Är Kro­nan en sko­la i topp av bot­ten­skik­tet?

Ttela - - Ledare - CECILIA GUSTAFS­SON MATTIAS FURSKOG

Det är bra att Mats Wi­king vill lyf­ta fram det som är po­si­tivt för Kro­nan. Man kan även tap­pa en tall­rik i gol­vet och gläd­jas över att den fak­tiskt in­te gick sön­der. Men det lö­ser in­te det mer aku­ta pro­ble­met med att ma­ten nu i stäl­let mås­te ser­ve­ras di­rekt på bords­du­ken.

Re­sul­ta­tet av en politik som en­bart ser det som är po­si­tivt, men blun­dar för pro­blem ser vi i dag.

Låt oss där­för torrt kon­sta­te­ra att för­hopp­ning­ar säl­lan är till­räck­li­ga verk­tyg för att lö­sa fak­tis­ka pro­blem.

Att Kro­nan in­te har ka­pa­ci­tet att er­bju­da till­räck­ligt med elev­plat­ser är in­te ett be­vis för att sko­lan är po­pu­lär. Det vi­sar ba­ra att Troll­hät­tans sko­lor in­te har till­räck­ligt med ka­pa­ci­tet. Ett fak­tum som en ny sko­la del­vis skul­le rå­da bot på.

S/V/MP mot­sät­ter sig dock, av prin­cip, frisko­lor oav­sett om de bi­drar till en lös­ning. Det­ta fick vi ny­li­gen er­fa­ra då man val­de att in­te stäl­la sig bakom en eta­ble­ring av en ny sko­la på Eg­na hems­om­rå­det.

Kro­nan pre­ste­rar nu­mer allt bätt­re kun­skaps­mäs­sigt än ti­di­ga­re, dessvär­re kvar­står det fak­tum att 71 pro­cent av ele­ver­na sak­nar gym­na­sie­be­hö­rig­het. Ja, du läs­te rätt, 71 pro­cent av av­gång­se­le­ver­na sak­nar gym­na­sie­be­hö­rig­het! Ett re­sul­tat som vis­ser­li­gen ger Kro­nan en and­ra plats om man jäm­för sig med and­ra jäm­för­ba­ra kom­mu­na­la sko­lor i Skol­ver­kets Sal­sa-un­der­sök­ning.

Men när man jäm­för Kro­nan med al­la and­ra sko­lor är pla­ce­ring­en in­te fullt så hed­ran­de.

Så för en elev, som med väns­ter­po­li­tik, tving­as väl­ja den sko­la kom­mu­nen be­ha­gar er­bju­da är det en klen tröst att stu­de­ra på en sko­la som är i topp­klass av bot­ten­skik­tet.

Mats Wi­king får där­för gär­na jub­la över den sil­ver­me­dal­jen, men vi mo­de­ra­ter är djupt be­kym­ra­de över det fak­tis­ka re­sul­ta­tet. Vi vet att skat­te­be­ta­lar­na in­te läng­re or­kar lyss­na på ur­säk­ter från en so­ci­al­de­mo­kra­tisk led­ning som ver­kar oför­mögen att kli­va ur gam­la fot­spår och en­vist upp­re­par sam­ma miss­tag på skat­te­be­ta­lar­nas be­kost­nad.

Att Kro­nan lyf­ter si­na re­sul­tat ska be­röm­mas, men det be­röm­met ska gå till Kro­nans per­so­nal och hur de iden­ti­fi­e­rat fak­tis­ka pro­blem och vid­ta­git ef­fek­ti­va åt­gär­der.

Vi mo­de­ra­ter av­ser be­dri­va en politik som stöt­tar per­so­na­len i det ar­be­tet kom­bi­ne­rat med tyd­li­ga pre­sta­tions­krav på ele­ver och de­ras för­äld­rar.

Vi vill ock­så ge al­la ele­ver i Troll­hät­tan en re­ell möj­lig­het att ta del av det fria skol­va­let, in­te som nu, då en­bart fa­mil­jer med möj­lig­het att skjut­sa till och från sko­lan fritt kan väl­ja vil­ken sko­la ens barn ska gå i. le­da­mot i Kom­mun­full­mäk­ti­ge och riks­dags­kan­di­dat (M)

Bild: TTELA

BERÖM. Att Kro­nan lyf­ter si­na re­sul­tat ska be­röm­mas, men det be­röm­met ska gå till Kro­nans per­so­nal, tyc­ker in­sän­dar­skri­ben­ter­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.