Livs­tids fäng­el­se för To­vas mör­da­re

Ttela - - Sverige -

HUDIKSVALL: Hov­rät­ten fast­stäl­ler livs­tids­straf­fet för den 23-åri­ge man som mör­dat sin ti­di­ga­re flick­vän, 19-åri­ga To­va Mo­berg, som hit­ta­des dö­dad i en sjö vid man­nens gård ut­an­för Hudiksvall för­ra vå­ren.

– Väl­digt be­ty­del­se­fullt för fa­mil­jens möj­lig­he­ter att gå vi­da­re, sä­ger de an­hö­ri­gas ad­vo­kat KG My­hr­berg.

När det gäl­ler på­följ­den var ord­fö­ran­den i hov­rät­ten skilj­ak­tig, och vil­le be­stäm­ma straf­fet till 18 års fäng­el­se. Man­nen har he­la ti­den häv­dat att han är oskyl­dig. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.