Lad­da rätt in­för Var­vet i mor­gon

Ttela - - Sidan 1 - AN­TON GUSTAVSSON an­ton.gustavsson@gp.se

NY­HE­TER: Kol­hyd­rat­lad­da el­ler in­te? Springa en sista run­da kväl­len fö­re? Så här bör du tän­ka in­för mor­gon­da­gens halv­ma­ra­ton.

GÖ­TE­BORGSVAR­VET: Trä­ning och kost är de­tal­jer som har be­ty­del­se för pre­sta­tio­nen i Gö­te­borgsvar­vet. An­ni­ka Sjöö har koll på bå­da sa­ker­na. – Jag skul­le sä­ga att man in­te ska gö­ra så myc­ket alls den sista vec­kan. Kanske gå li­te pro­me­na­der el­ler lät­ta­re jog­ging, men in­te kö­ra långa el­ler tuf­fa pass ut­an spa­ra de kraf­ter­na tills på lör­dag.

Gö­te­borgsvar­vet kry­per allt när­ma­re. 60 000 vän­tas kom­ma till start i Slotts­skogs­val­len på lör­dag och för­be­re­del­ser­na va­ri­er för­stås kraf­tig mel­lan lö­par­na.

An­ni­ka Sjöö har sprung­it tre Gö­te­borgsvarv, men är kanske mest känd för sin med­ver­kan i Let´s Dan­ce. Ut­ö­ver det har hon släppt ett gäng böc­ker in­om äm­ne­na kost och trä­ning. Med and­ra ord vet hon vad hon ta­lar om när det gäl­ler för­be­re­del­ser in­för ett Gö­te­borgsvarv.

– Jag skul­le sä­ga att man in­te ska gö­ra så myc­ket alls den sista vec­kan. Kanske gå li­te pro­me­na­der el­ler lät­ta­re jog­ging, men in­te kö­ra långa el­ler tuf­fa pass ut­an spa­ra de kraf­ter­na tills på lör­dag, sä­ger hon.

– Det är på lör­dag det gäl­ler och det är då man ska va­ra på topp.

NÄR DET GÄL­LER kos­ten po­äng­te­rar An­ni­ka Sjöö att någ­ra stör­re för­änd­ring­ar sista vec­kan in­te är att fö­re­dra.

– Jag skul­le sä­ga att man in­te ska änd­ra så myc­ket. Själv­klart be­ror det på vil­ken sorts per­son man är. De som sat­sar sten­hårt på elit­ti­der

hål­ler kanske på med kol­hyd­ratsladd­ning, men är man en van­lig mo­tio­när som de fles­ta är så är det bäst att äta som van­ligt.

Hon har eg­na er­fa­ren­he­ter av att ha mixt­rat li­te för myc­ket med kos­ten.

– Om man mixt­rar för myc­ket med kos­ten sista vec­kan så kanske ma­gen re­a­ge­rar. Mitt förs­ta Gö­te­borgsvarv drab­ba­des jag av det man kal­lar löpar­mage och jag tror att det var för att jag för­sök­te gö­ra allt rätt.

– De and­ra gång­er­na jag har sprung­it Gö­te­borgsvar­vet har jag in­te änd­rat någon­ting ut­an ätit pre­cis som van­ligt. Fru­kost, lunch, mel­lan­mål och mid­dag.

– Det jag har gjort är att jag har druc­kit li­te ex­tra vat­ten da­gen in­nan och även re­sorb. Jag tror in­te att man ska ge sig på ener­gidryc­ker om man in­te är van vid det. Det kan bli ka­os i ma­gen om man in­te är van vid det.

AN­NI­KA SJÖÖ HAR yt­ter­li­ga­re ett par tips att de­la med sig av för att få till ett så bra Gö­te­borgsvarv som möj­ligt.

– Det kan va­ra bra att ha tes­tat att springa i klä­der­na som man ska ha på sig och vär­ma upp or­dent­ligt. Jag mås­te stret­cha ef­ter, men vis­sa sä­ger att det in­te ger nå­gon ef­fekt. Jag tyc­ker i al­la fall att det gör det.

– Många lad­dar med hav­re­gryns­gröt och den här klas­sis­ka sport­fru­kosten. Det bäs­ta är att äta det som krop­pen är van vid.

”Många lad­dar med hav­re­gryns­gröt och den här klas­sis­ka sport­fru­kosten. Det bäs­ta är att äta det som krop­pen är van vid.”

AN­NI­KA SJÖÖ

INGA KONSTIGHETER. An­ni­ka Sjöö har eg­na er­fa­ren­he­ter av ha mixt­rar med kos­ten in­för täv­ling­en och det av­rå­der hon från. Det bäs­ta är att äta och dric­ka som van­ligt in­nan lop­pet.

Bild: DA­NI­EL STILLER

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.