Var­vet i fa­ra för störs­te fa­vo­ri­ten

Ttela - - Nyheter - AN­TON GUSTAVSSON an­ton.gustavsson@gp.se

Gö­te­borgsvar­vet ser ut att bli en pro­fil fat­ti­ga­re. En av fa­vo­ri­ter­na till se­gern på herr­si­dan, Wil­son Kipsang från Kenya, kom­mer tro­ligt­vis in­te till start på grund av sjuk­dom. – Det tro­li­ga är att han in­te star­tar, sä­ger Per Crona som är an­sva­rig för elit­fäl­tet.

En av fa­vo­ri­ter­na till se­gern i årets Gö­te­borgsvarv ser in­te ut att kom­ma till start. Det rör sig om keny­a­nen Wil­son Kipsang som den se­nas­te ti­den dra­gits med sjuk­dom.

– HAN HAR VA­RIT KRASSLIG den se­nas­te ti­den. Han kom­mer hit, men vi vet in­te om han är fit for fight, sä­ger Per Crona som är an­sva­rig för elit­fäl­tet. Han fort­sät­ter: – Just nu vet vi in­te till hund­ra pro­cent hur det blir, ut­an vi får se. Det tro­li­ga är att han in­te star­tar.

”Det klart att det all­tid är trå­kigt när nå­gon in­te kom­mer till start, men jag har lärt mig med åren att det kan bli så”

PER CRONA Elit­täv­lings­an­sva­rig

36-åri­ge Kipsang tog brons i OS i Lon­don på ma­ra­ton och har start­num­mer ett i Gö­te­borgsvar­vet. Gö­te­borgsvar­vet blir så­le­des en pro­fil fat­ti­ga­re.

– Det klart att det all­tid är trå­kigt när nå­gon in­te kom­mer till start, men jag har lärt mig med åren att det kan bli så.

– JAG BRU­KAR BOKA 40 lö­pa­re till elit­fäl­ten och hop­pas på att 30 kom­mer till start. Det är myc­ket som ska klaf­fa med re­sor och sjuk­do­mar.

En­ligt Per Crona lu­tar det åt att Kipsang in­te star­tar, men publi­ken i Gö­te­borg lär kun­na få en skymt av ho­nom än­då.

– Han kom­mer hit och vi­sar upp sig och det blir nå­gon in­ter­vju.

BOR­TA? Wil­son Kipsang har va­rit sjuk den se­nas­te ti­den och lär in­te kom­ma till start i Gö­te­borgsvar­vet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.