Gö­te­borgsvar­vet från A till Ö

Ttela - - Nyheter - AN­TON GUSTAVSSON an­ton.gustavsson@gp.se

Bengt Jo­hans­son har sprung­it samt­li­ga 38 Gö­te­borgsvarv. Tan­za­nia har sju seg­rar och Worknesh De­ga­fa kros­sa­de ban­re­kor­det. Häng med på ku­ri­osa­fest om var­vet.

Ana Dul­ce Fe­lix är Por­tu­gals en­da seg­ra­re i Gö­te­borgsvar­vet. 2009 vann hon på ti­den 1.11,27.

Bengt Jo­hans­son, Kungs­bac­ka, är en av 60 som sprung­it samt­li­ga 38 Gö­te­borgsvarv. Han står på start­lin­jen i år igen.

et går åt un­ge­fär 260 000 sä­ker­hetsnå­lar un­der Gö­te­borgsvar­vet.

an­cy Che­mu­tai från Kenya slog för­ra året till med ti­der­nas snab­bas­te lopp på dam­si­dan. 1.07,58.

Gö­te­borgsvar­vets me­di­an­tid 2017 var 1.54,52 på herr­si­dan och 2.07,38 på dam­si­dan.

Hil­da Ki­bet är Ne­der­län­der­nas en­da vin­na­re ge­nom ti­der­na.

Iljy­na Na­dejs­da från Ryss­land vann Gö­te­borgsvar­vet bå­de 1998 och 1999.

Jir­ka 60 000 kom­mer till start i årets Gö­te­borgsvarv. ti­o­pi­en har fy­ra seg­rar ge­nom åren.

oyce Chep­ki­rui från Kenya vann Gö­te­borgsvar­vet 2011 på ti­den 1.09,04.

enya har to­talt 22 seg­rar i Gö­te­borgsvar­vet.

ena Ga­ve­lin (bil­den) är se­nas­te svens­ka vin­na­re på dam­si­dan. Ga­ve­lin vann 2002 på ti­den 1.13,03.

Musta­fa Mo­ha­med har vun­nit Gö­te­borgsvar­vet två gång­er. 2002 och 2004. atio­ner som del­tar i Gö­te­borgsvar­vet: 107.

skar Sum­mer­ton som är stu­dent på Hög­sko­lan för de­sign och konst­hant­verk har de­sig­nat me­dal­jen.

Palm, Evy har vun­nit Gö­te­borgsvar­vet tre gång­er. 1981, 1986 och 1988.

VQi­chard Mengich slog 2016 till med ti­der­nas snab­bas­te lopp. Med ti­den 59.35 är han den en­de som va­rit un­der tim­men. Sår han till med ett nytt re­kord i år?

Sues­tion of the day: Slås ban­re­kor­den?

Ru­zan­ne Rigg är Eng­lands en­da vin­na­re. Hon vann 1992.

an­za­nia har sju seg­rar ge­nom ti­der­na.

gan­das Jack­son Ki­prop vann Gö­te­borgsvar­vet 2013 på ti­den 1.03,13.

in­nar­na av Gö­te­borgsvar­vet får 6 000 eu­ro var. Det mot­sva­rar un­ge­fär 63 000 kro­nor.

Worknesh De­ga­fa kros­sa­de 2015 ban­re­kor­det med 51 se­kun­der.

Xmarks the spot. Mats Erix­on (bil­den) är Gö­te­borgsvar­vets mes­te vin­na­re med si­na fem seg­rar på 80-ta­let. ngs­te lö­pa­ren i Gö­te­borgsvar­vet är 17 år.

az­zi, Alex­an­dra är en av al­la kän­di­sar som spring­er Gö­te­borgsvar­vet.

skå­da­ran­ta­let vän­tas un­ge­fär 200 000.

lds­te lö­pa­ren är 86 år.

va­ra

i Gö­te­borgsvar­vet

ver­skot­tet från Gö­te­borgsvar­vet går till id­rotts­rö­rel­sen.

stads­ar­ki­tek­ten Björn

pi­a­nis­ten Ro­bert Wells

Os-guld­me­dal­jö­ren Christi­an Ols­son.

Ni föl­jer själv­klart hur det går i vår li­ve­sänd­ning. Sam­ti­digt fort­sät­ter vå­ra mo­bi­la team att rap­por­te­ra om folk­fes­ten. * 16.00: Sista lö­par­na läm­nar star­ten i Slotts­sko­gen. * 17.40: Re­pet på Gö­taälv­bron dras. Vem lyc­kas pre­cis smi­ta för­bi och vem tving­as av­bry­ta lop­pet? GP:S Karin Jansson och fo­to­graf Carl San­din rap­por­te­rar di­rekt. * 19.00: Må­let stäng­er. Vem kom sist i årets upp­la­ga? Ni får sva­ret och in­ter­vjun i GP:S li­ve­sänd­ning.

och

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.