ODLADE CANNABIS I VILLAKVARTERET

Ttela - - Sidan 1 - CHARLOTTE SKYLLBORG

I sov­rum­met hit­ta­des 27 can­na­bis­plan­tor i tre od­ling­s­tält och ett avan­ce­rat be­vatt­nings­sy­stem. I frig­ge­bo­den fro­da­des 97 plan­tor. Nu åta­las en 58-åring för nar­ko­ti­kabrott.

I ett av hu­sen i det lil­la se­mester­pa­ra­di­set på­gick ing­et van­ligt Svens­son­liv. Det har po­li­sen kun­nat kon­sta­te­ra ef­ter att un­der 2016 ha spa­nat på hu­set och det som på­gick där.

När po­li­sen väl slog till mot man­nen som hyr­de hu­set, var han in­te hem­ma själv. Men be­sla­get blev 27 can­na­bis­plan­tor från sov­rum­met, 97 stod i en frig­ge­bod och bakom ut­hu­set stod fy­ra plan­tor i det fria. Dess­utom hit­ta­des od­ling­s­tält, be­vatt­nings- och ljus­sy­stem för att den lil­la nar­ko­ti­ka­in­du­strin skul­le gå smi­digt.

NÄR PO­LI­SEN VÄL kun­de hål­la för­hör med man­nen för­ne­ka­de han helt hål­let all kän­ne­dom om det skul­le ha va­rit nar­ko­ti­ka vid bo­sta­den.

I stäl­let skyll­de han på en kvin­na som han till och från va­rit ihop med och som haft till­gång till hu­set.

Un­der 2017 fort­sat­te ut­red­ning­en mot man­nen. Och un­der ut­red­ning­ens gång fick po­li­sen in yt­ter­li­ga­re tips om att man­nen höll på med en can­na­bis­od­ling hem­ma.

Så två patrul­ler åk­te till adres­sen och när man­nen fick syn på po­li­ser­na, ska han en­ligt po­li­ser­na, själv­mant ha gått fram till ut­hu­set, öpp­nat dör­ren och vi­sat vad som göm­de sig där­in­ne.

– Han ha­de allt­så star­tat en ny can­na­bis­od­ling, på ex­akt sam­ma stäl­le han haft ti­di­ga­re, be­rät­tar en polis.

Till skill­nad från året in­nan, er­kän­de man­nen ut­an om­svep att han ha­de en mind­re can­na­bis­od­ling i hem­met. Den här gång­en sa han ock­så att han viss­te hur man an­vän­de od­ling­s­tält och avan­ce­ra­de be­vatt­nings­sy­stem.

SAM­MAN­LAGT RÖRDE DET sig om cir­ka 6,5 hek­to cannabis.

Po­li­sens ut­re­da­re har dock bett ex­per­ter tit­ta när­ma­re på man­nens can­na­bis­plan­tor. Och en­ligt po­lis­ex­per­ter ha­de det kun­nat bli be­tyd­ligt mer cannabis om plan­tor­na fått växa till sig li­te. Det an­ses ha kun­nat bli 6,5 ki­lo vil­ket ha­de gett man­nen peng­ar på li­te mind­re än en mil­jon i in­täk­ter.

Nu åta­las allt­så man­nen vid Uddevalla tings­rätt för två fall av nar­ko­ti­kabrott.

Bild: PO­LI­SEN

ODLING. Man­nen ska ha haft en hel can­na­bis­od­ling mitt i vil­lai­dyl­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.