Mo­de­ra­ter­na vill öpp­na för ord­nings­vak­ter

Ttela - - Sverige -

SVE­RI­GE: Kom­mu­ner vill lå­ta ord­nings­vak­ter pat­rul­le­ra allt stör­re om­rå­den, men po­li­sen har bör­jat sä­ga nej. Mo­de­ra­ter­na vill nu änd­ra la­gen.

– När kom­mu­ner­na själ­va sat­sar på att öka trygg­he­ten ge­nom ord­nings­vak­ter så får man nu nej på de am­bi­tio­ner­na och då mås­te vi gö­ra en förändring i la­gen, sä­ger rätts­po­li­tis­ke ta­les­per­so­nen To­mas Tobé.

Finns ing­en risk för att ord­nings­vak­ter blir en då­ligt ut­bil­dad och ut­rus­tad B-polis?

– Vi ska ab­so­lut in­te öpp­na upp för en så­dan ut­veck­ling, sä­ger Tobé. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.