-42 26 09 yvonne.ols­son@ttela.se

NY­HE­TER: Barn och ung­do­mar i Troll­hät­tan be­hö­ver in­te gå syss­lo­lö­sa un­der som­mar­lo­vet – ut­bu­det av ak­ti­vi­te­ter är stort, och näs­tan allt är gra­tis.

Sim­sko­la, kul­tur­sko­la och myc­ket me­ra – ut­bu­det av gra­tis ak­ti­vi­te­ter för som­mar­lov­s­le­di­ga Troll­hät­te­barn har ald­rig va­rit stör­re.

Se­dan 2016 ger re­ge­ring­en bi­drag till kom­mu­ner som ord­nar gra­tis som­mar­lovs­ak­ti­vi­te­ter för 6–15-åring­ar. I år har an­sla­get och om­fatt­ning­en ut­ö­kats.

Troll­hät­tans stad får knappt sju mil­jo­ner kro­nor i år – 2,3 mil­jo­ner kro­nor för som­mar­lovs­ak­ti­vi­te­ter, 2,8 mil­jo­ner för de and­ra lo­ven och 1,7 mil­jo­ner för sim­sko­lan för för­sko­le­klas­ser som tro­li­gen kom­mer igång i höst.

MEN FÖRST VÄN­TAR ett som­mar­lov, som ska bli ro­ligt för al­la barn – ock­så för dem vars fa­mil­jer in­te har re­sur­ser att åka på se­mes­ter el­ler till ett som­mar­stäl­le. Gra­tis­ak­ti­vi­te­ter­na ar­ran­ge­ras bå­de av kom­mu­na­la verk­sam­he­ter och av för­e­nings­li­vet, som al­la fått an­sö­ka om peng­ar.

– Vi har fått in an­sök­ning­ar på mer än dub­belt så myc­ket som vi har bi­drag för. Så det har va­rit tuf­fa be­slut, många har fått av­slag, be­rät­tar Andre­as Pet­ters­son, pro­jekt­le­da­re på kultur- och fri­tids­för­valt­ning­en.

FRITIDSGÅRDARNAS SOMMARGÅRD i Öre­sjö har öp­pet vec­ka 25–28, och Skogs­höj­den, Kro­nan, Lex­ing­ton och Sto­re­går­den har ex­traöp­pet och ord­nar ut­flyk­ter.

Nin­ja­ba­nan kom­mer till­ba­ka till Drott­ning­tor­get. N3 ord­nar som­mar­kur­ser i ex­em­pel­vis dans, ani­ma­tion och sång.

– Bib­li­o­te­ken har ett ba­stant pro­gram, bland an­nat par­ke­ras bok­bus­sen vid Mac­ken-lek­plat­sen, be­rät­tar Andre­as Pet­ters­son.

UN­DER JULI KAN barn­fa­mil­jer kom­ma till nya be­söks­går­den i Gam­le Dal, där In­no­va­tum ord­nar pys­sel, vat­ten­lek med me­ra. TSS bju­der in till gra­tis sim­sko­la un­der vec­ka 25 till 30, and­ra för­e­ning­ar ord­nar allt från ara­bisk dans till bu­docamp.

– Vi hop­pas att vi fått ihop en bra bland­ning.

Re­ge­ring­en sat­sar ock­så peng­ar på gra­tis kol­lek­tiv­tra­fik för skolung­do­mar, så att de kan ta sig till som­mar­jobb och ak­ti­vi­te­ter (års­kurs 6–9 och 1–2 på gym­na­si­et). På Troll­hät­tans stads hem­si­da finns in­for­ma­tion om hur som­mar­kor­ten häm­tas ut.

Bild: LOVISA OLS­SON

AK­TIVT LOV. Barn och ung­do­mar i Troll­hät­tan har en hel del id­rotts­ak­ti­vi­te­ter att väl­ja på un­der som­mar­lo­vet, men ock­så ett stort kul­tur­ut­bud och ut­flyk­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.