Om­prö­va för­sla­get om kall mat till vå­ra gam­la

Ttela - - Ledare -

Vi har till vår för­skräc­kel­se ta­git emot ny­he­ten att Troll­hät­tans stads Omsorgs­nämnd ta­git be­slut el­ler kom­mer att ta be­slut, att i fort­sätt­ning­en de­la ut kall mat till vå­ra gam­la.

Och in­te nog med det, det kom­mer sju för­pack­ning­ar på en gång, va­ku­um­för­pac­ka­de. Kan det­ta verk­li­gen bli bra. Gam­la som be­hö­ver nä­rings­rik­tig mat som de kan tug­ga. Och de ska ha rik­tigt fet mat för att få ener­gi.

PRO Troll­hät­tan är en av fle­ra pen­sio­närs­för­e­ning­ar i (KPR) Kom­mu­nens Pen­sio­närs­råd. Kall mat är så långt från verk­lig­he­ten som man kan kom­ma när det gäl­ler väl­be­fin­nan­de, bland vå­ra äld­re. Det kom­mer att bli dy­ra­re att ge­nom­fö­ra.

Hur är det med vå­ra un­der­skö­ters­kor och öv­rig per­so­nal som ska vär­ma och la­ga ma­ten så att det ser ap­tit­ligt ut.

De mås­te ju få nå­gon form av ut­bild­ning som in­te al­la har. De­ras ut­bild­ning är att ge de bo­en­de kropps­lig vård. Kom­mer per­so­na­len ha tid att va­ra kvar hos dem tills de har ätit klart. Så in­te ma­ten åker ut och in i kyl­skåpet el­ler blir sam­la­de på hög – orör­da.

Vi tyc­ker att ni po­li­ti­ker ska ta vår oro på all­var och om­prö­var det här för­sla­get.

PRO TROLL­HÄT­TAN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.