Från Åsa­ka till Osa­ka för att hål­la nä­ver­kur­ser

GERD JO­HANS­SON: ”JAG TRODDE DE SKO­JA­DE MED MIG”

Ttela - - Nöje -

Gerd Jo­hans­son och hen­nes nä­vers­löjd. Det gäl­ler även ja­pans­kan Mayu­mi Furu­ta, som se­dan länge är en tro­gen kund hos Hand­kraft, där hon kö­per upp svensk slöjd som hon skic­kar vi­da­re till en af­fär i Osa­ka. Med O allt­så, det som lig­ger i Ja­pan. In­te det med Å, som lig­ger någ­ra långa sten­kast från Höke­da­len, där Gerd och hen­nes man Lennart bor.

– Men det är tack va­re att nam­nen är så li­ka som jag kom­mer ihåg att sta­den jag ska till i Ja­pan är just Osa­ka, sä­ger Gerd med ett skratt.

Vi häl­sar på i nä­ver­verk­sta­den en varm och so­lig dag och slöj­da­ren är i full gång med att flä­ta en bröd­korg när vi an­län­der. Det är brå­da ti­der nu för att hin­na få fram fö­re­mål för den väst­svens­ka mark­na­den.

– Ja, för den ja­pans­ka kvin­nan som jag ska åka till Ja­pan med (Mayu­mi Furu­ta) har köpt upp allt jag ha­de på la­ger, så nu får jag lig­ga i för att kom­ma i kapp, fort­sät­ter Gerd med än­nu ett skratt.

HON HAR FORT­FA­RAN­DE li­te svårt att ta in att hon fak­tiskt ska åka till Ja­pan om ba­ra knappt två vec­kor. Den 28 maj lyf­ter pla­net med hen­ne och dot­tern Le­na om­bord.

– Jag fick in­te åka en­sam för dött­rar­na, för­kla­rar hon le­en­de och be­rät­tar om det där te­le­fon­sam­ta­let som till­fäl­ligt vänt upp och ner på till­va­ron.

– Vi stod in­ne på Coop och skul­le pre­cis be­ta­la när te­le­fo­nen ring­de. Det var Ro­land från Hand­kraft, som be­rät­ta­de att jag bli­vit in­bju­den att åka till Ja­pan för att hål­la kur­ser i nä­vers­löjd där. Jag sva­ra­de väl un­ge­fär ”ja­ha”, sen la jag på och sa till tje­jen i kas­san att ”det där var in­te vil­ket sam­tal som helst, jag är

FAVORITMATERIAL. Gerd har pro­vat på många oli­ka ty­per av hant­verk, men har främst fast­nat för nä­ver. ”Det är ett gôtt och starkt ma­te­ri­al som kan och ska an­vän­das”, sä­ger hon.

SLÖJDLÄRARE. Gerd Jo­hans­son by­ter snart lug­net i lil­la Höke­da­len mot stor­stads­myll­ret i Osa­ka, som är Ja­pans tred­je

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.