Barn hjäl­per svårt sju­ka barn

Ttela - - Familj - SUSANNE ENGDAHL-JENSEN

Det var flic­kor­na Ali­cia och Mi­lia som kom på idén att gö­ra arm­band som skul­le säl­jas där peng­ar­na skul­le skän­kas.

På fri­tids Brage på Strömslunds­sko­lan i Troll­hät­tan bru­kar det pyss­las en hel del och här bru­kar Ali­cia Milj­ko­vic, och Mi­lia Sun­dell, va­ra.

– Vi bru­kar le­ka till­sam­mans, sä­ger Ali­cia och Mi­lia nic­kar.

Sko­lan skul­le ha sitt tra­di­tio­nel­la öp­pet hus och de vil­le gö­ra nå­got och kom på det här med att gö­ra arm­band och säl­ja.

– Det är så ro­ligt när bar­nen kom­mer på sa­ker själ­va, då är det ba­ra att hänga på, sä­ger Di­a­na Jöns­son och Ti­na Rolf på fri­tids Brage.

Di­a­na be­rät­tar att det är så kallade över­lev­nads­arm­band, tek­ni­ken kal­las pa­racor­darm­band. Ban­det är gjort av en kraf­tig tråd, ska helst va­ra fall­skärms­li­na, som är två me­ter lång och kan an­vän­das till det mesta om nö­den krä­ver så.

Al­la bar­nen har hjälpt till att gö­ra banden, och sam­man­lagt sål­de de 165 arm­band. Nu har det fått ett fint di­plom från Barn­can­cer­fon­den där sum­man 3 298 kro­nor står och som nu har skänkts från fri­tids­bar­nen på Brage.

Bild: SUSANNE ENGDAHL-JENSEN

EN BRA IDÉ. Det Ali­cia Milj­ko­vic, 10 år, och Mi­lia Sun­dell, 9 år, som kom på idén att gö­ra arm­band och säl­ja till för­mån för Barn­can­cer­fon­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.