Fram­tidspar­ti med sik­te på re­gi­o­nen

Ttela - - Nyheter - JO­ACHIM FLODIN

Re­gi­o­nens Fram­tid har bil­dats in­för årets val, med mål att ta sig in i re­gi­on­full­mäk­ti­ge. – Vi är lo­ka­la par­ti­er som gått sam­man, sä­ger Maj-britt Elm­vik, et­ta på par­ti­ets re­gi­onlis­ta.

Maj-britt Elm­vik har va­rit del­ak­tig i den lo­ka­la po­li­ti­ken i Troll­hät­tan un­der drygt 20 år i Li­be­ra­ler­na, ti­di­ga­re Folk­par­ti­et.

– Vi var ett 50-tal som sa­de tack och hej och val­de att star­ta ett eget par­ti, Troll­hät­tans Fram­tid.

Att de skul­le stäl­la upp i kom­mun­va­let har va­rit en del av pla­nen. Se­dan i hös­tas be­slu­ta­de de även att stäl­la upp i re­gi­onva­let, till­sam­mans med Ud­de­val­la­par­ti­et och Med­bor­gar­par­ti­et i Vä­ners­borg.

– Vi har fle­ra frå­gor som vi an­ser vik­ti­ga, sjuk­vår­den är en av de sto­ra frå­gor­na. Vi mås­te sat­sa på nä­ra vård vid van­li­ga till­fäl­len, i dag finns det pa­ti­en­ter i Strömstad som tving­as åka 80 mil i vec­kan, sä­ger Maj-britt Elm­vik.

PAR­TI­ET VILL ÄVEN för­bätt­ra sam­ar­be­tet mel­lan kom­mu­ner och lands­ting.

– Ef­tersom vi ba­ra finns i Troll­hät­tan är vi fle­ra lo­ka­la för­e­ning­ar som gått sam­man. En fjär­de är på gång, vi är li­te se­na men pla­ner­na att stäl­la upp i re­gi­onva­let star­ta­de i hös­tas. För att kom­ma in i re­gi­o­nen bör man ha 35 000 rös­ter och det är ing­et vi kla­rar själ­va, sä­ger Maj-britt Elm­vik.

Ba­ra att få ut val­sed­lar i re­gi­o­nens val­lo­ka­ler in­ne­bär myc­ket ar­be­te.

– Väl­jar­na kan skri­va till par­ti­nam­net på en blank röst­se­del, men vi kom­mer att för­sö­ka kom­ma ut i så många kom­mu­ner som möj­ligt, men al­la 49 kla­rar vi in­te.

Väl­färdspar­ti­et i Vä­ners­borg star­ta­de 2005, men byt­te un­der fjol­å­ret namn till Med­bor­gar­par­ti­et.

– 1998 blev jag en­ga­ge­rad i po­li­ti­ken. Jag gick med i Sjuk­vårdspar­ti­et ef­ter att man la­de ned en väl fun­ge­ran­de Re­hab i Vä­ners­borg, men lands­ting­et skul­le be­ta­la hy­ra på 22 mil­jo­ner kro­nor om året i 17 år, sä­ger Mor­gan Lars­son.

UN­DER TVÅ MANDATPERIODER satt han i ut­fö­rar­sty­rel­sen, mot­sva­ran­de da­gens Nu-sty­rel­se, då det in­te fanns nå­gon an­nan som vil­le stäl­la upp.

– Jag vil­le ju in­te att plat­sen skul­le stå tom.

Nu står Mor­gan Lars­son som et­ta på Med­bor­gar­par­ti­ets kom­mun­lis­ta och sexa på re­gi­onlis­tan.

– Det är unikt att vi är en pa­ra­ply­or­ga­ni­sa­tion av fle­ra par­ti­er. Vi har haft ont om tid och skul­le ba­ra ha kom­mit igång ett år ti­di­ga­re för att kun­na få in fler par­ti­er, men vi har re­dan kan­di­da­ter från en hel del or­ter, sä­ger Mor­gan Lars­son.

RE­GI­O­NENS FRAM­TID SER egent­li­gen ing­en fram­tid i re­gi­o­nen då de vill av­skaf­fa den. De­ras lös­ning är sjuk­vård un­der ett stat­ligt verk för att få en jäm­lik vård i he­la lan­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.