Val i Burun­di kan­tat av hot och våld

Ttela - - Världen - AN­TON KASURINEN/TT

Burun­di­er­na rös­tar i dag i en kon­tro­ver­si­ell folk­om­röst­ning som kan ba­na väg för att pre­si­dent Pi­er­re Nkurun­zi­za sit­ter kvar vid mak­ten till 2034. All­ting pe­kar på att det blir ett ja i va­let, vars upp­takt har kan­tats av för­föl­jel­ser och hot om våld.

På tors­dags­mor­go­nen rap­por­te­ra­des det om långa kö­er till val­lo­ka­ler­na runt om i lan­det. Ga­tor­na är ful­la av po­li­ser, sol­da­ter och be­pans­ra­de for­don.

De burun­dis­ka väl­jar­na rös­tar an­ting­en ja el­ler nej till att för­änd­ra lan­dets kon­sti­tu­tion. En­ligt den nu­va­ran­de för­fatt­ning­en får en pre­si­dent sit­ta max­i­malt tio år.

DE FÖ­RE­SLAG­NA änd­ring­ar­na skul­le dock tillå­ta Nkurun­zi­za att stäl­la upp för yt­ter­li­ga­re två sju­års­pe­ri­o­der, från och med 2020. Mak­ten flyt­tas från re­ge­ring­en till pre­si­den­ten.

Män­ni­sko­rätts­grup­per rap­por­te­rar om om­fat­tan­de för­föl­jel­ser av op­po­si­tio­nel­la i lan­det de se­nas­te åren. Jour­na­lis­ter, ak­ti­vis­ter och op­po­si­tio­nel­la har tving­ats i ex­il. Ti­di­ga­re i maj kom ett de­kret från pre­si­den­ten som slog fast att den som upp­ma­nar män­ni­skor att boj­kot­ta om­röst­ning­en ris­ke­rar uppe­mot tre års fäng­el­se.

Den Pa­ris­ba­se­ra­de män­ni­sko­rätts­or­ga­ni­sa­tio­nen FIDH an­ser att re­gi­men be­dri­ver en skräm­sel­kam­panj för att få fol­ket att rös­ta ja.

Vitt­nen upp­ger för ny­hets­by­rån AFP att med­lem­mar ur det sty­ran­de par­ti­ets mi­lis­lik­nan­de ung­doms­för­bund Im­bo­ner­a­ku­re – som bland an­nat an­kla­gas för grupp­våld­täk­ter och mord – har gått från dörr till dörr och be­ord­rat män­ni­skor att rös­ta.

ALL­TING PE­KAR ALLT­SÅ mot att ja­si­dan seg­rar i om­röst­ning­en.

– Jag kan in­te se någon­ting an­nat än att det blir ett ja, sä­ger Mim­mi Sö­der­berg Ko­vacs, fors­ka­re och ex­pert på Burun­di vid Fol­ke Ber­na­dot­te­a­ka­de­min, till TT.

Änd­ring­ar­na som fö­reslås stri­der mot Aru­sha-över­ens­kom­mel­sen, som gjor­de slut på in­bör­des­kri­get som på­gick mel­lan 1993 och 2006. Folk­om­röst­ning­en be­skrivs som den sista spi­ken i kis­tan för freds­av­ta­let.

– Det un­der­mi­ne­rar makt­del­ning­en mel­lan tut­si­er och hutu­er, där det finns tyd­li­ga mot­vik­ter och ba­lan­ser, som var en grund­bult i freds­av­ta­let, sä­ger Sö­der­berg Ko­vacs.

Nkurun­zi­za har styrt det cen­tral­af­ri­kans­ka lan­det se­dan 2005. I sam­band med att han 2015 ställ­de upp för sin tred­je man­dat­pe­ri­od ut­lös­tes en djup po­li­tisk kris som se­dan dess re­sul­te­rat i att 1200 män­ni­skor dö­dats och 400 000 har dri­vits från sitt hem.

Pre­si­den­ten har dock än­då ett visst stöd, un­der­stry­ker Sö­der­berg Ko­vacs.

– Han har stöd bland fol­ket, sär­skilt på lands­byg­den. Han är känd för att va­ra ute bland fol­ket och spe­la fotboll och lik­nan­de.

Nkurun­zi­za vill gär­na ge en för­enklad bild av att hans en­da mot­stån­da­re är den in­tel­lek­tu­el­la tut­si­e­li­ten i stä­der­na.

DÄR­FÖR BE­HÖ­VER ETT stöd för ja­si­dan in­te ses som att väl­jar­na är emot de­mo­kra­ti el­ler stöd­jer dik­ta­tur, an­ser hon.

–Många av de fö­re­slag­na änd­ring­ar­na har visst stöd, sär­skilt bland dem som tyck­te att freds­av­ta­let var orätt­vist.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.