Dags för Bräd­spels­ma­nia i hel­gen

Ttela - - Nyheter - ALICE ERIKS­SON 0520-42 26 00 alice.eriks­son@ttela.se

Ny­bör­ja­re el­ler spel­ve­te­ran? På lör­dag kom­mer al­la ny­fik­na kun­na tes­ta på många oli­ka va­ri­an­ter av spel när Bräd­spels­ma­nia ar­ran­ge­ras i Ala­ra Ga­mes lo­ka­ler i Troll­hät­tan.

Ett bräd­spel­se­vent som förs­ta året tog sin bör­jan i en käl­lar­lo­kal har växt till Troll­hät­tans störs­ta. Det­ta är sjät­te året som Bräd­spels­ma­nia an­ord­nas av Fred­rik Fornäng­er och An­ders Is­berg.

– Det­ta är ett bra till­fäl­le för al­la som är in­tres­se­ra­de av spel att träf­fas, sä­ger Fred­rik.

BRÄDSPEL HAR UN­DER de se­nas­te åren fått ge­nom­slags­kraft. Det­ta vitt­nar även ar­ran­gö­ren Fred­rik om som sett even­tet växa sig stör­re ge­nom åren. Va­ri­a­tio­nen av spel på even­tet är all­tid stor be­rät­tar han och an­ta­let an­mäl­da spel upp­går just nu till 30 styc­ken. Även spel­kon­stel­la­tio­ner­na kan kom­ma att va­ri­e­ra.

– Man kan själv ta med spel, lå­na spel, spe­la med sin kom­pis el­ler i grupp, sä­ger han.

Han be­rät­tar om ett spel som han tror blir li­te ex­tra po­pu­lärt i år.

– Ter­ra­for­ming Mars. Det är ett svenskt spel som har vun­nit pri­ser över he­la värl­den och top­par lis­tor just nu. Det kom­mer att spe­las un­der kväl­len, sä­ger han och för­kla­rar:

– Man är två till fem spe­la­re. Spe­let går ut på att gö­ra Mars be­bo­e­ligt. Den som lyc­kas först vin­ner.

FRED­RIK MENAR ATT kväl­len bland an­nat hand­lar om ge­men­skap: möj­lig­he­ten att träf­fa män­ni­skor med lik­nan­de in­tres­se, men även att stil­la sin ny­fi­ken­het. Even­tet på­går från för­mid­dag till sen kväll, vil­ket ger be­sö­kar­na till­fäl­let att tes­ta sig ige­nom en del av sor­ti­men­tet.

– Det är så många som sit­ter på varsitt håll och spe­lar brädspel just nu.

– Här kan man pro­va mas­sa spel el­ler tip­sa and­ra om bra spel. Det här är ett bra till­fäl­le för in­tres­se­ra­de att sam­las och få möj­lig­he­ten att pro­va på nytt.

”Man kan själv ta med spel, lå­na spel, spe­la med sin kom­pis el­ler i grupp”

Bild: PRIVAT

SPEL. Tea­met bakom Spel i Väst, Andre­as Is­berg och Fred­rik Fornäng­er, ar­ran­ge­rar even­tet i sam­ar­be­te med Ala­ra Ga­mes på lör­dag.

PO­PU­LÄRT. Even­tet an­ord­na­des till en bör­jan i en käl­lar­lo­kal, men har växt sig stör­re för var­je år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.