R Iran-av­tal

Ttela - - Världen - WIKTOR NUMMELIN/TT

– Om EU får ett obe­grän­sat un­dan­tag från de fö­re­slag­na tul­lar­na är vi re­do att in­le­da sam­tal med vår trans­at­lan­tis­ka part­ner, bland an­nat om att vi vill för­dju­pa vårt ener­gi­sam­ar­be­te, främst om na­tur­gas. Vi är re­do att med USA, om de så vill, dis­ku­te­ra re­for­mer in­om världs­han­dels­or­ga­ni­sa­tio­nen WTO och även – om tull­un­dan­ta­gen blir per­ma­nen­ta – om hur vi bäst kan för­bätt­ra öm­se­si­dig mark­nads­till­gång för in­du­stri­pro­duk­ter, in­klu­si­ve bi­lar, sä­ger Je­an-clau­de Junc­ker.

– MEN LÅT MIG UPPREPA: vi förhandlar in­te med ett Damoklessvärd över vårt hu­vud, fast­slår kom­mis­sions­ord­fö­ran­den.

Dis­kus­sio­ner­na har kal­lats för ett ”TTIP Light” – en ban­tad ver­sion av för­hand­ling­ar­na om det sto­ra fri­han­dels­av­tal som för till­fäl­let lig­ger ne­re. * Kär­ne­ner­gi­av­ta­let JCPOA un­der­teck­na­des 2015 av Iran och vad som kal­las ”P5+1” – det vill sä­ga de fem stän­di­ga le­da­mö­ter­na i FN:S sä­ker­hets­råd (USA, Frank­ri­ke, Stor­bri­tan­ni­en, Ki­na och Ryss­land) samt Tyskland. I och med av­ta­let ges in­syn i Irans ato­me­ner­gi­pro­gram för att und­vi­ka att lan­det ut­veck­lar kärn­va­pen, sam­ti­digt som ti­di­ga­re Fn-sank­tio­ner lät­tas upp. * USA:S pre­si­dent Do­nald Trump be­slu­ta­de dock den 8 maj att sä­ga upp av­ta­let. Sam­ti­digt flag­gas för even­tu­el­la Usa-sank­tio­ner mot län­der och fö­re­tag som hand­lar med Iran. De tre un­der­teck­nan­de Eu-län­der­na samt res­ten av EU vill emel­ler­tid hål­la fast vid JCPOA. * Pa­ral­lellt ho­tas EU av de stål- och alu­mi­ni­um­tul­lar som USA be­slu­ta­de om re­dan i feb­ru­a­ri. Un­dan­tag har be­vil­jats fram till den 1 ju­ni.

Den be­näm­ning­en vill dock in­te Stefan Löfven an­vän­da.

– Ut­an att an­vän­da den be­teck­ning­en så är det ju klart att det är vik­tigt för EU att ha en di­a­log med USA om hur vi kan ut­veck­la han­deln. Det är vik­tigt att EU och USA har en bra re­la­tion på han­dels­om­rå­det, sä­ger stats­mi­nis­tern – som sam­ti­digt kri­ti­se­rar EU:S per­ma­nen­te rådsord­fö­ran­de Do­nald Tusk för att an­vän­da Twit­ter i de­bat­ten med USA:S pre­si­dent Do­nald Trump.

– I SAK DE­LAR JAG hans upp­fatt­ning om att det som görs på den ame­ri­kans­ka si­dan in­te un­der­lät­tar re­la­tio­nen. Men vad jag vän­der mig mot är sät­tet. Om nu vi al­la le­da­re ska bör­ja skic­ka Twit­ter och tyc­ka om varand­ra och fö­ra det här sam­ta­let via Twit­ter så är det ing­en bra väg helt en­kelt, sä­ger Löfven i So­fia.

Bild: VIRGINIA MAYO/TT

och Lux­em­burgs pre­miär­mi­nis­ter Xa­vi­er Bet­tel vid Eu-le­dar­nas topp­mö­te i Bul­ga­ri­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.