Väns­ter­myt att al­la mås­te till hög­sko­lan

Ttela - - Ledare - KARIN PIHL Li­be­ra­la Ny­hets­by­rån

UT­BILD­NING . Är du frisk och har gått ut gym­na­si­et? Då har du an­tag­li­gen ett jobb. Att ar­bets­lös­he­ten lig­ger på drygt sex pro­cent trots hög­kon­junk­tur be­ror till stor del på match­nings­pro­blem. Där­för är Al­li­an­sens för­slag om att in­rät­ta tvåå­ri­ga yr­kes­pro­gram ut­ö­ver det or­di­na­rie ut­bild­nings­ut­bu­det en bra idé.

I dag har 17 pro­cent av grund­sko­le­e­le­ver­na in­te god­kän­da be­tyg i kär­näm­ne­na. Det in­ne­bär att de in­te är be­hö­ri­ga att sö­ka in på gym­na­si­ets or­di­na­rie pro­gram. I stäl­let hän­vi­sas de till in­tro­duk­tions­pro­gram­men, för att se­dan ta sig in på en yr­kes- el­ler hög­sko­le­för­be­re­dan­de lin­je. De fles­ta på des­sa för­be­re­dan­de pro­gram full­föl­jer dock si­na stu­di­er.

Av de 4 059 ele­ver som på­bör­ja­de in­tro­duk­tions­pro­gram­met 2013 var det en­dast 736 som nåd­de må­len, en­ligt Lä­rar­nas Riks­för­bund. Res­ten hop­pa­de av el­ler gick ut med ofull­stän­di­ga be­tyg.

TRENDEN ÄR OROVÄCKANDE. I kom­bi­na­tion med det fak­tum att Sve­ri­ge ald­rig ti­di­ga­re har haft så sto­ra elev­kul­lar som ska bör­ja gym­na­si­et bå­dar ut­veck­ling­en in­te gott. Ut­bild­nings­re­sul­ta­ten va­ri­e­rar stort och ut­ri­kes föd­da har i snitt lägre be­tyg.

Al­li­an­sens för­lag, att en elev ut­an god­kän­da grund­sko­le­be­tyg ska kun­na väl­ja ett tvåå­rigt yr­kes­pro­gram, är där­för in­te ba­ra väl­kom­met. Lös­ning­ar likt den­na idé är helt av­gö­ran­de för att mins­ka de eko­no­mis­ka och so­ci­a­la klyf­tor­na.

Här finns en tyd­lig po­li­tisk kon­flikt. So­ci­al­de­mo­kra­ter­na vill gö­ra hög­sko­le­be­hö­rig­het ob­li­ga­to­risk på al­la gym­na­sie­pro­gram och kom­mer att läg­ga fram ett så­dant för­lag till riks­da­gen. En­ligt S upp­nås jäm­lik­het ge­nom att så många som möj­ligt lä­ser på hög­sko­lan. Re­so­ne­mang­et byg­ger på en fel­ak­tig upp­fatt­ning om att al­la vill – och kan – ta aka­de­mis­ka po­äng.

Men för de som in­te går ut grund­sko­lan med god­kän­da be­tyg är hög­sko­le­ex­a­men myc­ket, myc­ket långt bor­ta. De som vill sö­ka sig till den hög­re ut­bild­ning­en kom­mer att gö­ra det. Vill man bli snic­ka­re el­ler Vvs-mon­tör, men än­då hål­la dör­ren till uni­ver­si­te­tet öp­pen, kan man re­dan i dag lä­sa in ex­tra be­hö­rig­het – vil­ket 40 pro­cent gör.

DET TALAS OF­TA om att trösk­lar­na till ar­bets­mark­na­den mås­te fi­las ner. Ett sätt att gö­ra det­ta är att ge fler möj­lig­he­ten att ut­bil­da sig. En skol­po­li­tik som ska­par jäm­lik­het i prak­ti­ken mås­te kret­sa kring frå­gan om hur man bäst hjäl­per dem med sämst för­ut­sätt­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.