Kost­sam kyr­ko­gård står än­nu oan­vänd

Ttela - - Sverige -

ÄLMHULT: En ny stor kyr­ko­gård in­vig­des i Älmhult för tolv år se­dan. Hit­tills har be­grav­nings­plat­sen kostat 36 mil­jo­ner kro­nor – ut­an att den an­vänts, skri­ver Små­lands­pos­ten. Den blev för stor, en­ligt Inge­mar Alm­kvist (S), ord­fö­ran­de i Älm­hults för­sam­lings kyr­ko­full­mäk­ti­ge.

– Och än­nu lig­ger det långt fram i ti­den in­nan vi kom­mer att be­hö­va an­vän­da den. Vi har fort­fa­ran­de plat­ser kvar på vår gam­la, or­di­na­rie kyr­ko­gård, sä­ger han till tid­ning­en.

Alm­kvist har än­då för­stå­el­se för att man lät an­läg­ga den nya kyr­ko­går­den ef­tersom det i bör­jan av 2000-ta­let fanns krav på fler plat­ser. Dis­kus­sio­ner förs nu med fö­re­trä­da­re för kom­mu­nen om den vill kö­pa till­ba­ka en del av mar­ken. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.