EU käm­par fö

EU: ”VI FÖRHANDLAR IN­TE MED ETT DAMOKLESSVÄRD ÖVER VÅRT HU­VUD”

Ttela - - Världen -

EU tän­ker käm­pa för att hål­la kvar kär­ne­ner­gi­av­ta­let med Iran och väg­rar han­dels­för­hand­la med USA un­der hot. Men sam­ti­digt öpp­nas för sam­tal om bland an­nat ökad ga­sim­port och bil­tul­lar – och från Sve­ri­ge får Eu-led­ning­en en skra­pa för sitt sätt att ut­by­ta åsik­ter via Twit­ter.

– Så länge som ira­ni­er­na upp­fyl­ler si­na åta­gan­den kom­mer EU att hål­la kvar vid av­ta­let. Sam­ti­digt mås­te vi för­stå att USA:S sank­tio­ner kom­mer att kän­nas av. Vi mås­te nu age­ra, sä­ger Eu-kom­mis­sio­nens ord­fö­ran­de Je­an-clau­de Junc­ker på press­kon­fe­ren­sen ef­ter vec­kans Eu-topp­mö­ten i So­fia i Bul­ga­ri­en.

Re­dan från och med fre­dags­mor­go­nen lo­var Junc­ker att dra igång en bloc­ke­rings­pro­cess för att skyd­da eu­ro­pe­is­ka fö­re­tag för de Usa­sank­tio­ner som kan bli ak­tu­el­la vid fort­satt hand­lan­de med Iran.

–DET PRA­TAS ju om nå­gon typ av fi­nan­si­ell me­ka­nism som skul­le kun­na skyd­da fö­re­tag el­ler kom­pen­se­ra fö­re­tag som drab­bas. Hur den ska ut­for­mas är långt ifrån klart och vil­ka musk­ler den skul­le få. Men jag tyc­ker det är vik­tigt att man ser över den möj­lig­he­ten, sä­ger stats­mi­nis­ter Stefan Löfven (S) ef­ter mö­tet i So­fia.

Eu-le­dar­na dis­ku­te­ra­de re­la­tio­ner­na till USA vid en mid­dag i ons­dags kväll. Det hand­lar dels om Iran-av­ta­let, dels om de ståloch alu­mi­ni­um­tul­lar som EU än så länge ba­ra fått till­fäl­ligt un­dan­tag ifrån.

Eu-län­der­na gav klar­tec­ken för dis­kus­sio­ner med USA – men ba­ra om tull­ho­tet dras un­dan.

ÖVERLÄGGNNGAR. Stats­mi­nis­ter Stefan Löfven (S) i sam­tal med Eu-kom­mis­sio­nens ord­fö­ran­de Je­an-clau­de Junc­ker

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.