Kris­mö­te om ebol­a­ut­brot­tet

Ttela - - Världen - TT-REUTERS

Ebol­a­ut­brot­tet i Kongokins­ha­sa har ”nått en ny fas” se­dan ett fall upp­täckts i sta­den Mban­da­ka med en mil­jon in­vå­na­re, en­ligt lan­dets hälso­mi­nis­ter Oly Ilunga Ka­lenga. WHO har kal­lat till ett kris­mö­te om lä­get i lan­det.

Världs­häl­so­or­ga­ni­sa­tio­nen (WHO) kal­lar till ett kris­mö­te med ex­per­ter för att av­gö­ra om ebol­a­ut­brot­tet ut­gör en in­ter­na­tio­nell kris­si­tu­a­tion. Det skul­le i så fall gö­ra att fler län­der kan in­vol­ve­ras och bi­dra med forsk­ning och re­sur­ser. Mö­tet hålls på fre­dag.

23 PER­SO­NER TROS ha av­li­dit i ebo­la i Kon­go-kins­ha­sa se­dan april. Des­sa har smit­tats i mer gles­be­fol­ka­de om­rå­den vil­ket har gjort det lät­ta­re för att myn­dig­he­ter­na att iso­le­ra smit­tan där. När ut­brot­tet nu har nått stads­mil­jö­er kan lä­get bli myc­ket svå­ra­re för sjuk­vår­den.

”Det är en oro­an­de ut­veck­ling”, skri­ver Who-che­fen Tedros Ad­ha­nom Ghebrey­e­sus i ett ut­ta­lan­de. WHO be­kräf­tar att ett fall av ebo­la upp­täckts i ett di­strikt i mil­jonsta­den Mban­da­ka.

Or­ga­ni­sa­tio­nen med­de­lar att den skic­kar ett 30-tal ex­per­ter till sta­den.

ATT SMIT­TAN NÅTT Mban­da­ka väc­ker oro hos Världs­häl­so­or­ga­ni­sa­tio­nen på grund av sta­dens lä­ge. Den är en vik­tig hamn­stad och han­dels­plats vid Kongoflo­den, där trans­por­ter ned till hu­vud­sta­den Kins­ha­sa pas­se­rar.

– Ebol­a­ut­brot­tet har nått en ny fas. Den på­ver­kar nu tre oli­ka zo­ner i lan­det, in­klu­si­ve en tät­be­byggd zon. Se­dan vi upp­täck­te fal­let i Mban­da­ka har vå­ra epi­de­mi­o­lo­ger ar­be­tat på fäl­tet med att iden­ti­fi­e­ra per­so­ner som va­rit i kon­takt med miss­tänk­ta smit­to­fall, sä­ger hälso­mi­nis­ter Oly Ilunga Ka­lenga.

WHO har skic­kat 4 000 do­ser ebola­vac­cin till Kongokins­ha­sa i ett för­sök att hej­da ut­brot­tet av den smitt­sam­ma fe­ber­sjuk­do­men.

Hälso­de­par­te­men­tet sä­ger att vac­ci­na­tio­ner­na sät­ter i gång ti­digt näs­ta vec­ka.

Bild: MICHAEL DUFF/TT

DÖDLIGT. I det sto­ra ebol­a­ut­brot­tet i Väst­af­ri­ka 2014–2016 mis­te 11300 per­so­ner livet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.