Vård­plat­ser i fo­kus vid bud­get­ar­be­te

Ttela - - Nyheter - SVEN-GUN­NAR SVENSSON 0521-57 59 07 sven-gun­nar.svensson@ttela.se

In­för bud­get­ar­be­tet 2019 upp­ma­nar po­li­ti­ker­na i Mel­le­rud verk­sam­he­ter­na att spa­ra. Ett fo­kus­om­rå­de är att mins­ka an­ta­let plat­ser i sär­skil­da bo­en­den.

– Vi har ing­en kris än­nu men det gäl­ler att tän­ka lång­sik­tigt för vi vet att det blir säm­re ti­der ef­ter 2019, sä­ger kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de, Tom­my W Jo­hans­son (S).

Nämn­der­na har an­ta­git si­na för­slag till bud­getra­mar för näs­ta år och av des­sa fram­går att de störs­ta be­spa­ring­ar­na vän­tar so­ci­al­nämn­den. Den fö­re­slag­na ra­mök­ning­en på 6,3 mil­jo­ner kro­nor räc­ker in­te för att täc­ka det för­mo­da­de un­der­skot­tet och där­för finns för­slag på be­spa­ring­ar på 8,2 mil­jo­ner. Kultur- och ut­bild­nings­nämn­den be­dö­mer att man kla­rar sig med den till­de­la­de ra­mök­ning­en på nä­ra sju mil­jo­ner.

NU HAR KOM­MUN­STY­REL­SENS ar­bets­ut­skott ta­git emot nämn­der­nas för­slag till bud­getra­mar och be­ske­det är en­ty­digt; ”spa­ra det ni kan för säm­re ti­der vän­tar”.

Tom­my W Jo­hans­son ut­veck­lar re­so­ne­mang­et:

– Vi upp­ma­nar al­la nämn­der och verk­sam­he­ter att kom­ma in med för­slag till ra­tio­na­li­se­ring­ar och be­spa­ring­ar för vi vet att det vän­tar säm­re ti­der om någ­ra år. Det är ing­en val­bud­get ut­an det hand­lar om en lång­sik­tig pla­ne­ring för att bland an­nat kun­na in­ve­ste­ra ut­an att lå­na för myc­ket peng­ar.

DET ANGES IN­TE någ­ra spe­ci­fi­ka sum­mor men det är ing­en hem­lig­het att det är in­om sko­lan och vår­den de störs­ta be­spa­ring­ar­na kan gö­ras. An­ta­let plat­ser in­om de sär­skil­da bo­en­de­na är ett om­rå­de som Tom­my W Jo­hans­son tror kan ef­fek­ti­vi­se­ras.

– Bland an­nat ska vi se hur många plat­ser som be­hövs in­om sär­skil­da bo­en­den och kort­tids­plat­ser. Vi lig­ger högt i jäm­fö­rel­se med bå­de ri­ket och re­gi­o­nen och ett sätt att spa­ra peng­ar är att re­du­ce­ra an­ta­let plat­ser.

Idag finns sär­skil­da bo­en­den på Krop­pe­fjälls­hem­met, Bergs, Fa­ger­lids­hem­met och Skål­le­ruds­hem­met och när det nya sär­skil­da bo­en­det på Än­ge­näs står klart kan even­tu­ellt sam­ord­nings­vins­ter gö­ras.

RA­TIO­NA­LI­SE­RING­AR kan ock­så ske in­om sko­lans om­rå­de, menar kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de, och nämner bris­ten på för­sko­le­plat­ser som ett ex­em­pel.

– Det är in­te all­tid bil­li­gast och smar­tast att byg­ga ba­rac­ker när ett be­hov upp­står, sä­ger han och syf­tar på Lun­dens för­sko­la där två mo­dul­bygg­na­der ställts ovan­på varand­ra.

En or­sak till att säm­re ti­der vän­tar kom­mu­nen är mins­ka­de stats­bi­drag kom­man­de år, och det ökar kost­na­der­na för för­sko­la och sko­la.

Kom­mun­sty­rel­sens ar­bets­ut­skott be­hand­lar bud­ge­ten den 22 maj och den 5 ju­ni är det kom­mun­sty­rel­sens tur. Bud­ge­ten fast­ställs av full­mäk­ti­ge den 20 ju­ni.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.