Lagänd­ring fö­reslås för fri­tids­fis­ka­re

Ttela - - Nyheter - ULF BLOMGREN 0522-992 39 ub@bo­husla­ning­en.se

Havs- och vat­ten­myn­dig­he­ten vill in­fö­ra en an­mäl­nings­plikt för fri­tids­fis­ka­re, när myn­dig­he­ten an­ser att det­ta kan va­ra be­fo­gat av hän­syn till fisk­be­stån­det.

– Det kan gäl­la hum­mer­fis­ke på väst­kus­ten el­ler torsk­fis­ke i Ös­ter­sjön. Vi vet helt en­kelt för li­te om hur fri­tids­fis­ket på­ver­kar fisk­be­stån­den. Vi ta­lar om 1,5 mil­jo­ner fri­tids­fis­ka­re, kon­sta­te­rar Inge­mar Berglund som är chef vid Havs- och vat­ten­myn­dig­he­ten (HAV) för av­del­ning­en för fisk­för­valt­ning.

– Man kan jäm­fö­ra det med kanske tu­sen yr­kes­fis­ka­re, för att för­stå att fri­tids­fis­ket ock­så kan på­ver­ka be­stån­den. Yr­kes­fis­ket styrs av in­ter­na­tio­nel­la över­ens­kom­mel­ser om hur myc­ket som får tas upp.

Myn­dig­he­ten menar att en an­mäl­nings- och rap­por­te­rings­skyl­dig­het för fri­tids­fis­ket på sikt kan för­bätt­ra kun­ska­per­na om fri­tids­fis­ket och fis­ke­turis­men.

I dag be­hö­ver in­te fri­tids­fis­ka­re re­gi­stre­ra sig för att fis­ka el­ler rap­por­te­ra om hur myc­ket de fång­ar. Men fis­ke­möj­lig­he­ten kan på­ver­kas av na­tio­nel­la la­gar, fö­re­skrif­ter el­ler fred­nings­ti­der.

– Ett re­gis­ter över fri­tids­fis­ka­re som fis­kar en viss art el­ler i ett visst om­rå­de gör det enkla­re att till ex­em­pel sam­la in upp­gif­ter från per­so­ner som fis­kar i ett visst om­rå­de. Men vi fö­re­slår ing­en ge­ne­rell an­mäl­nings- och rap­por­te­rings­skyl­dig­het ut­an en­dast i sär­skil­da fall.

Som till ex­em­pel?

– Vi kanske pra­tar om torsk i väst­ra be­stån­det i Ös­ter­sjön, hum­mer el­ler lax. I fö­re­kom­man­de fall kan vårt för­slag in­ne­bä­ra att fri­tids­fis­ka­ren re­gi­stre­rar sig och kanske ock­så be­hö­ver rap­por­te­ra sitt fis­ke och fångs­ter vid till ex­em­pel trolling­fis­ke ef­ter lax i Ös­ter­sjön el­ler i en älv. Men det hand­lar in­te om att re­gi­stre­ra Pel­le, som me­tar ab­bor­re på bryg­gan.

Men det är än­då en lagänd­ring vi ta­lar om, så vad mås­te ock­så hän­da?

– Nu blir det­ta en re­ge­rings­frå­ga och tro­li­gen en riks­dags­frå­ga. Så en så­dan här förändring kan så klart ta tid.

HAV FÖ­RE­SLÅR OCK­SÅ att fri­tids­fis­ka­re i ha­vet och i de fem sto­ra sjö­ar­na i förs­ta hand ska få an­vän­da handred­skap, till ex­em­pel kast­spö el­ler met­spö.

HAV vill ock­så få i upp­drag att ut­ö­ka red­skaps­an­vänd­ning­en till nät, rys­sjor, bu­rar och långre­var med hän­syn till si­tu­a­tio­nen för fisk­be­stån­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.