En onö­dig strid för lägre hy­ror

BIDRAGSENVISHET. Ei­dar dri­ver vi­da­re frå­gan om stat­ligt bi­drag till Troll­hät­tans nya kvar­ter Mars. Det är svårt att se stri­den som rim­lig ur ett lång­sik­tigt per­spek­tiv.

Ttela - - Ledare - MAX ESKILSSON max.eskilsson@ttela.se 0520-42 26 01

Käns­lan av bygg­tag kring sta­tio­nen är än­nu stark. Men om allt fly­ter på som be­räk­nat ska kvar­te­ret Mars den kom­man­de vin­tern till slut stå klart för in­flytt­ning. Att rus­ta upp om­rå­det på ett in­no­va­tivt sätt, för per­so­ner som fö­re­drar att bo med hy­res­upp­lägg, lär ha va­rit ef­ter­trak­tat. Med sta­dens högs­ta hus kan det nya in­sla­get bli en tyd­lig sym­bol och färd­rikt­ning in mot cent­rum­kvar­te­ren.

FRÅ­GAN OM HYRORNA är in­tres­sant. Till sa­ken hör att de ni­vå­er som kom­mer att bli ak­tu­el­la in­ne­bär obe­kant mark för Troll­hät­tan. En et­ta kom­mer kos­ta un­ge­fär 5 000 kro­nor i må­na­den och en fy­ra upp mot 18 000 kro­nor.

Kon­trak­ten hit­tills ut­går ock­så från des­sa be­lopp, men Ei­dar hop­pas än­nu på att kun­na sän­ka hy­ran nå­got med sta­tens hjälp (TTELA 16/5). Ett stat­ligt mil­jon­bi­drag för hy­reslä­gen­he­ter avi­se­ra­des av re­ge­ring­en 2015, ett in­ve­ste­rings­stöd som Ei­dar sök­te för Mars. Man öpp­na­de för sänk­ta hy­ror om det skul­le gå ige­nom.

I snitt kun­de det ha hand­lat om cir­ka 1 000 kro­nor mind­re i må­na­den jäm­fört med hy­ran som tills vi­da­re lig­ger på bor­det.

HANDLÄGGNINGEN BLEV UTDRAGEN och först ef­ter ett och ett halvt år kom läns­sty­rel­sens be­sked. 57 mil­jo­ner får tilläg­nas Mars för Ei­dars del, men med brask­lap­pen att en ned­skriv­ning av själ­va kvar­te­rets to­ta­la vär­de i så fall be­hö­ver gö­ras med upp mot 75 mil­jo­ner. Det är up­pen­bart hur fel det skul­le slå lång­sik­tigt och Ei­dar över­kla­gar nu till Bo­ver­ket, med för­hopp­ning­en att än­då få stor­bi­drag.

De tar en märk­lig strid. Att handläggningen för ären­det drog ut på ti­den för­tjä­nar kri­tik, pro­ces­ser mås­te fun­ge­ra mer ef­fek­tivt. Med just den bak­grun­den är det än­då svårt att se att ett ären­de med så lång be­hand­lings­tid plöts­ligt skul­le få en ny ut­gång i ny in­stans. För all del, det är för­stå­e­ligt att Ei­dar in­för ak­tu­el­la och po­ten­ti­el­la hy­res­gäs­ter vill ge sken av att kun­na få ned kost­na­der.

Sma­kar det så kos­tar det där­e­mot och av allt att dö­ma är det själ­va ut­form­ning­en som gör ett stat­ligt stor­bi­drag svårt att bli ak­tu­el­la för.

PRINCIPIELLT ÄR DET oklart var­för frå­gan skul­le va­ra re­le­vant att dri­va. Pla­ce­ring­en och stan­dar­den för lä­gen­he­ter­na be­hö­ver kom­ma till ut­tryck i hy­res­sätt­ning­en. Att lyc­kas pe­ta i den­na, som kon­trakts­teck­nar­na hit­tills har ac­cep­te­rat i sin nu­va­ran­de form, skul­le i stun­den va­ra gläd­jan­de för be­rör­da.

Men i prak­ti­ken skul­le, om bi­dra­get fak­tiskt blev ak­tu­ellt, sub­ven­tio­nen för bo­en­de öka på ett sätt som är svårt att mo­ti­ve­ra för ett så stor­sla­get pro­jekt med ut­ta­lat hög stan­dard. Byg­get har verk­li­gen kostat en stör­re slant att få på plats. Vad sän­der då tyd­ligt lägre hy­ra för sig­nal?

Bild: STEFAN BENNHAGE

MARS. Ei­dar hop­pas kun­na sän­ka hyrorna.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.